Ik wil alles weten

Nagarjuna

Pin
Send
Share
Send


Nāgārjuna (ca. 150 - 250 G.T.) was misschien wel de meest invloedrijke Indiase boeddhistische denker na Gautama Boeddha, die de Madhyamaka (Middle Way) school van het Mahāyāna (Great Vehicle) Boeddhisme oprichtte. Hij wordt gecrediteerd voor het schrijven van de meest welsprekende exposities van śūnyatāvada (de leer van de leegte), was de eerste die de doctrine van de twee waarheden voorstelde, en was een abt van de beroemde boeddhistische universiteit, Nalanda. De geschriften van Nagarjuna hadden niet alleen een grote invloed op de ontwikkeling van het boeddhistische gedachtegoed van Mahayana, maar ook op het activeren van hindoe-antwoorden op het boeddhisme (met name in Advaita). Bovendien hebben Nagarjuna's ideeën de Three Treatise (Sanlun) School in China voortgebracht en wordt hij beschouwd als een "tweede Boeddha" in Tibet (Ray 2002, 82). Nagarjuna wordt vaak gekenmerkt als een nihilist vanwege zijn radicale afwijzing van 'zelf'. Nadere inspectie onthult echter in Nagarjuna het diepe begrip van het bestaan ​​als onderlinge afhankelijkheid, de onderlinge penetratie van zichzelf en anderen.

Biografie

Een standbeeld van Nagarjuna. Kullu, India, 2005

Volgens de Indiase historicus Kumarajiva (344-413 G.T.) werd Nagarjuna geboren in Zuid-India in de buurt van de stad Nagarjunakonda in wat tegenwoordig Andhra Pradesh is in een rijke Hindoe-Brahmaanse familie. Zijn hindoe-opvoeding verklaart mogelijk het feit dat Nagarjuna een van de eerste belangrijke boeddhistische denkers was die in het Sanskriet schreef in plaats van in het Pali-schrift. Tibetaanse verslagen melden dat hij vroeg in zijn leven werd geïnspireerd door het conflict en de onrust in zijn regio om al zijn rijkdom weg te geven en een boeddhistische monnik te worden. Tijdens zijn leven was hij de abt van de boeddhistische universiteit, Nalanda, gevestigd in de huidige staat Bihar, India, en werd bekend als een meester van de vijf belangrijkste takken van traditioneel boeddhistisch leren (grammatica, logica en epistemologie, de kunsten) , medicijnen en spirituele oefening). Na het componeren van zijn geschreven werken bij Nalanda, werd hij geïnspireerd door een visie van de bodhisattva Tara om afstand te doen van het comfort en de status van zijn functie aan de universiteit en "rond te dwalen op zoek naar realisatie" (Ray 2002, 394-395).

Uit een studie van zijn geschriften is het duidelijk dat Nagarjuna bekend was met zowel de op Abhidharma gebaseerde filosofieën van zijn tijd als de opkomende Mahāyāna-traditie, evenals niet-boeddhistische stromingen (Ray 2002, 394). Afgaande op de inhoud van de meest algemeen aanvaarde lijst met teksten die hij schreef, was hij duidelijk een Māhayānist, hoewel hij geen enkele Mahāyāna-tekst vermeldt in zijn beroemdste werk, de Mulamadhyamakakarika (Fundamentele verzen op de middenweg, afgekort MMK). Als gevolg hiervan hebben sommige westerse geleerden beweerd dat hij mogelijk een Theravadin was. Het feit dat zijn Mulamadhyamakakarika tekst focust op het verklaren van een van de centrale concepten van Mahāyāna (d.w.z. śūnyatā of leegte), laat definitief zien dat hij een volgeling was van het Grote Voertuig (Gyamtso 2003, xi). Zijn exclusieve gebruik van de Tripitaka in de MMK is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat hij de Stahaviravadin-boeddhisten overtuigend wilde verdedigen die de premissen of autoriteit van de Mahāyāna-teksten niet zouden hebben aanvaard, waardoor hun bruikbaarheid als gezaghebbende referenties werd ontkend. Men zou ook kunnen stellen dat de tekst bedoeld was als een logische opstap naar de leringen van het tweede draaien van het wiel, door te beginnen met de premissen van de eerste draaien om lezers naar de tweede te leiden.

Legends

Populaire legendes over Nagarjuna's levensstaat dat hij diep in de aarde reisde door zijn meditatieve krachten (siddhi) naar het hol van de nāga-koning, die door de Boeddha de Prajñā Pāramitā Sutras was toevertrouwd. Toen hij zag dat Nagarjuna degene was die door Gautama was geprofeteerd die 'uitgebreide en perfecte uitleg zou geven over de leer van de Boeddha' (Gyamtso 2003, ix), gaf hij deze teksten aan hem terug naar de oppervlakte. Dit verhaal wordt gebruikt om het eerste deel van zijn naam te verklaren (het tweede, arjuna, wat 'helder', 'glanzend' of 'zilver' betekent), zijn nauwe associatie met de Prajñā Pāramitā Sutras en zijn afbeelding in iconografie met slangen die zich uitstrekken boven zijn hoofd (zie foto).

Andere veel voorkomende verhalen over Nagarjuna beweren dat hij de 14e patriarch van Zen was en dat hij 700 jaar oud was toen hij de abt van Nalanda was.

Filosofie

Nagarjuna's primaire bijdrage aan de boeddhistische filosofie was zijn welsprekende toelichting op de doctrine van śūnyatā, of 'leegte', die hij onderwees als de logische uitbreiding van de Boeddha's gedachte, in het bijzonder de doctrines van anatman (geen zelf) en afhankelijk ontstaan (afhankelijke oorsprong). Typerend voor zijn methode was het gebruik van reductio ad absurdum (Sanskriet Prasanga) (Mitchell 2002, 132). Het centrale hoofdstuk 24 van de MMK begint met het uiteenzetten van de bezwaren tegen de leer van leegte die hij van Theravadin-denkers verwachtte:

Als al deze dingen leeg zijn,
Niets kan ontstaan ​​en niets kan desintegreren.
Bijgevolg de vier nobele waarheden
Zal er niet voor je zijn ... En omdat de Edele Waarheden niet zullen bestaan,
Het sublieme dharma zal er ook niet zijn. Als Dharma en Sangha niet bestaan,
Hoe kan er een Boeddha zijn? (CTAO 2004, 25)

Kortom, hij geloofde dat ze hem zouden beschuldigen van nihilistisch te zijn. Hij legt echter uit dat het is omdat zij 'het doel van leegte, de aard en de betekenis ervan niet realiseren' (Ibid., 26) dat zij deze logische fouten aan hem toeschrijven. Nagarjuna legt verder uit dat de logische conclusie van de leer van de Boeddha van afhankelijk ontstaan (mede-afhankelijke oorsprong) is niet alleen dat mensen leeg zijn van ātman of onafhankelijk bestaan, maar dat alle dingen zonder enige zijn svabhāva ("zelf-natuur"), en dus zijn leeg van inherent wezen:

Wat er ook afhankelijk is ontstaan
Wordt verklaard leegte te zijn.
Het bestaan ​​ervan wordt toegeschreven in afhankelijkheid van iets anders
En dit is het pad van de Middle Way (Madhyamaka). (Gyamtso 2003, 157)

Het is belangrijk om te verduidelijken dat de filosofie van Nagarjuna verre van nihilistisch te zijn, in feite enorm levensbevestigend is. Hij beweert dat als mensen in volledige onafhankelijkheid van andere fenomenen zouden bestaan ​​en een onveranderlijke essentie hadden, ze niet konden ontstaan ​​(we hebben een oorzaak nodig, zoals onze ouders), noch zouden we ooit kunnen groeien of nieuwe ervaringen kunnen hebben. Mensen zouden ofwel altijd in een staat van lijden zijn of altijd in een staat van geluk (of een andere staat), en dat degenen die nog geen Boeddha's zijn er nooit één kunnen worden.

Een voorbeeld van zijn gebruik van de Prasanga methode is opnieuw te vinden in hoofdstuk 24 van de MMK:

Als je dingen bekijkt
Zoals voortkomend uit het inherente bestaan,
Dan bekijk je dingen
Omdat er geen oorzaken en voorwaarden zijn. (CTAO 2004, 27)

Hier wijst hij op de logische tegenstrijdigheid van geloven dat dingen zelfbestaand zijn. Als ze dat waren, zou hun creatie niet afhankelijk kunnen zijn van iets anders - dat zou hun afzonderlijke bestaan ​​teniet doen. Als men beweert dat dingen van wezenlijke aard zijn, moet men daarom het geloof in causaliteit opgeven - de twee zijn logisch onverenigbaar. Dus het idee van svabhava is teruggebracht tot zijn absurde logische conclusie - het verlaten van causaliteit - wat logisch is (logica hangt af van causaliteit) en praktisch (men moet aannemen dat eten honger zal verzadigen) onmogelijkheid. Dit argument roept echter de interessante vraag op hoe men tegelijkertijd zou kunnen stellen dat alle dingen verstoken zijn van zelf-aard en dat er überhaupt causaliteit bestaat. Om deze schijnbare paradox te beantwoorden, stelde Nagarjuna de doctrine van twee waarheden voor.

Nagarjuna was de eerste filosoof die de doctrine van twee waarheden voorstelde, die postuleert dat er twee soorten waarheid zijn, de 'absolute waarheid' (paramārtha satya) van śūnyatā, en de "relatieve waarheid" (saṃvṛti satya) van optredens. Dit is een ander belangrijk gebied waar Nagarjuna als geen nihilist wordt gezien. Hij betoogde dat de wereld van namen en vormen (namarupa) bestaat inderdaad, maar alleen als uiterlijk, niet als iets dat wezenlijk echt is. Ze zijn "niet onbestaand noch permanent" (CTAO 2004, 24). Om de ware aard van de fenomenale wereld te begrijpen, moeten mensen leegte begrijpen. Evenzo is het de wereld van logica en vormen die ertoe leidt dat mensen śūnyatā begrijpen. Bovendien zijn er zonder vormen geen leegte en zonder leegte zijn er geen vormen. Dus zelfs de twee waarheden zijn afhankelijk ontstaan. Realisatie hiervan zou leiden tot directe perceptie van "tathata" of suchness, waarnaar Tibetanen verwijzen als de unie van helderheid (schijn) en leegte. Dit is het hart van Madhyamaka - de Middenweg tussen de uitersten van nihilisme en eeuwigheidsgevoel.

Geschriften

Er zijn een aantal invloedrijke teksten toegeschreven aan Nagarjuna, hoewel veel waarschijnlijk door latere auteurs zijn geschreven. De enige tekst waar alle wetenschappers het over eens zijn, is door hem geschreven Mūlamadhyamakakārik & # 257, die de essentie van zijn gedachte bevat in 27 korte hoofdstukken.

Veel andere werken worden toegeschreven aan Nagarjuna, waarvan sommige echt kunnen zijn en sommige niet. Er zijn aanwijzingen dat een tweede, later Nagarjuna de auteur was van een aantal tantrische werken die vervolgens ten onrechte zijn toegeschreven aan de oorspronkelijke Nagarjuna. Het probleem van het maken van een volledige compilatie van zijn werken wordt verder verergerd door de verschijnselen van toekomstige auteurs die hun werken in zijn naam ondertekenen als een teken van hun eerbied voor hem.

Andere werken toegeschreven aan Nagarjuna zijn:

 • Śūnyatāsaptati (Zeventig verzen over leegte)
 • Vigrahavyāvartanī (Het einde van geschillen)
 • Vaidalyaprakaraṇa (De categorieën verpulveren)
 • Vyavahārasiddhi (Bewijs van conventie)
 • Yuktiṣāṣṭika (Sixty Verses on Reasoning)
 • Catuḥstava (Hymne aan de Absolute Realiteit)
 • Ratnāvalī (Kostbare Slinger)
 • Pratītyasamutpādahṝdayakārika (Constituents of Dependent Arising)
 • Sātrasamuccaya
 • Bodhicittavivaraṇa (Expositie van de Verlichte Geest)
 • Suhṝllekha (Tegen een goede vriend)
 • Bodhisaṃbhāra (Benodigdheden van Verlichting)

Invloed op de ontwikkeling van het boeddhisme

Nagarjuna's geschriften zouden meer dan enige andere denker doen om het discours in Mahāyāna-boeddhistische scholen in India gedurende meer dan 700 jaar na zijn overlijden vorm te geven. Zijn invloed blijft tot op de dag van vandaag (zij het in mindere mate) voelbaar in de rest van Azië. Zijn werken (met name de MMK en Kostbare Slinger) zou hun meest diepgaande effect hebben in Tibet, waar ze nog steeds worden gewaardeerd als de woorden van een 'tweede Boeddha'. Zijn leringen worden vaak gegeven als voorlopige instructies tijdens tantrische inwijdingen, en zijn debatstijl wordt nog steeds gebruikt in Tibetaanse kloosters.

Shankara, oprichter van de Hindoe-school van Advaita Vedanta, werd door zijn tijdgenoten vaak beschuldigd als een "kast Madhyamikan" vanwege de gelijkenis tussen zijn filosofie en die van Nagarjuna. Een belangrijk verschil tussen hun overtuigingen was dat voor Shankara de onderliggende kracht van Brahman nodig was om zichzelf (atman) en de kosmos te verenigen, terwijl voor Nagarjuna al mensen op alle niveaus (dwz materie, geest en geest) zijn verbonden door onderling afhankelijk ontstaan.

Gerelateerde onderwerpen

Boeddhisme Mahāyāna Madhyamaka Nalanda śūnyatā Tibetaans boeddhisme Doctrine van twee waarheden

Referenties

 • Campbell, W.L., ed. 1975. The Tree of Wisdom: Prajñādanda. Calcutta University. Herdruk: Sonam T. Kazi, Gangtok.
 • Canadese Tibetaanse Vereniging van Ontario (CTAO). 2004. Kalachakra 2004: Selecteer oefenteksten in het Engels en Tibetaans. Toronto: CTAO.
 • Gyamtso, Khenpo Tsültrim. 2003. The Sun of Wisdom: Teachings on the Noble Nagarjuna's Fundamentele Wijsheid van de Middenweg. Boston: Shambhala Publications. ISBN 1570629994
 • McCagney, Nancy. 1997. Nāgārjuna en de filosofie van openheid. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
 • Kalupahana, David J. 1986. De filosofie van de middenweg. SUNY.
 • Mitchell, Donald W. 2002. Boeddhisme: introductie van de boeddhistische ervaring. New York: Oxford University Press. ISBN 0195139518
 • Murty, K. Satchidananda. 1971. Nagarjuna. New Delhi: National Book Trust.
 • Ramanan, K. Venkata. 1978. Nāgārjuna's filosofie. Delhi: Motilal Banarsidass.
 • Ray, Reginald A. 2002. Onverwoestbare waarheid: de levende spiritualiteit van het Tibetaans boeddhisme. Boston: Shambhala Publications. ISBN 1570629102
 • Samdhong Rinpoche, ed. 1977. Madhyamika dialectiek en de filosofie van Nagarjuna. Sarnath, India: Central Institute of Higher Tibetan Studies.
 • Sastri, H. Chatterjee, ed. 1977. De filosofie van Nāgārjuna zoals vervat in de Ratnāvalī. Calcutta: Saraswat Library.
 • Streng, Frederick J. 1967. Leegte: een studie naar religieuze betekenis. Nashville: Abingdon Press.
 • Walser, Joseph. 2005. Nāgārjuna in context: Mahāyāna-boeddhisme en vroege Indiase cultuur. New York: Columbia University Press.
 • Zangpo, Ngorchen Kunga. 1975. De discipline van de beginnende monnik. Inclusief Ācārya Nāgārjuna's De (Discipline) van de beginnende monnik van de Āryamūlasaryāstivādīn in vers, en Vajradhara Ngorchen Kunga Zenpo Woorduitleg over de verkorte tien geloften, de beknopte novice monniken 'training. Vertaald door Lobsang Dapa, et al. Mussoorie, India: Sakya College.

Externe links

Alle links zijn opgehaald op 5 november 2018.

Bekijk de video: Introduction to Nagarjuna's Middle View on Buddhism 480p (Augustus 2021).

Pin
Send
Share
Send