Ik wil alles weten

Aan het liegen

Pin
Send
Share
Send


Aan het liegen is het vertellen of schrijven of anderszins afkondigen van een valse verklaring of claim met de bedoeling te bedriegen. Hier zullen we ons alleen bezig houden met leugens als statements-geen leugens van houding of kostuum of een andere niet-verbale non-veridical verschijning of presentatie. Het bestaan ​​van leugens is afhankelijk van het bestaan ​​van waarheid en van het vermogen om waarheid van valsheid te onderscheiden of te onderscheiden.

Vanaf de oudheid is liegen vaak verworpen en zelfs veroordeeld door religieuze figuren, door God of de goden (zoals mensen God of de goden hebben vertegenwoordigd), door filosofen, door juristen en anderen. Een van de tien geboden verbiedt bijvoorbeeld 'het afleggen van valse getuigenissen', wat betekent dat een leugen wordt gegeven of afgekondigd of opzettelijke leugens in een juridische of bewijsgevende context (Exodus 20:16). Dat verbod zou vermoedelijk ook van toepassing zijn op zaken als het vervalsen van gegevens in een wetenschappelijke of technische situatie. Liegen onder ede (in een gerechtelijke procedure of soortgelijke juridische context), zelfs om een ​​groter doel te bereiken, is op zichzelf de misdaad van meineed en is onderworpen aan strafrechtelijke sancties. Liegen tegen onderzoekers van de overheid, zelfs als er geen onderliggende misdaad is, heeft er vaak toe geleid dat mensen worden vervolgd voor die misdaad van liegen, hoewel de veronderstelde misdaad die werd onderzocht niet daadwerkelijk had plaatsgevonden.

Ondanks allen die er veroordelingen van hebben ontvangen, zijn liegen en de mogelijkheid dat het niet altijd verkeerd is, van groot belang voor ethici, filosofen, theologen, politici en anderen omdat, tenminste prima facie, er zijn gevallen waarin liegen de voorkeur verdient, ethisch en anderszins, dan het vertellen van de waarheid.

Bedoeling om te bedriegen

Niet elke leugen is een leugen. Liegen vereist juiste of nauwkeurige kennis van de waarheid van de kant van de gever, en het hangt ook af van de voornemen waarmee de valsheid wordt gegeven. Om een ​​valsheid een leugen te laten zijn, moet de persoon die het geeft weten dat het vals is en moet het worden gegeven met de bedoeling te bedriegen. Als de persoon die de verklaring aflegt denkt of gelooft dat het waar is, maar het is inderdaad onwaar, dan is het geen leugen. Omdat liegen vereist dat de gegeven verklaring vals is, is liegen begrijpen en bespreken parasitair op het bestaan ​​van waarheid en op het feit dat die waarheid vindbaar is.

Absolute verboden tegen liegen

Sommige schrijvers hebben liegen ten strengste verboden. Dit is vaak maar niet altijd op religieuze basis gedaan. De schrijver van het boek Openbaring in de Bijbel beweert bijvoorbeeld dat degene die op de troon van de hemel zit verklaarde: "Maar wat de lafhartige, de ongelovigen ... moordenaars, hoereerders ... en alle leugenaarshun lot zal zijn in het meer dat brandt van vuur en zwavel, wat de tweede dood is '(Openb. 21: 8, cursief toegevoegd).

Sint-Augustinus verwierp alle leugens om religieuze redenen. In de naslagwerk Hij schreef:

... het is duidelijk dat men de mens toesprak, niet dat mensen elkaar daarmee zouden bedriegen, maar dat de ene man zijn gedachten aan een ander kenbaar kon maken. Het is dus zonde om spraak te gebruiken voor bedrog en niet voor het vastgestelde doel. We moeten ook niet veronderstellen dat er een leugen is die geen zonde is, omdat het soms mogelijk is om door een leugen te vertellen, dienst aan een ander te doen.1

Merk op dat Augustinus erkende dat het om consequente redenen soms de voorkeur verdient om te liegen omdat dit leidt tot het doen van een dienst aan (of voor) een andere persoon. Toch verwierp Augustinus een dergelijke consequentialistische verdediging van liegen, omdat liegen toch een zonde is en zonde altijd vermeden moet worden.

De Britse theoloog-evangelist John Wesley verwierp op dezelfde manier consequentialistische rechtvaardigingen van liegen op basis van het feit dat een leugen een zonde is en zonde kan niet worden goedgekeurd, zelfs als het tot het goede leidt. In een van zijn preken verklaarde hij:

Als iemand dit in feite doet: leer de mens om kwaad te doen zodat het goede kan komen of doe het zelf, hun verdoemenis is rechtvaardig. Dit is met name van toepassing op degenen die leugens vertellen om daardoor goed te doen. Hieruit volgt dat officiële leugens, evenals alle andere, een gruwel zijn voor de God van de waarheid. Daarom is er geen absurditeit, hoe vreemd het ook mag klinken, in dat gezegde van de oude Vader: "Ik zou geen opzettelijke leugen vertellen om de zielen van de hele wereld te redden."2

Wesley omarmde dus volledig de schijnbare tegenstrijdigheid van het verwerpen van de zonde van het vertellen van een leugen, zelfs als dit zou leiden tot universele redding; hij beweerde dat dit geen tegenstrijdigheid en geen absurditeit is, hoewel de meeste andere mensen het hier niet mee eens zouden zijn.

De Duitse filosoof en ethicus Immanuel Kant verwierp ook alle leugens, hoewel liegen tot goede gevolgen zou kunnen leiden omdat Kant consequentialisme zelf verwierp. Kant deed dit op basis van zijn idee van de status van menselijke rationaliteit en zijn opvatting dat rationaliteit rechtstreeks verband houdt met menselijke waardigheid. Tegen een persoon liegen, beweerde Kant, is beledigen tegen de rationaliteit en waardigheid van die persoon en ook beledigen tegen de rationaliteit en waardigheid van degene die de leugen verspreidt. Een leugen is dus altijd verkeerd in de opvatting van Kant, ook al lijkt deze tot goede gevolgen te kunnen leiden. In Doctrine van deugd Kant schreef: "Door een leugen gooit een man weg en vernietigt als het ware zijn waardigheid als man."

Geestelijke reservering als een reactie op absolute verboden van liegen

Wanneer er een absoluut verbod is op iets dat mensen sterk willen of denken te moeten doen, dan zullen creatieve manieren worden gevonden om het verbod te omzeilen. Het absolute verbod op liegen binnen het rooms-katholicisme leidde tot de vorming en het gebruik van de doctrine van 'mentaal voorbehoud'.

De gangbare rooms-katholieke leer stelt dat een leugen intrinsiek slecht is en dat er nooit iets kwaads wordt gedaan zodat er iets goeds uit voortkomt, dus het is nooit toegestaan ​​om een ​​leugen te vertellen, zelfs als dit een menselijk leven redt. Maar we zijn, zo zegt de leer, ook verplicht om geheimen getrouw te bewaren, en soms is de beste manier om dat te doen een leugen vertellen. Veel schrijvers, oud en modern, hebben dit geaccepteerd en hebben aldus geoordeeld dat wanneer er een conflict is tussen doen wat rechtvaardig is en de waarheid vertellen, rechtvaardigheid de overhand moet hebben. De theorie van mentale reservering is geformuleerd om een ​​middel te geven waarmee aan de eisen van zowel waarheid (waarheid vertellen) als gerechtigheid (wat ethisch vereist is) kan worden voldaan.3

Er zijn twee versies van mentaal voorbehoud: de doctrine van breed mentaal voorbehoud en de doctrine van strikt mentaal voorbehoud.

De leer van brede geestesbehoud

St. Raymond van Peñafort bracht eerst de leer van geestelijk voorbehoud aan de orde. In zijn Summa (1235) hij citeerde de bewering van Sint-Augustinus dat een persoon zijn eigen ziel niet moet doden door te liegen om het leven van een ander te behouden, en dat het gevaarlijk zou zijn om te beweren dat we minder kwaad kunnen doen om een ​​andere persoon te verbieden een groter kwaad. Raymond voegt vervolgens toe:

Ik geloof ... dat wanneer iemand wordt gevraagd door moordenaars die erop gebrand zijn het leven te nemen van iemand die zich in het huis verbergt of hij binnen is, geen antwoord moet worden gegeven; en als dit hem verraadt, zal zijn dood toerekenbaar zijn aan de moordenaars, niet aan de stilte van de ander. Of hij gebruikt een dubbelzinnige uitdrukking en zegt: 'Hij is niet thuis' of zoiets. En dit kan worden verdedigd door een groot aantal voorbeelden in het Oude Testament. Of hij kan eenvoudig zeggen dat hij er niet is, en als zijn geweten hem vertelt dat hij dat zou moeten zeggen, dan zal hij niet tegen zijn geweten spreken, noch zal hij zondigen.3

Deze strategie is gebaseerd op het feit dat de spreker zoiets eenduidigs of bekwaams zegt dat wat hij zegt niet strikt onjuist is. Uitdrukkingen zoals "Hij is niet thuis" werden dubbelzinnigheden of amfibologieën genoemd, en toen er een goede reden was om ze te gebruiken, gaf iedereen zijn rechtmatigheid toe. Er werden dubbelzinnigheden en amfibologieën genoemd mentale beperkingen of mentale voorbehouden. Soms leidden de speciale omstandigheden van de spreker tot zulke noodzakelijke dubbelzinnigheden. Dus als bijvoorbeeld een biechtvader (priester die bekentenissen hoort) wordt gevraagd naar zonden die hem tijdens de biecht bekend zijn gemaakt, moet hij antwoorden: 'Ik weet het niet', en dergelijke woorden als die door een priester worden gebruikt, betekenen: 'Ik weet het niet' afgezien van de bekentenis 'of' ik weet het niet als man 'of' ik heb geen kennis van de kwestie die ik kan overbrengen '.

Katholieke schrijvers zijn van mening dat, wanneer daar reden voor is, dergelijke uitdrukkingen kunnen worden gebruikt en geen leugens zijn. De toehoorder kan dergelijke uitdrukkingen begrijpen in een zin die niet waar is, maar het zelfbedrog van de toehoorder kan aan de spreker worden toegestaan ​​als er een voldoende goede reden is om dit te doen; maar als er geen goede reden is, moet de spreker eerlijk en open spreken zodat hij correct wordt begrepen. Katholieke schrijvers beweren dat het een zonde is om een ​​verstandelijk voorbehoud te gebruiken zonder een rechtvaardige reden of in een geval waarin de vragensteller de onvoorwaardelijke waarheid moet worden verteld.

De doctrine van strikt geestelijk voorbehoud

In de zestiende eeuw was er, vooral vanwege de moeilijke politieke omstandigheden als gevolg van de godsdienstoorlogen, een verdere ontwikkeling van de doctrine van het geestelijk voorbehoud.

Martin Aspilcueta, of 'Doctor Navarrus' zoals hij werd genoemd, naderde het einde van zijn leven en werd beschouwd als de belangrijkste levende autoriteit op het gebied van canoniek recht en morele theologie. Hij werd geraadpleegd over een zaak op basis van deze voorwaarden:

Titius, die privé tegen een vrouw zei: "Ik neem u voor mijn vrouw" zonder de intentie om met haar te trouwen, antwoordde de rechter die hem vroeg of hij die woorden had gezegd dat hij ze niet zei, mentaal begrijpend dat hij ze niet zei met de bedoeling om met de vrouw te trouwen.3

Navarrus heeft een uitgebreide mening over de zaak opgesteld en opgedragen aan Pontiff Gregory XII. Navarrus beweerde dat Titius niet had gelogen, geen meineed had begaan en helemaal geen zonde had begaan, in de veronderstelling dat Titius een goede reden voor zijn antwoord had.

Deze theorie werd bekend als de leer van strikt mentaal voorbehoud. In strikt mentaal voorbehoud voegt de spreker mentaal enige kwalificatie toe aan de woorden die hij feitelijk zegt, zodat de woorden samen met de mentale kwalificatie een echte feitelijke bewering doen. Maar in een breed mentaal voorbehoud komt de kwalificatie voort uit de dubbelzinnigheid van de woorden zelf, of uit de omstandigheden van tijd, plaats of persoon waarin ze worden uitgesproken.

De mening van Navarrus betekende dat zulke strikte mentale voorbehouden eigenlijk leugens zijn, omdat een persoon een leugen vertelt wanneer hij gebruik maakt van valse woorden met de bedoeling een andere persoon te misleidenen strikt mentaal voorbehoud is gebaseerd op een intentie om te misleiden en gebruikt woorden die in strijd zijn met de waarheid zoals die bekend is bij de spreker. Zo vormt een strikt mentaal voorbehoud een leugen. De doctrine van strikt mentaal voorbehoud werd enige tijd zowel pro als contra besproken en werd uiteindelijk veroordeeld door paus Innocentius XI op 2 maart 1679 (stellingen 26, 27). Sinds de tijd dat deze veroordeling van de doctrine werd uitgevaardigd, hebben katholieke theologen geen strikte mentale voorbehouden verdedigd.

Consequentialistische of utilitaire reactie op het leugenprobleem

Een consequentialist of utilitair-iemand die beweert dat de juiste of goede daad of keuze of regel degene is die de algehele beste consequenties of grootste goed of geluk voor het grootste aantal mensen zal opleveren - heeft geen probleem met liegen of bestraffen van liegen als hij dat doet dus levert betere resultaten op dan de waarheid vertellen. In feite zou een consequentialist de zeer rigiditeit van Kantiaans non-sequentialisme op dit punt beschouwen als zijn eigen weerlegging: elke positie zoals die van Kant of een andere absolutistische die beweert dat consequenties niet meetellen voor ethische evaluatie, kan niet correct zijn omdat een dergelijke positie leidt onvermijdelijk tot absurditeit (zoals uitgedrukt in het citaat hierboven van Wesley) omdat het veroorzaken van een groter of kwaad (iemands dood) om te voorkomen dat het doen van een kleiner kwaad (liegen) onrechtvaardig is.

Rechtvaardigingen van liegen zijn gebaseerd op het verwerpen van ethisch absolutisme of non-sequentialisme en het accepteren van een consequentialistische houding. Winston Churchill, de Britse premier, gaf een dergelijke consequentialistische rechtvaardiging om in oorlogstijd te liegen toen hij zijn kabinet vertelde: "De waarheid is zo kostbaar dat deze moet worden beschermd door een lijfwacht van leugens."

Niemand wordt echter graag voorgelogen. Als een luisteraar wordt gevraagd of het is toegestaan ​​dat tegen hem of haar wordt gelogen om een ​​groter kwaad te voorkomen of te voorkomen, zal de luisteraar bijna altijd zeggen dat het antwoord nee is, dus niemand moet zichzelf bedriegen door te zeggen dat een leugen een klein of onbeduidend of klein iets is. Dus elke bewering dat liegen soms gerechtvaardigd is, moet gebaseerd zijn op sterk bewijs dat het misleiden van een toehoorder of toehoorders in feite in feite tot een minder kwaad of kwaad zal leiden dan het kwaad dat door de leugen wordt veroorzaakt.

Een voorbeeld van een soort leugen die op grote schaal wordt toegepast en op grote schaal gerechtvaardigd is, is het gebruik van placebo's door artsen. Het is algemeen bekend dat placebo's vaak effectieve remedies zijn voor sommige ziekten en of sommige patiënten. Placebos zijn pillen of injecties die geen actief medicijn bevatten, maar die hun psychologische effect hebben omdat de patiënt denkt dat hij een echt of echt medicijn ontvangt en dus ten minste gedeeltelijk genezen is vanwege dit geloof. De werkzaamheid van de placebo vereist natuurlijk dat de patiënt niet leert dat hij een placebo krijgt in plaats van een echt medicijn; met andere woorden, de remedie hangt af van het doorgaan met het bedrog of de leugen. Er zijn gevallen waarin een patiënt heeft geleerd dat hij of zij alleen een placebo kreeg en erg overstuur was en dus door deze openbaring werd geschaad.

De schade die ontstaat wanneer een patiënt ontdekt dat hij een placebo heeft gekregen, is symptomatisch voor de schade die vaak ontstaat wanneer iemand wordt betrapt op liegen om wat de gever van de leugen goede redenen vindt. Dat kunnen goede redenen zijn prima facie, maar die veronderstelde goede redenen zullen waarschijnlijk verdampen als de leugen wordt ontdekt en het feit dat het een leugen is, wordt uitgezonden of verspreid naar een groter publiek. In een dergelijk geval is de schade veroorzaakt door de leugen wanneer de leugen wordt blootgesteld vaak groter dan de schade die het verspreiden van de leugen bedoeld was te voorkomen.

Sissela Bok over liegen

Het meest grondige en genuanceerde filosofische onderzoek van liegen werd gedaan door Harvard filosofie professor Sissela Bok in haar boek Liegen: morele keuze in het openbare en privéleven (1978). In dat boek besprak ze een groot aantal kwesties en vragen die verband houden met liegen: de vraag of de "hele waarheid" haalbaar is; waarachtigheid, bedrog en vertrouwen; of de standaard nooit zou moeten liegen (zoals Augustinus en Kant vonden); de rol van consequenties en hoe deze te wegen; zogenaamde witte leugens en hun variaties; excuses; rechtvaardigingen voor liegen; leugens verteld in een crisis (zoals oorlog en bedreigingen om te overleven); liegen tegen leugenaars (om ze te ontmaskeren of om andere redenen); liegen tegen vijanden; leugens om collega's en klanten te beschermen; leugens voor het algemeen belang; misleidend sociaal wetenschappelijk onderzoek; paternalistische leugens; en liegt tegen de zieken en stervenden. Een bijlage bij haar boek bevat fragmenten over waarheid en liegen uit werken van Augustinus, Thomas Aquinas, Francis Bacon, Hugo Grotius, Immanuel Kant, Henry Sidgwick, Roy Harrod, Dietrich Bonhoeffer en G. J. Warnock.

Bok spreekt veel scepsis uit over vermeende rechtvaardigingen voor liegen, hoewel ze liegen niet volledig verwerpt. In de conclusie van een van haar hoofdstukken schrijft ze:

Waar leugens voor het publiek routine zijn geworden ... moeten zeer speciale waarborgen worden geboden. De test van openbare rechtvaardiging van misleidende praktijken is meer dan ooit nodig. Het zal een moeilijke test zijn om te voldoen, hoe meer hoe meer vertrouwen er wordt geïnvesteerd in degenen die liegen en hoe meer macht ze hebben. Degenen in de overheid en andere vertrouwensposities moeten aan de hoogste normen worden gehouden. Hun leugens worden niet veredeld door hun posities; in tegendeel. Sommige leugens - met name kleine witte leugens en noodleugens worden snel erkend - kunnen meer zijn verschoonbaar dan anderen, maar dat zijn alleen die misleidende praktijken waarover openlijk kan worden gedebatteerd en waar vooraf toestemming voor is gegeven gerechtvaardigd in een democratie.4

Bok besluit met te zeggen dat misleidende praktijken niet onveranderlijk zijn, hoewel ze niet volledig kunnen worden weggevaagd in een imperfecte wereld. Ze beweert dat de rechtvaardigingen die voor hen worden ingeroepen vaak onbelangrijk zijn en dat ze 'andere fouten kunnen vermommen en voeden'. "Vertrouwen en integriteit," schrijft ze, "zijn kostbare middelen, gemakkelijk verspild, moeilijk te herwinnen." Vertrouwen en waarachtigheid kunnen gedijen, zegt ze, 'alleen op basis van respect voor waarachtigheid'.5

Notes

 1. ↑ Geciteerd in Sissela Bok, Liegen: morele keuze in het openbare en privéleven (New York: Pantheon Books, 1978; 2e editie, New York: Vintage Books, 1999, ISBN 0394413700).
 2. ↑ Geciteerd in Bok.
 3. 3.0 3.1 3.2 Zie de voor meer informatie Katholieke Encyclopedie artikel over "Mental Reservation" door T. Slater. Ontvangen op 25 oktober 2016.
 4. ↑ Bok, 181.
 5. ↑ Bok, 249.

Referenties

 • Augustine en Henry Paolucci. The Enchiridion on Faith, Hope and Love. South Bend, IN: Regnery / Gateway, 1961. ISBN 0895269384
 • Bok, Sissela. Liegen: morele keuze in het openbare en privéleven. New York: Pantheon Books, 1978. Tweede editie, New York: Vintage Books, 1999. ISBN 0394413700
 • Kant, Immanuel. "Op een verondersteld recht om te liegen tegen welwillende motieven," De kritiek op praktische redenen en andere geschriften over moraalfilosofie (pp. 346-350). Bewerkt en vertaald door Lewis White Beck. Chicago: University of Chicago Press, 1949.
 • Kant, Immanuel. "De doctrine van deugd", deel 2 van De metafysica van moraal. Vertaald door Mary Gregor. New York: Harper & Row, 1964. Ook: Cambridge & New York: Cambridge University Press, 1996. ISBN 0521562171; ISBN 0521566738
 • Mill, John Stuart. Utilitarisme. Uitgegeven door Oskar Piest. Indianapolis, IN: Bobbs-Merrill, 1957.

Externe links

Alle links zijn op 4 augustus 2018 opgehaald.

 • Katholieke Encyclopedie inzendingen:
  • "Op liegen," St. Augustine
  • Aan het liegen

Algemene filosofiebronnen

Pin
Send
Share
Send