Ik wil alles weten

Verzoening (tevredenheidsbeeld)

Pin
Send
Share
Send


In de christelijke theologie, de tevredenheidsbeeld van de verzoening is de dominante theorie over de betekenis van de dood van Jezus Christus die sinds de middeleeuwen in rooms-katholieke, lutherse en gereformeerde kringen werd onderwezen. Theologisch en historisch betekent het woord "tevredenheid" niet bevrediging zoals gewoonlijk, maar veeleer "om restitutie te geven", herstellen wat is gebroken of terugbetalen wat is ingenomen. Het houdt dus verband met het juridische concept om een ​​onrecht in evenwicht te brengen. De tevredenheidstheorie is hoofdzakelijk gebaseerd op de werken van Anselm van Canterbury (overleden 1109 G.T.) en leert dat Christus als vervanger heeft geleden namens de mensheid die de eisen van Gods eer vervulde door zijn oneindige verdienste. Anselme beschouwde zijn tevredenheidsvisie op de verzoening als een duidelijke verbetering ten opzichte van de oudere loskooptheorie van de verzoening, die hij als ontoereikend zag. De theorie van Anselm was een voorloper van de verfijningen van Thomas Aquinas en John Calvin die het idee van straf introduceerde om aan de eisen van goddelijke gerechtigheid te voldoen.

Ontwikkeling van de leer

De klassieke Anselmische formulering van het tevredenheidsbeeld moet worden onderscheiden van strafvervanging. Beide zijn vormen van bevredigingsleer omdat ze spreken over hoe de dood van Christus was bevredigend, maar strafvervanging en Anselmische tevredenheid bieden verschillende inzichten in hoe de dood van Christus bevredigend was. Anselme spreekt over menselijke zonde als het bedriegen van God van de eer die hij verschuldigd is. De dood van Christus, de ultieme daad van gehoorzaamheid, brengt God grote eer. Omdat het de plicht voor Christus te boven ging, is het meer eer dan hij verplicht was te geven. Het overschot van Christus kan daarom ons tekort terugbetalen. Daarom is de dood van Christus plaatsvervangend; hij betaalt de eer in plaats daarvan van ons. Straatsubstitutie verschilt in die zin dat het de dood van Christus niet ziet als het terugbetalen van God voor verloren eer maar liever de boete van de dood die altijd het morele gevolg voor zonde was geweest (bijv. Genesis 2:17; Romeinen 6:23). Het belangrijkste verschil hier is dat tevredenheid voor Anselm een ​​is alternatief tot straf: "De weggenomen eer moet worden terugbetaald, of straf moet volgen."1 Door Christus onze eer aan God te laten voldoen, vermijden we straf. In Calvinistische strafvervanging is het de straf die voldoet aan de eisen van rechtvaardigheid.

Een ander onderscheid moet worden gemaakt tussen strafvervanging (Christus gestraft in plaats van ons) en plaatsvervangende verzoening (Christus lijdt voor ons). Beide bevestigen de plaatsvervangende en plaatsvervangende aard van de verzoening, maar strafvervanging biedt een specifieke verklaring voor wat het lijden is: straf.

Anselm koppelt de verzoening en de incarnatie

St. Anselm van Canterbury

Anselm van Canterbury verwoordde voor het eerst het tevredenheidsbeeld in zijn werk, Cur Deus Homo?, wiens titel betekent "Waarom is God een man geworden?" De toen geldende losgeldtheorie van de verzoening hield in dat de dood van Jezus werd betaald als losgeld aan Satan, waardoor God de mensen onder de slavernij van Satan kon redden.2 Voor Anselm was deze oplossing onvoldoende. Waarom zou God de Zoon een mens moeten worden om losgeld te betalen? Waarom zou God überhaupt iets aan Satan verschuldigd zijn?

In plaats daarvan stelde Anselm dat voor wij God een ereschuld schuldig zijn: "Dit is de schuld die mens en engel aan God verschuldigd zijn, en niemand die deze schuld betaalt, begaat zonde; maar een ieder die deze niet betaalt, zondigt. Dit is rechtvaardigheid of oprechtheid van wil, die maakt een wezen rechtvaardig of oprecht van hart, dat wil zeggen in wil; en dit is de enige en volledige ereschuld die we God verschuldigd zijn en die God van ons verlangt. "3 Deze schuld creëert in wezen een onbalans in het morele universum; het kon niet worden bevredigd door God het eenvoudig te negeren.4 Volgens Anselm was de enige mogelijke manier om de schuld terug te betalen, voor een wezen van oneindige grootheid, handelend als een man namens mannen, om de aan God verschuldigde eer terug te betalen.5 Daarom, toen Jezus stierf, betaalde hij geen schuld aan Satan maar aan God, zijn Vader.

Anselme verklaarde niet specifiek of Jezus 'schuldafrekening voor de hele mensheid als groep of voor individuele mensen was, maar zijn taal leunt in de eerste richting.6 De latere ontwikkelingen van Thomas Aquinas schrijven specifiek de reikwijdte van de verzoening toe als universeel van aard.

Thomas Aquinas codificeert de substitutietheorie

St. Thomas Aquinas

Thomas Aquinas lichtte de verzoening in de Summa Theologica7 in wat nu het standaard katholieke begrip van verzoening is. Hij onderzocht de aard van zonde, schuld, straf en genade. In zijn paragraaf over de mens overwoog hij of straf goed en passend is en concludeerde hij dat:

 1. straf is een moreel goede reactie op zonde,
 2. "Christus droeg een bevredigende straf, niet voor de Zijne, maar voor onze zonden," en;
 3. vervanging voor andermans zonde is heel goed mogelijk.8

Dit is het grote verschil van Aquinas met Anselm. In plaats van de schuld te beschouwen als een erewoord, ziet hij de schuld als een moreel onrecht om recht te zetten.

In zijn paragraaf over de incarnatie betoogt Thomas dat de dood van Christus voldoet aan de straf die de zonde verschuldigd is,9 en dat het met name Christus 'passie was die nodig was om de schuld van de zonde van de mens te betalen.10 Voor Thomas bood de passie van Jezus de verdienste die nodig was om voor de zonde te betalen: 'Christus verdiende bijgevolg door zijn passie redding, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor al zijn leden',11 en dat de verzoening bestond in het geven van Christus aan God meer "dan nodig was om de overtreding van het hele menselijke ras te compenseren". Op deze manier verwoordde Thomas het formele begin van het idee van een overvloed aan verdienste, die de basis werd voor het katholieke concept van de Schatkist van Verdienste (zie aflaten). Aquinas verwoorde ook de ideeën van redding die nu standaard zijn binnen de katholieke kerk: die rechtvaardige genade wordt verschaft door de sacramenten; dat de waardige verdienste van onze acties wordt geëvenaard door de verdienste van Christus uit de Schatkamer van Verdienste; en dat zonden kunnen worden geclassificeerd als sterfelijk en aderlijk. Voor Aquinas wordt iemand gered door te putten uit de verdienste van Christus, die wordt verschaft door de sacramenten van de kerk.

De visie van Thomas lijkt misschien op strafvervanging, maar hij is voorzichtig te zeggen dat hij niet van plan is om vervanging in juridische termen te nemen:12

"Als we spreken van die bevredigende straf, die men vrijwillig op zich neemt, kan iemand de straf van een ander dragen ... Als we echter spreken van straf die is opgelegd wegens zonde, voor zover het strafbaar is, dan wordt iedereen gestraft voor zijn alleen eigen zonde, omdat de zondige daad iets persoonlijks is. Maar als we spreken van een geneeskrachtige straf, gebeurt het op deze manier dat iemand wordt gestraft voor andermans zonde. " (Thomas Aquinas)

Wat hij bedoelt met 'bevredigende straf', in tegenstelling tot straf die 'straf' is, is in wezen het katholieke idee van boete. Aquinas verwijst naar de praktijk en zegt: "Een bevredigende straf wordt opgelegd aan boetelingen"13 en definieert dit idee van "Bevredigende Straf" (boete) als een compensatie van door zichzelf toegebrachte pijn, in gelijke mate als het plezier afgeleid van de zonde. "Straf kan evenveel zijn als het genot van een gepleegde zonde."14

Aquinas ziet boete als twee functies hebbend. Ten eerste om een ​​schuld te betalen en ten tweede 'om te dienen als een remedie voor het vermijden van zonde'. In dit latere geval zegt hij dat "als een remedie tegen toekomstige zonde de bevrediging van de een de ander niet ten goede komt, want het vlees van de ene man wordt niet getemd door de snel van een ander" en nogmaals "de ene man wordt niet bevrijd van schuld door de ander berouw."15 Omdat volgens Aquinas "Christus een bevredigende straf droeg, niet voor de Zijne, maar voor onze zonden."16 De boete die Christus heeft gedaan, heeft tot gevolg dat hij de "straf van straf" betaalt die onze zonde heeft opgelopen.

Dit concept is vergelijkbaar met de mening van Anselm dat we een ereschuld aan God verschuldigd zijn, met een kritiek verschil: terwijl Anselm zei dat we deze schuld nooit konden betalen omdat al het goede dat we konden doen toch aan God verschuldigd was, zei Aquinas dat we het goed konden maken onze schuld door boetedoeningen. In tegenstelling tot Anselm beweerde Thomas dat we genoegdoening kunnen krijgen voor onze eigen zonde, en dat ons probleem niet onze persoonlijke zonde is, maar de oorspronkelijke zonde. Zoals Thomas zei: "de erfzonde ... is een infectie van de menselijke natuur zelf, zodat deze, anders dan de werkelijke zonde, niet kon worden verklaard door de voldoening van een loutere man."13 Zo boete Christus als de "tweede Adam" (1 Kor. 15:45) in onze plaats de schuld van onze erfzonde.

Calvijn schrijft verzoening toe aan individuen

John Calvin (1509-1564)

John Calvin (circa 1564 G.T.) was de eerste systematische theoloog van de protestantse hervorming. Als zodanig wilde hij het probleem van de verzoening van Christus oplossen op een manier die recht deed aan de Schrift en de kerkvaders, terwijl hij nog steeds de noodzaak veroordeelde om verdienste te verwerpen.17 Zijn oplossing was dat Christus 'dood aan het kruis niet betaalde algemeen straf voor de zonden van de mensheid, maar a specifiek straf voor de zonden van individuele mensen. Dat wil zeggen, toen Jezus aan het kruis stierf, betaalde zijn dood op dat moment de straf voor de zonden van al degenen die gered zijn.18 Een duidelijk noodzakelijk kenmerk van dit idee is dat de verzoening van Christus alleen beperkt is tot degenen die God heeft Gekozen om gered te worden, omdat de schuld voor zonden op een bepaald moment (bij de kruisiging) werd betaald.

Voor Calvijn moest dit ook gebaseerd zijn op Augustinus 'eerdere voorbestemmingstheorie.19 Bovendien, door het idee van boetedoening te verwerpen, verschoof Calvin van het idee van Thomas dat tevredenheid boete was (die zich richtte op tevredenheid als een verandering in de mensheid), naar het idee om Gods toorn te bevredigen. Deze ideologische verschuiving legt de nadruk op een verandering in God, die gunstig wordt gesteld door de dood van Christus. Het calvinistische begrip van de verzoening en voldoening is strafvervanging: Christus is een plaatsvervanger die onze straf op zich neemt en aldus voldoet aan de eisen van gerechtigheid en de toorn van God kalmeert zodat God terecht genade kan tonen.

John Stott heeft benadrukt dat dit niet moet worden opgevat als de Zoon die de Vader kalmeert, maar eerder in trinitaire termen van de Godheid die de verzoening initieert en uitvoert, gemotiveerd door een verlangen om de mensheid te redden. Het belangrijkste onderscheid tussen strafsubstitutie is dus het idee dat restitutie door middel van straf plaatsvindt.

Voor Calvijn wordt men daarom gered door door geloof verenigd te worden met Christus.20 Op het punt om door geloof verenigd te worden met Christus, ontvangt men alle voordelen van de verzoening. Omdat Christus echter voor zonden betaalde toen hij stierf, is het niet mogelijk voor degenen voor wie hij stierf fail om de voordelen te ontvangen: de geredden zijn voorbestemd geloven.

Verdere ontwikkelingen

Hugo Grotius

De theorie van Anselm was vaag genoeg dat de wijzigingen van Thomas Aquinas deze volledig hadden overschaduwd. De theorie van Thomas is nog steeds officieel dogma binnen de rooms-katholieke kerk en werd bevestigd in de Council of Trent. Calvins ontwikkeling werd bevestigd door de Synode van Dort en maakt deel uit van de leerstellige posities van de meeste gereformeerde denominaties.

De gouvernementele visie op de verzoening, ontwikkeld door Hugo Grotius, was een wijziging van Calvin's visie, hoewel het in zekere zin een terugkeer betekent naar de algemene aard van de theorie van Anselm. Volgens Grotius was de dood van Christus een aanvaardbaar alternatief voor straf en voldeed het aan de eisen van Gods morele regering. In deze visie, in tegenstelling tot Calvijn, droeg Christus niet specifiek de straf voor de zonden van de mensheid; noch betaalde hij voor individuele zonden. In plaats daarvan demonstreerde zijn lijden Gods ongenoegen met zonde en wat zonde verdient door toedoen van een rechtvaardige Gouverneur van het universum, waardoor God vergeving kan schenken met behoud van goddelijke orde. De visie van de regering is de basis voor de reddingstheorieën van protestantse denominaties die de nadruk leggen op vrijheid van wil zoals in het Arminianisme.

Andere theorieën over de aard van de verzoening van Christus, zoals de morele invloed, oorspronkelijk geformuleerd door Pierre Abélard, kunnen ook worden gezien als tegengesteld aan de vervangende visie.

Notes

 1. ↑ Anselm of Canterbury, Cur Deus Homo, Bk 1, Ch 8.
 2. Cur Deus Homo, I.vii
 3. Cur Deus Homo, I.xi
 4. Cur Deus Homo, I.xii
 5. Cur Deus Homo, II.vi
 6. Cur Deus Homo, II.xiv
 7. ↑ Summa Theologica opgehaald op 10 augustus 2008.
 8. ↑ FS Q87 opgehaald 10 augustus 2008.
 9. ↑ Christelijke klassieke etherische bibliotheek: Summa Theologica (TP, Q. 50.1) opgehaald op 10 augustus 2008.
 10. ↑ Christelijke klassieke etherische bibliotheek: Summa Theologica, 46 en 47.
 11. ↑ Christelijke klassieke etherische bibliotheek: Summa Theologica, 48.
 12. ↑ (FS, Q. 87-A8) Ontvangen op 10 augustus 2008.
 13. 13.0 13.1 (TP, Q49 A3) Ontvangen op 10 augustus 2008.
 14. ↑ (XP Q13 A1) Ontvangen op 10 augustus 2008.
 15. ↑ (XP Q13 A2) Ontvangen op 10 augustus 2008.
 16. ↑ (FS, Q. 87-A7) Ontvangen op 10 augustus 2008.
 17. ↑ John Calvin, Instituten van de christelijke religie, III.iv.27, III.xiv en xv.
 18. ↑ Calvin, II.xii.3-5
 19. ↑ Calvin, III.xvii
 20. ↑ Calvin, III.i - ii

Referenties

 • Anselm van Canterbury. "Cur Deus Homo?" In A Scholastic Molence: Anselm to Ockham. Uitgegeven door Eugene R. Fairweather. Philadelphia: Westminster Press, 1956.
 • Aulén, Gustaf. Christus Victor: een historische studie van de drie hoofdtypen van het idee van de verzoening. Vertaald door A. G. Hebert. New York: Macmillan Publishing Co., 1978. ISBN 0020834004
 • Erickson, Millard J. De invoering van de christelijke leer, 2e ed. Uitgegeven door L. Arnold Hustard. Grand Rapids, Mich .: Baker Academic, 2001. ISBN 0801022507
 • McIntyre, John. De vorm van soteriologie. Edinburgh: T. & T. Clark, 1992. ISBN 0567096157
 • Sherman, Robert. King, Priest and Prophet: A Trinitarian Theology of Atonement. New York: T. & T. Clark, 2004. ISBN 0567025608
 • Weaver, J. Denny. De geweldloze verzoening. Grand Rapids, Mich .: William B. Eerdmans, 2001. ISBN 0802849083

Externe links

Alle links opgehaald op 26 april 2016.

 • John Calvin. "Instituten van de christelijke religies." Christian Classic Ethereal Library.
 • Verzoening van Christus Theopedia.
 • 'De verzoening.' Religieuze tolerantie.

Pin
Send
Share
Send