Ik wil alles weten

Heiligverklaring

Pin
Send
Share
Send


Heiligverklaring is het proces van postuum iemand tot een heilige verklaren, zoals uitgeoefend door een canonieke christelijke autoriteit. Het proces lijkt op een rechtszaak, waarbij de aanhangers van de zaak de heiligheid van hun voorgestelde kandidaat moeten aantonen. De bevestiging van de heiligheid van een individu is zowel theologisch als praktisch significant, omdat het in wezen een openbare verklaring is dat zij effectieve voorbidders blijven namens de levenden. Tegelijkertijd bevestigt het de juistheid om hen te vereren, in de theologische veronderstelling dat al dergelijke gebeden naar God zullen worden doorgestuurd.

De praktijk van Canonisatie wordt momenteel beoefend door de Rooms-Katholieke Kerk (inclusief de Eastern Rite Catholic Churches), door de Eastern Orthodox Church en door de Oriental Orthodox Churches. De Kerk van Engeland sluit de heiligverklaring niet uit, maar heeft slechts één man ooit heilig verklaard: Karel I van Engeland.

Rooms-katholicisme

De rooms-katholieke kerk heeft niet altijd een heilig proces gehad. Aanvankelijk werd de term 'heilige' informeel toegepast (omdat de meervoudsvorm in de Bijbel vaak alleen werd gebruikt om de gelovigen aan te duiden), zodat veel vroege heiligen (zelfs zij die het onderwerp van populaire culten waren) niet formeel heilig verklaard werden. Het eigenlijke proces begon in de tiende eeuw na Christus, toen de Romeinse pontiff eiste dat alle heiligen in zijn rechtsgebied werden toegevoegd aan een officiële lijst ("canon"), die in Rome zou worden bewaard. De eerste heilige die aan deze officiële lijst werd toegevoegd, was Saint Ulrich uit Augsburg, die in 993 heilig werd verklaard. In de loop van de tijd is dit proces strenger geworden en is een gedetailleerd onderzoek van de levens, geschriften en postume wonderen van potentiële kandidaten vereist. Onderwerpen die een eerste fase van controle doorlopen, worden eerst zalig verklaard en worden pas later (en met verdere analyse) formeel heilig verklaard als heiligen.

Vanwege de theologische en praktische betekenis ervan, wordt heiligverklaring zeer serieus genomen. De meeste katholieke theologen beschouwen heiligverklaring als een onfeilbare daad van de kerk. Thomas Aquinas (aantoonbaar de meest invloedrijke theoloog van het tweede millennium van het christendom) zegt bijvoorbeeld: "Omdat de eer die we de heiligen betalen in zekere zin een geloofsbelijdenis is, d.w.z. een geloof in de glorie van de heiligen quâ sanctorum gloriam credimus we moeten vroom geloven dat ook in deze zaak het oordeel van de kerk niet fout is. "

Historische ontwikkeling

De eerste voorbeelden van zaligverklaring en heiligverklaring waren gericht op martelaren rond wie zich informele cultussen hadden ontwikkeld. Hoewel deze culten begonnen als "basis" -fenomenen, werden ze vaak bezocht door lokale kerkelijke ambtenaren, omdat "de meerderheid van de goed gedocumenteerde devoties zich op het niveau van de lokale heiligheid bevonden, dat is waar de religieuze opvattingen van de gelovigen en de gelovigen vereisten van de doorsneden geestelijkheid ”(Vauchez, 157). Zelfs op dit niveau zagen de bisschoppen het echter nodig om deze culten te evalueren en te legitimeren. Door dit te doen, zou de bisschop de omstandigheden van de vermeende martelaar's dood onderzoeken en, als hij het ideologisch verantwoord vindt, de naam van de martelaar en een verslag van hun overlijden naar aangrenzende kerken sturen, zodat, in geval van goedkeuring door hun respectieve bisschoppen, de cultus van de martelaar zou zich ook kunnen uitbreiden tot hun kerken (Beccari). In de volgende eeuwen werd een soortgelijke verering betaald aan "biechtvaders" (zij die vreedzaam stierven na een leven van heroïsche deugd) met een overeenkomstig niet-gestandaardiseerd patronagesysteem door de plaatselijke kerkelijke autoriteiten (zie Weinstein en Bell, 1982; Brown , 1981; Wilson, 1983).

Van ongeveer 500 tot 900 G.T. bestonden grote regionale variaties in dit informele "heiligverklaring" -beleid. In sommige rechtsgebieden mochten bisschoppen martelaren en belijders openbare kerkelijke eer verlenen, terwijl in andere gebieden alleen primaten en patriarchen deze verantwoordelijkheid (Beccari) kregen. In alle gevallen was deze erkenning echter zeer voorlopig, omdat de bijbehorende onderscheidingen alleen waren toegestaan ​​voor het lokale grondgebied waarover de schenkers bevoegd waren (Beccari). Hoewel de bisschop van Rome (paus) mogelijk een veto had uitgesproken tegen de ontwikkeling van een van deze bewegingen, omdat hij alleen de universele (rooms-katholieke) kerk kon toestaan ​​of bevelen, gebeurde dit zelden - waarschijnlijk omdat deze culten belangrijk waren voor de voortdurende bekering van de kerk project. Misbruik begon echter in dit informele systeem te sluipen, vanwege de ijver van de bevolking en "de onzorgvuldigheid van sommige bisschoppen bij het onderzoeken van de levens van degenen die zij als heiligen mochten eren" (Beccari). Zoals Michael Goodich beschrijft, "rustte de kracht van een heilige op zijn overeenstemming met een traditie van heiligheid die werd aanvaard door de gemeenschap die hij diende. Als die groep voor het moment buiten de pauselijke sfeer stond, zou hij nog steeds als heilig kunnen worden beschouwd, ondanks het ongenoegen van de autoriteiten '(Goodich, 300).

Bijgevolg vonden de pausen tegen het einde van de elfde eeuw het nodig om het bisschoppelijk gezag te beperken en besloten dat de deugden en wonderen van personen die voor openbare verering werden voorgesteld, in raden (Beccari) moesten worden onderzocht. Zelfs na deze decreten was openbare (en lokale kerkelijke) naleving op zijn best fit, omdat deze bureaucratische acceptatie nog steeds als een optioneel onderdeel van deze culten werd gezien. Het gevolg was dat de 'goedkeuring van de Heilige Stoel alleen werd gezocht om bepaalde cultussen extra glans te geven' in plaats van de de facto bron van legitimatie (Vauchez 22-23). In reactie hierop ontkende paus Alexander III (r. 1159-1181 CE) de levensvatbaarheid van de populaire verering en verklaarde: "Voor de toekomst zul je niet veronderstellen hem ongeautoriseerde" heiligen "eerbied te betalen, omdat, hoewel wonderen door hem werden gedaan , het zou u niet toestaan ​​hem als een heilige te vereren tenzij met het gezag van de Romeinse kerk "(geciteerd in Kleinburg, 189). Dus, de paus "heeft zich voor het eerst het recht op zaligverklaring voorbehouden" (Beccari).

Vanaf dit punt was de complexe en betrokken pauselijke rituelen van heiligverklaring geboren. Hoewel sociale en economische problemen in het proces voorkwamen (zie Goodich, 1975 en Theilmann, 1990 voor meer details over dit aspect), was de primaire kwestie voor de Heilige Stoel theologische legitimiteit. Dit leidde tot de ontwikkeling van een betrokken onderzoeksproces (hieronder beschreven) dat "leek op een rechtszaak tussen de paus en de indieners, waarin ... de pauselijke partij zowel als rechter als verdachte handelde" (Toynebee 157). Het doel was om de juistheid van het leven (en de sterfgevallen) van deze persoon te bepalen als objecten van populaire verering en om ervoor te zorgen dat hun volkshagiografieën in overeenstemming waren met de theologische doelstellingen van de kerk.

Sommige bisschoppen gehoorzaamden dit bevel niet (althans met betrekking tot zaligverklaring), omdat het in tegenspraak was met hun eerder vastgestelde rechten en bevoegdheden, dus "Paus Urbanus VIII publiceerde in 1634 een stier die een einde maakte aan alle discussies door zich te voorbehouden aan de Heilige Stoel uitsluitend niet alleen zijn onheuglijke recht van heiligverklaring, maar ook dat van zaligverklaring "(Beccari).

Het proces van Canonisatie

Het proces van zaligverklaring en heiligverklaring heeft verschillende veranderingen ondergaan in de geschiedenis van de katholieke kerk. Hieronder zullen we het proces schetsen zoals het was in 1914, dat representatief is voor het maximale niveau van complexiteit en verfijning (deze voorschriften zijn enigszins versoepeld sinds paus Johannes Paulus II in 1983 hervormingen van het kerkelijk recht heeft doorgevoerd (hieronder besproken)). Opgemerkt moet worden dat het hieronder voorgestelde controleniveau sinds ten minste de tijd van paus Urbanus VIII consistent is gebleven.

De zaligverklaring van belijders

Wil een kandidaat uiteindelijk in aanmerking komen voor heiligverklaring, dan moet hij eerst slagen voor het uitgebreide proces van analyse en toetsing dat nodig is voor zaligverklaring. Dit proces omvat:

 • Het uitvoeren van drie afzonderlijke onderzoeksraden: een die de kandidaten 'reputatie van heiligheid en wonderen' zoekt, een die vaststelt dat de besluiten van paus Urbanus VIII betreffende het verbod op openbare aanbidding van dienaren van God vóór hun zaligverklaring zijn nageleefd, 'en een derde dat de inhoud van de literaire output van het subject analyseert (Beccari).
 • Verzenden van de "resultaten van al deze onderzoeken ... naar de Congregatie van Riten in Rome", waar ze "worden geopend en indien nodig vertaald in het Italiaans" (Beccari).
 • Na de derde raad wordt de literaire output van de toekomstige heilige geanalyseerd en "herzien door theologen die door de hoofdrelator zelf zijn aangesteld" (Beccari).
 • Een samenvatting van deze herziene documenten en de resultaten van de eerste twee raden, en ze afleveren bij de Congregation of Rites (die verantwoordelijk zijn voor het nemen van een voorlopige beslissing over de gepastheid van het verslaan van de kandidaat).
 • Als de resultaten van de beraadslagingen van de congregatie positief zijn, onderschrijft de paus de kandidaat voorlopig. "Voortaan krijgt de dienaar van God gerechtelijk de titel van Eerwaarde" (Beccari).
 • Hierna probeert de Congregation of Rites te bepalen of de Eerwaarde kandidaat wonderen heeft die aan hem / haar kunnen worden toegeschreven.
 • Nadat het leven, de geschriften en de wonderen van de Eerwaarde kandidaat zijn onderzocht, wordt een laatste raad bijeengeroepen. Als de raad positief stemt, 'wordt een daartoe strekkend besluit van de paus uitgevaardigd en vindt op het door hem aangewezen tijdstip de plechtige zaligverklaring van de dienaar van God plaats in de Vaticaanse Basiliek, waarbij een pontificale brief wordt uitgegeven die de openbare cultus en verering van de zalig persoon nu bekend als Blessed (Beatus) "(Beccari).
 • Nadat de hierboven beschreven procedures zijn uitgevoerd, kan de eigenlijke heiligverklaring beginnen. De enige extra zorg (bovenop de uitgebreide vereisten hierboven beschreven) is dat twee bevestigde postume wonderen worden toegeschreven aan de Versla ons. "Als de wonderen worden bevestigd, een nieuwe ontmoeting (super tuto) wordt gehouden. De paus geeft vervolgens een stier van Canonisatie uit waarin hij niet alleen de openbare cultus of verering van de heilige toestaat, maar ook beveelt (Beccari).

De huidige praktijk

De hervorming van 1983 van de kerkelijke kerkelijke wetgeving heeft de procedure aanzienlijk gestroomlijnd, vooral in vergelijking met het uitgebreide proces dat hierboven is beschreven. Het nieuwe proces werd vastgesteld door paus Johannes Paulus II, in zijn apostolische grondwet van 25 januari 1983, Divinus Perfectionis Magister, en door Pietro Cardinal Palazzini, Prefect van de Congregatie voor de oorzaken van heiligen, in de Nieuwe wetten voor de oorzaken van heiligen, gepubliceerd op 7 februari 1983.

Het proces begint op het diocesane niveau, waarbij de bisschop toestemming geeft om een ​​onderzoek in te stellen naar de deugden van de persoon die ervan wordt verdacht een heilige te zijn geweest.1 Dit onderzoek kan pas worden geopend nadat toestemming is gegeven door het Vaticaan en niet eerder dan vijf jaar na het overlijden van de onderzochte persoon.2 De paus heeft echter de autoriteit om af te zien van deze wachttijd, zoals werd gedaan voor Moeder Theresa door paus Johannes Paulus II,3 evenals voor John Paul II zelf door zijn directe opvolger, Benedictus XVI.4 Wanneer voldoende informatie is verzameld, wordt het onderwerp van het onderzoek genoemd Dienaar van God, en het proces wordt overgedragen aan de Romeinse Curie - de congregatie voor de oorzaken van de heiligen - waar het een postulator wordt toegewezen, wiens taak het is om alle informatie over het leven van de dienaar van God te verzamelen. Als er voldoende informatie is verzameld, zal de congregatie de paus aanbevelen om de dienaar van Gods heldhaftige deugd af te kondigen, die hem of haar het recht geeft de titel te ontvangen Eerwaarde. Een Eerwaarde heeft tot nu toe nog geen feestdag, maar gebedskaarten kunnen worden afgedrukt om de gelovigen aan te moedigen om te bidden voor een wonder dat door zijn of haar voorspraak is bewerkstelligd.

De volgende stap hangt ervan af of de Eerwaarde een martelaar is. Voor een martelaar hoeft de paus alleen een martelaarsverklaring af te leggen, die vervolgens zaligverklaring toestaat en de titel oplevert Gezegend en een feestdag in het thuisbisdom van de Gezegende en misschien enkele andere lokale kalenders. Als de Eerwaarde geen martelaar was, moet worden bewezen dat er een wonder heeft plaatsgevonden door zijn of haar voorspraak. Tegenwoordig zijn deze wonderen bijna altijd wonderbaarlijke genezingen, omdat deze het gemakkelijkst zijn vast te stellen op basis van de vereisten van de katholieke kerk voor een "wonder" (bijvoorbeeld, als de patiënt ziek was, was er geen remedie voor de kwaal, gebeden werden gericht voor de Eerwaarde, de patiënt was genezen en artsen kunnen het niet uitleggen).

Overgaan van gezegend naar Heilige, een (meer) wonder is noodzakelijk.

Eenmaal formeel geheiligd, wordt de feestdag van een heilige beschouwd als universeel en kan deze overal in de katholieke kerk worden gevierd, hoewel deze al dan niet op de algemene kalender staat.

In het geval van personen die vanaf 'onheuglijke tijden' heiligen worden genoemd (in de praktijk, sinds vóór 1500 of zo), kan de kerk een 'bevestiging van cultus' uitvoeren, die veel eenvoudiger is. Saint Hermann Joseph liet zijn verering bijvoorbeeld bevestigen door paus Johannes Paulus II.

Canonisatie in andere christelijke contexten

In de oosterse orthodoxie en de oosterse orthodoxie, heiligverklaring wordt nog steeds in de praktijk gebracht zoals het was tijdens het eerste millennium van het christendom: mensen worden in de eerste plaats als heiligen erkend omdat men ziet dat zij het beeld van God in zichzelf hebben behouden en in die zin levende iconen zijn. Deze erkenning gebeurt door het eenvoudige proces van het toevoegen van de naam van een persoon aan de lijst of canon van heiligen die het hele jaar worden geëerd, hoewel er geen enkele uitgebreide lijst van alle orthodoxe heiligen is en er geen bureaucratisch proces is om door te gaan voordat een heilige wordt toegevoegd aan de canon.

Voor een cultus die zich voorbij het lokale niveau ontwikkelt, wordt de juistheid van het vereren van een bepaald cijfer echter bepaald door een synode van bisschoppen die overeenkomt met het relevante geografische gebied. Een interessant verschil, waarschijnlijk als gevolg van het toegenomen belang van heiligen in de orthodoxe liturgie, is dat 'lokale heiligen vereerd kunnen worden als de bisschop geen bezwaar maakt"(Beinert, 816 cursief toegevoegd), waardoor het publiek meer autonomie heeft bij de vorming van populaire culten.

Notes

 1. ↑ Paus Johannes Paulus II, 1983, Divinus Perfectionis Magister, Art I, Sec 1. Ontvangen 3 april 2008.
 2. ↑ Pietro Cardinal Palazzini, 1983, Normen die in acht moeten worden genomen bij onderzoeken door bisschoppen naar de oorzaken van heiligen, § 9 a. Ontvangen 3 april 2008.
 3. Moeder Teresa van Calcutta (1910-1997), biografie, Kantoor van pauselijke liturgische vieringen, internetbureau van de Heilige Stoel. Ontvangen 3 april 2008.
 4. ↑ José Cardinal Saraiva Martins, C.M.F., 2005, Reactie van Zijne Heiligheid Benedictus XVI voor het onderzoek naar de oorzaak van zaligverklaring en heiligverklaring van de dienaar van God Johannes Paulus II Ontvangen 3 april 2008.

Referenties

 • Beinert, Wolfgang. "Heiligen, verering van" in De encyclopedie van het christendom (Deel 4). Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2005. ISBN 0802824161
 • Brown, Peter. De cultus van de heiligen: de opkomst en functie ervan in het Latijnse christendom. Chicago: Chicago University Press, 1981. ISBN 0226076210
 • "Heiligverklaring." In The Oxford Dictionary of World Religions. Oxford: Oxford University Press, 1997. ISBN 0192139657
 • Goodich, Michael. "De politiek van Canonisatie in de dertiende eeuw: leken en bedelminnen." In Kerkgeschiedenis. Vol. 44, 1975. 294-307.
 • Kleinberg, Aviad M. "Heiligheid bewijzen: selectie en authenticatie van heiligen in de latere middeleeuwen." In Viator. Vol. 20, 1989. 183-205.
 • Theilmann, John M. "Politieke kanonisatie en politieke symboliek in het middeleeuwse Engeland." In Journal of British Studies. Vol. 29, juli 1990. 241-266.
 • Toynbee, Margaret. R. S. Louis van Toulouse en het Canonisatieproces in de veertiende eeuw. Manchester: Manchester University Press, 1929.
 • Vauchez, André. Heiligheid in de late middeleeuwen. Vertaald door Jean Birrell. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0521445590
 • Weinstein, David en Rudolph M. Bell. Heiligen en maatschappij: De twee werelden van het westerse christendom, 1000-1700. Chicago: University of Chicago Press, 1982. ISBN 0226890554
 • Wilson, Stephen (ed.). Heiligen en hun kluizen: studies in religieuze sociologie, folklore en geschiedenis. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. ISBN 0521249783

Externe links

Alle links opgehaald 7 januari 2017.

 • Vermelding over heiligverklaring en zaligverklaring in de Katholieke Encyclopedie

Bekijk de video: Wat is het verschil tussen zalig- en heiligverklaring? (Augustus 2021).

Pin
Send
Share
Send