Ik wil alles weten

The Canterbury Tales

Pin
Send
Share
Send


Een alternatief voor deze bestelling is het plaatsen van Fragment VIII (G) vóór VI (C). In andere gevallen volgt de bovenstaande volgorde die is ingesteld door vroege manuscripten. Fragmenten I en II volgen bijna altijd elkaar op, net als VI en VII, IX en X in de oudste manuscripten. Fragmenten IV en V bevinden zich daarentegen op verschillende locaties van manuscript tot manuscript. Victorianen zouden Fragment VII (B2) om Fragment II te volgen (B1), maar deze trend wordt niet langer gevolgd en heeft geen rechtvaardiging.11 Zelfs de vroegst overgebleven manuscripten zijn niet de originelen van Chaucer; de oudste is MS Peniarth 392 D (genaamd "Hengwrt"), samengesteld door een schrijver kort na de dood van Chaucer. De schrijver gebruikt de bovenstaande volgorde, hoewel hij geen volledige verzameling verhalen van Chaucer lijkt te hebben gehad, dus een deel ontbreekt. De mooiste manuscripten is het Ellesmere-manuscript, en veel redacteuren hebben de volgorde van de Ellesmere door de eeuwen heen gevolgd, zelfs tot op de dag van vandaag.1314 De nieuwste manuscripten is de 1478 gedrukte editie van William Caxton, de eerste versie van de verhalen die in druk worden gepubliceerd. Aangezien deze versie is gemaakt op basis van een nu verloren manuscript, wordt het gerekend tot de 83 manuscripten.15

Bronnen

Een verhaal uit de Decameron door John William Waterhouse.

Chaucers verhalende kader lijkt origineel te zijn geweest. Van geen ander werk voorafgaand aan Chaucer's is bekend dat het een verzameling verhalen heeft geplaatst in het kader van pelgrims op een bedevaart. Chaucer leende echter delen, soms zeer grote delen, van zijn verhalen uit eerdere verhalen, evenals uit de algemene staat van de literaire wereld waarin hij leefde. Verhalen vertellen was in die tijd de belangrijkste vorm van amusement en er waren al duizenden jaren verhalenwedstrijden. In het veertiende-eeuwse Engeland was de Engelse Pui een groep met een aangestelde leider die de liederen van de groep zou beoordelen. De winnaar ontving een kroon en, net als bij de winnaar van de Canterbury Tales, een gratis diner. Het was gebruikelijk dat pelgrims op een bedevaart een gekozen "ceremoniemeester" hadden om hen te begeleiden en de reis te organiseren.16

Er zijn ook talloze parallellen met die van Boccaccio Decameron. Zoals de Tales, het bevat een aantal vertellers die verhalen vertellen tijdens een reis die ze hebben ondernomen (om te vluchten voor de Zwarte Pest). Het eindigt met een verontschuldiging van Boccaccio, net als Chaucer's Retraction to the Tales. Een vierde van de verhalen in Canterbury Tales loopt parallel met een verhaal in de Decameron, hoewel de meeste van hen nauwere parallellen hebben in andere verhalen. Geleerden vinden het dus onwaarschijnlijk dat Chaucer een kopie van het werk bij de hand had en vermoedde in plaats daarvan dat hij alleen de Decameron tijdens een bezoek aan Italië op een bepaald punt.17 Elk van de verhalen heeft zijn eigen set bronnen, maar een paar bronnen worden vaak gebruikt over verschillende verhalen, waaronder de poëzie van Ovidius, de Bijbel in een van de vele vulgate-versies die destijds beschikbaar waren, en de werken van Petrarch en Dante. Chaucer was de eerste auteur die het werk van deze laatste twee, beide Italianen, gebruikte. Boethius' Troost van de filosofie verschijnt in verschillende verhalen, net als het werk van John Gower, een bekende vriend van Chaucer. Chaucer lijkt ook te hebben geleend van tal van religieuze encyclopedieën en liturgische geschriften, zoals die van John Bromyard Summa praedicantium, een handboek van een prediker en dat van St. Jerome Adversus Jovinianum.18

Analyse

Kathedraal van Canterbury. Uitzicht vanuit het noordwesten circa 1890-1900 (geretoucheerd van een zwart-witfoto).

Genre en structuur

De Canterbury Tales valt in hetzelfde genre als veel andere werken van die tijd - een verzameling verhalen georganiseerd in een kaderverhaal of kaderverhaal. Chaucer's Tales verschilde van andere verhalen in dit genre voornamelijk in zijn intense variatie. De meeste verhalencollecties waren gericht op een thema, meestal een religieus thema. Zelfs in de Decameron, verhalenvertellers worden aangemoedigd zich te houden aan het thema dat voor de dag is bepaald. Chaucers werk heeft veel meer variatie, niet alleen in thema, maar in de sociale klasse van de vertellers en de meter en stijl van elk verteld verhaal dan enig ander verhaal van het genre van het kaderverhaal. Het bedevaartmotief, dat als een nuttig verhalend middel diende om een ​​gevarieerd aantal stemmen te verzamelen, was ook ongekend. Het introduceren van een competitie tussen de verhalen moedigt de lezer aan om de verhalen in al hun variëteiten te vergelijken, en stelt Chaucer in staat om de breedte van zijn vaardigheden in verschillende genres en literaire vormen te tonen.19

Terwijl de structuur van de Tales is grotendeels lineair, met het ene verhaal na het andere, het is ook innovatief in verschillende opzichten. In de Algemene proloog, Chaucer beschrijft niet de verhalen maar de vertellers, waardoor het duidelijk wordt dat de structuur zal afhangen van de karakters in plaats van een algemeen thema of moraal. Dit idee wordt versterkt wanneer de Miller onderbreekt om zijn verhaal te vertellen nadat de Ridder het zijne heeft beëindigd. De ridder gaat eerst en suggereert dat de volgorde van de vertellers zal worden bepaald door de klasse, maar de onderbreking van de Miller maakt duidelijk dat deze structuur zal worden verlaten ten gunste van een vrije en open uitwisseling van verhalen tussen alle aanwezige klassen. Chaucer ontwikkelt verschillende algemene thema's en gezichtspunten door sommige vertellers te laten reageren op thema's die aan bod komen 20

Chaucer interesseert zich niet voor de voortgang van de reis, het verstrijken van de tijd of specifieke locaties als de pelgrim naar Canterbury reist. Zijn focus ligt op de verhalen zelf, en niet op de bedevaart.21

Stijl

De verscheidenheid aan verhalen van Chaucer toont de breedte van zijn vaardigheden en zijn bekendheid met talloze retorische vormen en taalstijlen. 22

Middeleeuwse scholen voor retoriek moedigden destijds een dergelijke diversiteit aan, waarbij de literatuur (zoals Virgil suggereert) wordt opgedeeld in hoge, midden- en lage stijlen zoals gemeten door de dichtheid van retorische vormen en woordenschat. Een andere populaire manier van delen kwam van St. Augustinus, die zich meer richtte op de respons van het publiek en minder op het onderwerp (een Virgiliaanse zorg). Augustinus verdeelde de literatuur in 'majestueuze overtuigingen', 'gematigde lusten' en 'ingetogen leer'. Schrijvers werden aangemoedigd om te schrijven op een manier die rekening hield met de spreker, het onderwerp, het publiek, het doel, de manier en de gelegenheid. Chaucer beweegt zich vrij tussen al deze stijlen en toont aan niemand favoriet. Hij beschouwt de lezers van zijn werk niet alleen als een publiek, maar ook de andere pelgrims in het verhaal, waardoor een retorische puzzel met dubbelzinnigheden ontstaat die uit meerdere lagen bestaat. Chaucers werk overtreft tot nu toe het vermogen van een enkele middeleeuwse theorie om te ontdekken.23

Hiermee vermijdt Chaucer zich te richten op een specifiek publiek of sociale klasse van lezers, in plaats daarvan zich te concentreren op de karakters van het verhaal en hun verhalen te schrijven met een vaardigheid evenredig met hun sociale status en leren. Zelfs de laagste personages, zoals de Miller, vertonen echter een verrassend retorisch vermogen, hoewel hun onderwerp meer laaggebruind is. Woordenschat speelt ook een belangrijke rol, omdat die van de hogere klassen naar een vrouw verwijzen als een "dame", terwijl de lagere klassen het woord "wenche" gebruiken, zonder uitzonderingen. Soms betekent hetzelfde woord totaal verschillende dingen tussen klassen. Het woord 'pitee' is bijvoorbeeld een nobel concept voor de hogere klassen, terwijl in de Merchant's Tale het verwijst naar geslachtsgemeenschap. Nogmaals, echter, verhalen zoals de Nun's Priest's Tale verrassende vaardigheden tonen met woorden uit de lagere klassen van de groep, terwijl de Knight's Tale is soms uiterst eenvoudig.24

Chaucer gebruikt in bijna al zijn verhalen dezelfde meter, met uitzondering van Sir Thopas en zijn prozaverhalen. Het is een decasyllable lijn, waarschijnlijk ontleend aan Franse en Italiaanse vormen, met rijm en, af en toe, een caesura in het midden van een lijn. Zijn meter zou later uitgroeien tot de heroïsche meter van de vijftiende en zestiende eeuw en is een voorouder van de jambische pentameter. Hij vermijdt dat coupletten te prominent worden in het gedicht, en vier van de verhalen (de Man of Law's, Clerk's, Prioress 'en Second Nun's) gebruiken rijm koninklijk.25

Historische context

De boerenopstand van 1381 wordt vermeld in de Tales.

De tijd van het schrijven van The Canterbury Tales was een turbulente tijd in de Engelse geschiedenis. De katholieke kerk bevond zich midden in het Grote Schisma en hoewel het nog steeds de enige christelijke autoriteit in Europa was, was het onderwerp van hevige controverse. Lollardy, een vroege Engelse religieuze beweging onder leiding van John Wycliffe, wordt vermeld in de Tales, net als een specifiek incident met pardoners (die geld hebben ingezameld in ruil voor absolutie van zonde) die ten onrechte beweerden te verzamelen voor het St. Mary Rouncesval-ziekenhuis in Engeland. The Canterbury Tales is een van de eerste Engelse literaire werken die papier noemen, een relatief nieuwe uitvinding die verspreiding van het geschreven woord mogelijk maakte dat nog nooit eerder in Engeland werd gezien. Politieke botsingen, zoals de opstand van de boer uit 1381 en botsingen die eindigen in de afzetting van koning Richard II, onthullen verder de complexe onrust rond Chaucer in de tijd van de Tales' schrijven. Veel van zijn goede vrienden werden geëxecuteerd en hijzelf werd gedwongen naar Kent te verhuizen om weg te komen van evenementen in Londen.26 The Canterbury Tales kan moderne lezers ook veel vertellen over 'het occulte' tijdens Chaucer's tijd, vooral met betrekking tot astrologie en de astrologische overlevering die heerste in het tijdperk van Chaucer. Er zijn honderden, zo niet duizenden astrologische toespelingen in dit werk; sommige zijn vrij openlijk, terwijl anderen subtieler van aard zijn.

In 2004 kon professor Linne Mooney de scrivener identificeren die voor Chaucer werkte als een Adam Pinkhurst. Mooney, toen professor aan de Universiteit van Maine en gastbezoek aan het Corpus Christi College in Cambridge, kon de handtekening van Pinkhurst, op een door hem ondertekende eed, matchen met zijn belettering op een kopie van The Canterbury Tales dat werd getranscribeerd uit Chaucers werkkopie. Terwijl sommige lezers de karakters van "The Canterbury Tales" willen interpreteren als historische figuren, kiezen andere lezers ervoor om de betekenis ervan in minder letterlijke termen te interpreteren. Na analyse van zijn dictie en historische context lijkt zijn werk tijdens zijn leven een kritiek op de samenleving te ontwikkelen. Binnen een aantal van zijn beschrijvingen kunnen zijn opmerkingen complementair van aard lijken, maar door slimme taal zijn de verklaringen uiteindelijk kritisch over de acties van de pelgrim. Het is onduidelijk of Chaucer van plan zou zijn voor de lezer om zijn personages te koppelen aan werkelijke personen. In plaats daarvan lijkt het erop dat Chaucer fictieve personages creëert als algemene representaties van mensen in dergelijke werkvelden. Met een begrip van de middeleeuwse samenleving, kan men subtiele satire op het werk detecteren. Het thema van het huwelijk dat veel voorkomt in de verhalen wordt verondersteld te verwijzen naar verschillende huwelijken, meestal die van John of Gaunt. Chaucer zelf was een van de personages op de bedevaart en een ander personage, Harry Bailly van de Tabard Inn, was ook een echte persoon. Het wordt redelijk waarschijnlijk geacht dat de kok Roger Knight de Ware was, een hedendaagse Londense kok.

Thema's

De thema's van de verhalen variëren, en omvatten onderwerpen zoals hoofse liefde, verraad en gierigheid. De genres variëren ook, en omvatten romantiek, Bretons lai, preek, beest fabel en fabliaux. Hoewel er een algemeen kader is, is er geen enkele poëtische structuur in het werk; Chaucer maakt gebruik van verschillende rijmschema's en metrische patronen, en er zijn ook twee prozalessen.

Sommige verhalen zijn serieus en andere komisch. Religieus wangedrag is een belangrijk thema, net als de verdeling van de drie landgoederen. De meeste verhalen zijn onderling verbonden door gemeenschappelijke thema's, en sommige "stoppen" (antwoorden op of wraak nemen voor) andere verhalen. Het werk is onvolledig, omdat het oorspronkelijk de bedoeling was dat elk personage vier verhalen zou vertellen, twee op weg naar Canterbury en twee op de terugreis, voor een totaal van honderdtwintig, wat de 24 geschreven verhalen zou hebben overschaduwd.

De Canterbury Tales bevat een verslag van joden die een vrome en onschuldige christelijke jongen vermoorden ('The Prioress's Tale'). Dit bloed smaad tegen joden werd een onderdeel van de Engelse literaire traditie.27 Het verhaal dat de Prioress vertelt was echter niet afkomstig uit het werk van Chaucer: het was bekend in de veertiende eeuw.28

Invloed

Er wordt wel eens beweerd dat de grootste bijdrage die dit werk heeft geleverd aan de Engelse literatuur, was dat het literaire gebruik van de volkstaal, in plaats van het Frans of het Latijn, populair werd gemaakt. Engels was echter al eeuwen vóór het leven van Chaucer als een literaire taal gebruikt, en verschillende tijdgenoten van Chaucer - John Gower, William Langland en de Pearl Poet - schreven ook belangrijke literaire werken in het Engels. Het is onduidelijk in hoeverre Chaucer verantwoordelijk was voor het starten van een trend in plaats van er gewoon deel van uit te maken. Het is interessant om op te merken dat, hoewel Chaucer een krachtige invloed had in poëtische en artistieke termen, wat te zien is aan het grote aantal vervalsingen en verkeerde attributies (zoals The Flower and the Leaf die werd vertaald door John Dryden), modern Engels spelling en orthografie is veel meer te danken aan de innovaties van het Hof van Kanselarij in de decennia tijdens en na zijn leven.

Ontvangst

Het begin van The Knight's Tale uit het Ellesmere-manuscript.

Chaucer's dag

Het beoogde publiek van The Canterbury Tales is erg moeilijk te bepalen gebleken. Er zijn geen externe aanwijzingen anders dan dat Chaucer een hoveling was, waardoor sommigen geloofden dat hij een hofdichter was en voornamelijk voor de adel schreef. Geen van zijn medewerkers noemt echter het feit dat hij een dichter was in een bekend historisch document. Geleerden hebben gesuggereerd dat het gedicht bedoeld was om hardop te worden voorgelezen, wat waarschijnlijk is, omdat dat een veel voorkomende activiteit was op het moment dat geletterdheid beperkt was. Het lijkt echter ook bedoeld te zijn voor privé-lezen, omdat Chaucer zichzelf vaak als de schrijver en niet als de spreker van het werk noemt. Het is nog moeilijker om het beoogde publiek rechtstreeks uit de tekst te bepalen, omdat het publiek deel uitmaakt van het verhaal. Dit maakt het moeilijk om te weten wanneer Chaucer schrijft aan het fictieve pelgrimspubliek of de feitelijke lezer.29

Chaucers werken werden in enige vorm gedistribueerd terwijl hij nog leefde, waarschijnlijk in gefragmenteerde stukken of als individuele verhalen. Geleerden speculeren dat manuscripten onder zijn vrienden werden verspreid, maar waarschijnlijk tot de meeste mensen onbekend bleven tot na zijn dood. De snelheid waarmee kopiisten ernaar streefden om volledige versies van zijn verhaal in manuscriptvorm te schrijven, toont echter aan dat Chaucer in zijn tijd een beroemde en gerespecteerde dichter was. De manuscripten van Hengwrt en Ellesmere zijn voorbeelden van de zorg die werd besteed om het werk te verspreiden. Er zijn meer manuscriptkopieën van het gedicht dan voor enig ander gedicht van die dag, behalve Ayenbite van Inwyt, The Prick of Conscience, een vertaling van een Franstalig boek met morele verhalen, waardoor sommige geleerden het middeleeuwse equivalent van de status van "bestseller" krijgen. Zelfs de meest elegante van de geïllustreerde manuscripten is echter lang niet zo versierd en verbeeld als het werk van auteurs van meer respectabele werken zoals de religieuze en historische literatuur van John Lydgate.30

Vijftiende eeuw

John Lydgate en Thomas Occleve behoorden tot de eerste critici van Chaucer's Tales, de dichter prees als de grootste Engelse dichter aller tijden en de eerste die echt liet zien waartoe de taal poëtisch in staat was. Dit sentiment is algemeen aanvaard door latere critici in het midden van de vijftiende eeuw. Glans inbegrepen in Canterbury Tales manuscripten van die tijd prees hem zeer voor zijn vaardigheid met "zin" en retoriek, de twee pijlers waarmee middeleeuwse critici poëzie beoordeelden. De meest gerespecteerde van de verhalen was op dit moment de ridder, want deze zat vol met beide.31

De pelgrimsroute en echte locaties

De stad Canterbury heeft een museum gewijd aan The Canterbury Tales.32

De gepostuleerde terugreis heeft velen geïntrigeerd en er zijn ook vervolgingen geschreven, vaak tot afgrijzen of (incidenteel) genot van Chaucerians overal, als verhalen geschreven voor de karakters die worden genoemd maar geen kans krijgen om te spreken. De Tale of Beryn33 is een verhaal van een anonieme auteur in een vijftiende-eeuws manuscript van het werk. De verhalen worden herschikt en er zijn enkele intermezzo's in Canterbury, die ze eindelijk hadden bereikt, en Beryn is het eerste verhaal op de terugreis, verteld door de handelaar. John Lydgate's Beleg van Thebe is ook een afbeelding van de terugreis, maar de verhalen zelf zijn eigenlijk prequels van het verhaal van klassieke oorsprong verteld door de ridder in Chaucers werk.

Nalatenschap

The Canterbury Tales is een van de belangrijkste werken van de westerse literaire canon. Het wordt gelezen door vrijwel alle studenten van de Engelse literatuur en vaak geïmiteerd en aangepast, waardoor het toegankelijk is voor een breder publiek.

Literaire aanpassingen

De titel van het werk is een alledaagse uitdrukking geworden en op verschillende manieren aangepast en overgenomen; bijvoorbeeld Margaret Atwood's The Handmaid's Tale, onder vele anderen.

Veel literaire werken (zowel fictie als non-fictie) hebben een vergelijkbaar kaderverhaal gebruikt als de Canterbury Tales als eerbetoon aan het werk van Geoffrey Chaucer. Science Fiction-schrijver Dan Simmons schreef zijn Hugo Award winnende roman Hyperion gebaseerd rond een extra-planetaire groep pelgrims. Evolutionaire bioloog Richard Dawkins gebruikte The Canterbury Tales als structuur voor zijn 2004 non-fictieboek over evolutie-The Ancestor's Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Evolution. Zijn dieren pelgrims zijn op weg om de gemeenschappelijke voorouder te vinden, die elk een verhaal vertellen over evolutie. De Yeoman staat ook bekend als "Pogue ... I'm a G !!"

Henry Dudeney (1857-1930) was een Engelse wiskundige wiens boek De Canterbury-puzzels bevat een gedeelte waarvan vermoedelijk tekst verloren is gegaan The Canterbury Tales.

Historisch mystery romanschrijver P.C. Doherty schreef een reeks romans gebaseerd op The Canterbury Tales, gebruik makend van het verhaalkader en van de karakters van Chaucer.

Notes

 1. ↑ Het heiligdom werd vernietigd in de zestiende eeuw tijdens de ontbinding van de kloosters.
 2. ↑ Derek Pearsall. The Canterbury Tales. (Londen: G. Allen & Unwin, 1985), 1
 3. 3.0 3.1 3.2 Helen Cooper. The Canterbury Tales. (Oxford Oxfordshire: Oxford University Press, 1996), 5
 4. ↑ Pearsall, 2
 5. ↑ Pearsall, 4
 6. ↑ Pearsall, 5
 7. ↑ Pearsall, 5-6
 8. ↑ Pearsall, 7
 9. ↑ Pearsall, 8
 10. ↑ Cooper, 6-7
 11. 11.0 11.1 11.2 Cooper, 7
 12. ↑ Pearsall, 14-15
 13. ↑ Pearsall, 10, 17
 14. ↑ Cooper, 8
 15. ↑ Pearsall, 8
 16. ↑ Cooper, 10
 17. ↑ Cooper, 10-11
 18. ↑ Cooper, 12-16
 19. ↑ Cooper, 8-9
 20. ↑ Cooper, 17-18
 21. ↑ Cooper, 18
 22. ↑ "Diversiteit lijkt het ordenende principe van de collectie te zijn. De Canterbury Tales omvat een buitengewoon breed scala aan materiaal in vers (in gerijmde decasyllable coupletten, gerijmd koninklijk vers) en proza, die een breed scala aan literaire genres en vormen omvat; romances, fabliaux, een dierenfabel, heiligenlevens, voorbeeldige verhalen, een morele verhandeling, een prozatransactie over het proces van boetvaardigheid (waarmee het spel wordt afgesloten). " De Bloomsbury Guide to English Literature, Wynne-Davies, Marion, ed., (Bloombury Publishing Limited, 1990, ISBN 0136896626), 383
 23. ↑ Cooper, 22-24
 24. ↑ Cooper, 24-25
 25. ↑ Cooper, 25-26
 26. ↑ Cooper, 5-6
 27. ↑ Alexis P. Rubin, (ed.) Verspreid onder de naties: documenten die betrekking hebben op de Joodse geschiedenis. 49 tot 1975. (Toronto: Wall & Emerson, 1993), 106-107
 28. ↑ Jane Zatta, "The Prioress's Tale". Ontvangen op 18 november 2008.
 29. ↑ Pearsall, 294-295
 30. ↑ Pearsall, 295-297
 31. ↑ Pearsall, 298-302
 32. ↑ Canterbury Tales Museum, Canterbury. Ontvangen op 18 november 2008.
 33. The Canterbury Interlude and Merchant's Tale of Beryn, Uitgegeven door John M. Bowers. Oorspronkelijk gepubliceerd in The Canterbury Tales: Vijftiende-eeuwse voortzettingen en toevoegingen. (Kalamazoo, MI: Medieval Institute Publications, 1992. ISBN 1879288230) The Canterbury Interlude and Merchant's Tale of Beryn.University of Rochester Library. Ontvangen op 1 december 2008.

Verwijzingen en verder lezen

 • De Bloomsbury Guide to English Literature, Wynne-Davies, Marion, ed., Bloombury Publishing Limited, 1990, ISBN 0136896626.
 • The Canterbury Interlude and Merchant's Tale of Beryn, Uitgegeven door John M. Bowers. Oorspronkelijk gepubliceerd in The Canterbury Tales: Vijftiende-eeuwse voortzettingen en toevoegingen. Kalamazoo, MI: Medieval Institute Publications, 1992. ISBN 1879288230.
 • Collette, Carolyn. Soorten, fantasmen en afbeeldingen: visie en middeleeuwse psychologie in de Canterbury Tales. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001. ISBN 9780472111619
 • Cooper, Helen. The Canterbury Tales. Oxford Oxfordshire: Oxford University Press, 1996. ISBN 0198711557.
 • Kolve, V.A. en Glending Olson, Eds. The Canterbury Tales: Fifteen Tales and The General Prologue; Gezaghebbende tekst, bronnen en achtergronden, kritiek, 2e ed. (A Norton Critical Edition) New York; Londen: W.W. Norton and Company, 2005. ISBN 0393925870.
 • Pearsall, Derek. The Canterbury Tales. Londen: G. Allen & Unwin, 1985. ISBN 0048000213
 • Rubin, Alexis P., ed. Verspreid onder de naties: documenten die betrekking hebben op de Joodse geschiedenis. 49 tot 1975. Toronto: Wall & Emerson, 1993. ISBN 1895131103.
 • Thompson, N.S. Chaucer, Boccaccio en the Debate of Love: A Comparative Study of the Decameron and the Canterbury Tales. Oxford: Oxford University Press, 1996. ISBN 0198123787.

Pin
Send
Share
Send