Ik wil alles weten

Waarde, filosofische theorieën over

Pin
Send
Share
Send


Wanneer we personen, acties, objecten en situaties positief beoordelen, kennen we waarde aan hen toe. In de meeste algemene termen noemen we ze goed. Bijgevolg loopt onderzoek naar waarde nauw samen met onderzoek naar goedheid. Filosofisch onderzoek naar waarde (zie ook axiologie) is gestructureerd rond drie gerelateerde zorgen: ten eerste, het bepalen van wat we doen wanneer we waarde toeschrijven aan geëvalueerde entiteiten; ten tweede, te zeggen of waarde subjectief of objectief is; en ten derde, specificeren welke dingen (bijvoorbeeld plezier of gelijkheid) waardevol of goed zijn. Deze zorgen hangen duidelijk met elkaar samen.

Waarde is niet gelijk aan morele waarde. Kunstwerken hebben waarde, maar geen morele waarde. Of nogmaals, ontspanning kan goed zijn voor een persoon, maar er is niets moreel goeds aan het maken van een wandeling. De waardetheorie houdt zich bezig met de aard van goedheid in het algemeen, waarvan morele goedheid één soort is. Andere soorten waarden zijn esthetische waarde en prudentiële waarde. De waardetheorie is van centraal belang voor ethiek, economie en politieke filosofie.

De betekenis van waardeoordelen

Wat doen we als we waarde hechten aan een persoon, actie of gang van zaken? Wat doen we bijvoorbeeld als we zeggen dat een persoon goed is of dat vrijheid waardevol is? Om deze vragen te beantwoorden, moet de betekenis van evaluatieve oordelen worden uitgelegd. Wat betekent bijvoorbeeld het woord 'goed'?

Waarde-realisten beweren dat evaluatieve uitspraken beweren feiten te vertegenwoordigen. Wanneer iemand waarde toekent aan iets, schrijft hij daaraan het bezit van goedheid toe. Als iemand bijvoorbeeld een zin uitspreekt zoals 'Moeder Teresa is goed', proberen ze een feit over de wereld te vermelden. Deze uitspraak, namelijk: "Moeder Teresa is goed" is waar als en alleen als Moeder Teresa het bezit van goedheid heeft. Goedheid is een eigenschap die wordt toegeschreven aan een object, in welk geval de zin waar zou zijn, alleen in het geval dat het object de toegekende eigenschap bezit. Waarde-realisten begrijpen attributies van goedheid aan een persoon in analogie met het toeschrijven van (bijvoorbeeld) witheid aan iemands haar.

Waardenrealisten hebben gemeenschappelijk de veronderstelling dat het toekennen van waarde aan een object of persoon inhoudt dat een eigenschap-goedheid aan die persoon of dat ding wordt toegeschreven. Maar waarde-realisten zijn het niet eens over de aard van de toegekende eigenschap en verdelen zich op dit punt in twee kampen: (1) niet-naturalisten en (2) naturalisten.

Niet-naturalisme is te herleiden tot G.E. Moore die beweerde dat elke poging om 'goed' te identificeren met een natuurlijke eigenschap (zoals plezier produceren of gewenst zijn) een 'naturalistische denkfout' begaat, en dat 'goedheid' daarom een ​​eenvoudige 'niet-natuurlijke' eigenschap is. Een niet-natuurlijke eigenschap is grofweg een eigenschap die niet door de wetenschap kan worden ontdekt of gekwantificeerd; het kan niet met de zintuigen worden gedetecteerd of met enig wetenschappelijk instrument worden gemeten. Niet-naturalisten zijn waarschijnlijk intuitionisten in de epistemologie: als waarde-eigenschappen niet door de wetenschap worden ontdekt, moeten ze bekend zijn door een soort intuïtie.

Waarde-naturalisten zijn het eens met de niet-naturalisten dat wanneer we waarde toeschrijven, we de eigenschap van goedheid toeschrijven. Maar in tegenstelling tot Moore stellen ze dat goedheid kan worden geïdentificeerd met sommige natuurlijke eigenschappen of eigenschappen. Naturalistische definities van waarde zijn gevarieerd, maar ze delen allemaal een poging om waarde of goedheid te identificeren met eigenschappen die door de natuurwetenschap kunnen worden beschreven. Een rudimentaire vorm van waarde naturalisme (zie Perry 1926) betoogt dat een object goed is als en alleen als een persoon een positief belang bij dat object heeft. Deze theorie kan heel goed te genereus zijn, omdat het impliceert dat marteling goed zou kunnen zijn als een sadist er toevallig naar verlangt. Een meer geavanceerde versie van de theorie identificeert goedheid met wat een waarnemer in ideale omstandigheden zou wensen.

Waarde-anti-realisten zijn het niet eens met realisten over de vraag of waardeverminderingen goedheid aan dingen toeschrijven. Anti-realisten zeggen dat zinnen zoals "Moeder Teresa is goed" helemaal geen beschrijvingen zijn en dus geen eigenschappen aan een object toeschrijven. Er zijn twee hoofdgroepen van anti-realisten: (1) emotivisten en (2) prescriptivisten. Emotivisten zoals A.J. Ayer en C.L. Stevenson, houd er rekening mee dat evaluaties de gevoelens en attitudes van de spreker uitdrukken: zeggen dat vriendelijkheid waardevol is, is een manier om je goedkeuring voor vriendelijkheid uit te drukken. Evenzo R.M. Hare beweert dat evaluaties voorschriften (bevelen) zijn: zeggen dat vriendelijkheid waardevol is, is een manier om mensen te vertellen dat ze vriendelijk moeten zijn. Evaluatieve oordelen worden dan opgevat als emotioneel of voorschrijvend en staan ​​in contrast met beschrijvende oordelen. Beschrijvende oordelen zijn te beoordelen als waar of onwaar; evaluatieve oordelen niet.

Waarde en het subjectief-objectieve onderscheid

Waardetheorieën worden vaak geclassificeerd in termen van het subjectief-objectieve onderscheid.

Subjectivistische waardetheorieën maken waarde afhankelijk van de subjecttoestanden van mensen en andere bewuste wezens. Subjectivistische theorieën zeggen dat bepaalde dingen en toestanden waardevol zijn voor zover ze plezier produceren, gewenst of geprefereerd zijn. Utilitaire waardetheorieën, zoals hedonisme en zijn afstammelingen, verlangen en voorkeurstevredenheidstheorieën, zijn subjectivistische waardes.

Objectivisten kunnen waarde karakteriseren in termen van de staten van individuele bewuste wezens, maar ontkennen dat het goede afhangt van wat door mensen wordt gewenst of gewaardeerd. Objectivisten zijn van mening dat bijvoorbeeld kennis, prestatie en esthetische waardering goed zijn, los van het plezier of de voldoening die ze brengen. Hun optreden in een leven maakt dat leven beter onafhankelijk van hoeveel ze worden gewenst of genoten, en hun afwezigheid vermindert het zelfs als het geen bron van spijt is. In het algemeen stellen objectivistische waardetheorieën dat bepaalde dingen en staten waardevol kunnen zijn, onafhankelijk van hun impact op bewustzijnstoestanden.

Perfectionisme is een objectivistische waardetheorie volgens welke goedheid afhangt van de actualisering of perfectie van de menselijke natuur. Volgens de versie van Aristoteles van de theorie houdt de vervulling van de functie ("ergon") van een mens in de uitoefening en perfectie van zijn rationele capaciteiten. Hieruit volgt dat het goede leven voor de mens het bereiken van deugd of voortreffelijkheid ("arête") in redelijkheid inhoudt. Extreme objectivisten daarentegen karakteriseren waarde volledig onafhankelijk van menselijke belangen en zorgen: ze kunnen bijvoorbeeld stellen dat het voortbestaan ​​van verschillende diersoorten op zichzelf een goed is.

Belangrijke onderscheidingen in de waardetheorie

Een belangrijk onderscheid in waarde is dat tussen dingen die worden gewaardeerd als middel-instrumentele goederen - en dingen die worden gewaardeerd als doelen, of eindproducten. Dit onderscheid wordt vaak het middel / doel-onderscheid genoemd. Een object, ervaring of gang van zaken is "instrumenteel" waardevol als het als een middel voor de eigen doeleinden dient. Trainen in de sportschool kan bijvoorbeeld arbeidsintensief zijn, maar is een middel om een ​​goede gezondheid te bevorderen. Evenzo is de waarde van geld verdienen afhankelijk van de waarde van de goederen die men wil verkrijgen. Het is instrumenteel waardevol: alleen waardevol vanwege wat men daarmee verkrijgt.

Een ander belangrijk onderscheid in waarde is het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke waarde. In Principia Ethica (1903), G.E. Moore betoogde dat we, om te bepalen of iets intrinsiek goed is, een isolatietest moeten gebruiken en vragen: heeft het object waarde los van zijn relaties met andere dingen? Dit levert een criterium op voor intrinsieke goederen: een object of de stand van zaken is "intrinsiek" waardevol als het goed is alleen vanwege zijn interne aard. Het ontleent zijn waarde niet aan iets anders. Dienovereenkomstig is waarde extrinsiek als zijn waarde afgeleid is van iets anders.

Wat is de relatie tussen de instrumentele / eindwaarden en extrinsieke / intrinsieke waarden? Instrumentale goederen zijn duidelijk extrinsiek waardevol, omdat hun goedheid voortkomt uit de goede dingen die zij bevorderen. Hoewel de meeste filosofen van mening zijn dat doelen intrinsiek waardevol moeten zijn, zijn er recent argumenten aangevoerd tegen het instorten van de twee onderscheidingen. Christine Korgaard presenteert bijvoorbeeld een interpretatie van Kants ethiek volgens welke geluk een extrinsiek goed is dat desalniettemin het uiteindelijke doel van menselijk handelen is.

In zijn enorm invloedrijke Grondwerk voor de metafysica van moraalKant verwoordt een ander belangrijk onderscheid in de waardetheorie. Kant maakt onderscheid tussen voorwaardelijke waarden en onvoorwaardelijke waarden. Een voorwaardelijke waarde is in sommige omstandigheden waardevol, terwijl een onvoorwaardelijke waarde in alle opzichten waardevol is. Volgens Kant is de waarde van (bijvoorbeeld) intelligentie voorwaardelijk omdat we ons omstandigheden kunnen voorstellen waarin het slecht zou zijn voor iemand om het te bezitten, zoals wanneer het zou worden gebruikt voor slechte doeleinden. Met deze redenering beweert Kant dat de 'goede wil' het enige onvoorwaardelijke goed-goed is in alle omstandigheden. De goede wil is grofweg een neiging om moreel lovenswaardige keuzes te maken of het juiste te doen.

Het goede en het goede

De twee centrale concepten van normatieve ethiek zijn het 'juiste' en het 'goede'. Het concept van het 'recht' is het concept van plicht, van acties die we 'zouden moeten' uitvoeren, en die verkeerd zou zijn om niet uit te voeren. Wat is de relatie tussen de theorie van juiste actie en de theorie van waarde?

Het antwoord hangt af van de betreffende ethische theorie. Klassiek utilitarisme beoogt verantwoording af te leggen voor de bevordering van het menselijk welzijn. In dit opzicht vereist utilitarisme een beschrijving van het menselijk welzijn om te specificeren wat voor soort goede gevolgen moeten worden gemaximaliseerd. Klassiek utilitarisme stelt dat moreel juiste acties gewoon die zijn die de maximale balans tussen plezier en pijn produceren. Deontologische theorieën, waarvan de ethiek van Kant het bekendste voorbeeld is, verklaren daarentegen niet de juiste actie voor het bevorderen van het goede. Veel deontologen beweren dat het verkeerd is om een ​​onschuldig persoon te doden, ongeacht de waarde van de gevolgen. Terwijl de utilitarist juiste actie definieert in termen van het bevorderen van goedheid, is de deontoloog van mening dat (bijvoorbeeld) het respecteren van de rechten van mensen belangrijker is dan het verhogen van de hoeveelheid waarde in de wereld. Dit wordt soms uitgedrukt door te zeggen dat deontologie het recht maakt boven het goede.

Welke dingen hebben waarde?

Welke dingen hebben waarde? Als men zowel intrinsieke als extrinsieke goederen omvat, dan is de lijst duidelijk eindeloos. Een beter beheersbare taak zou zijn om een ​​lijst met intrinsieke goederen samen te stellen (zie paragraaf 3). Een dergelijke plausibele lijst van dit soort zou waarschijnlijk het volgende omvatten: leven, kennis, deugd, esthetische ervaring, vriendschap en misschien een voortdurende staat van biologische diversiteit (zie milieuethiek).

Bijna iedereen is het eens over de goedheid van bepaalde basisgoederen zoals kennis en vriendschap, maar oude ethische denkers gingen verder. Ze probeerden een systematisch verslag te geven van hoe verschillende goede dingen zich tot elkaar verhouden in een optimaal de moeite waard leven. In de oude filosofie was dit soort discussie gearticuleerd in termen van het concept van eudaimonia (of zaligheid in de middeleeuwse filosofie). Bijvoorbeeld in Nicomachean EthiekAristoteles bekritiseert filosofen die dat beweren eudaimonia is (het leven van) plezier of (het leven van) eer. Het uitzicht de eudaimonia bestaat uit plezier alleen is vals omdat het geen goederen zoals kennis omvat. Hoewel Aristoteles niet ontkent dat plezier goed is en een belangrijke component in een goed leven, beweert hij dat eudaimonia bestaat in de uitoefening van de deugden, die zelf alle andere menselijke goederen zoals plezier en kennis instantiëren. De summum bonnum speelde een vergelijkbare rol in de geschriften van Cicero en de Stoïcijnen. (Zie ook axiologie).

Zie ook

 • axiologie
 • schoonheidsleer
 • Ethiek
 • Logica
 • Summum bonum

Verwijzingen en verder lezen

 • Anderson, E. 1993. Waarde in ethiek en economie. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 0674931890 ISBN 9780674931893
 • Aristoteles. 1984. "Nicomachean Ethics." In De complete werken van Aristoteles, uitgegeven J. Barnes. Princeton, NJ: Princeton University Press, boeken I 6-7, X. ISBN 0691099502 ISBN 9780691099507
 • Aristoteles. 1984. "Metaphysics." In De complete werken van Aristoteles, uitgegeven door J. Barnes. Princeton, NJ: Princeton University Press, boeken VII-X, XII. ISBN 0691099502 ISBN 9780691099507
 • Ayer, A.J. 1952. Taal, waarheid en logica. New York, Dover Publications.
 • Griffin, J. 1986. Welzijn. Oxford: Clarendon Press.
 • Kant, I. 1998. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, vertaald en bewerkt door M. Gregor, Grondwerk van de metafysica van moraal. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521622352 ISBN 9780521622356
 • Kant, I. 1978. Critik der practischen Vernunft, vertaald door L.W. Wenk, Kritiek op praktische reden. Bobbs-Merrill Co. ISBN 0672602237 ISBN 9780672602238
 • Korsgaard, C. 1983. "Twee onderscheidingen in goedheid." In Philosophical Review, 92: 27-49. Ithaca, New York, enz., Cornell University Press, enz.
 • Korsgaard, C. 1986. "Aristoteles en Kant over de bron van waarde," Ethiek. 96: 486-505.
 • Korsgaard, C.M. 1996. Het Kingdom of Ends creëren. New York: Cambridge University Press. ISBN 0521496446 ISBN 9780521496445
 • Mill, J.S. 2002. Utilitarisme, ed. G. Sher. Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing Company, hoofdstuk II, IV. ISBN 087220605X ISBN 9780872206052
 • Moore, G.E. 2004. Principia Ethica. Dover-publicaties. ISBN 0486437523 ISBN 9780486437521
 • Moore, G.E. 1912. Ethiek. Oxford: Oxford University Press, hfst. IV, VII.
 • Moore, G.E. 1922. "Het concept van intrinsieke waarde." In Filosofische Studies. Londen: Kegan Paul.
 • Nagel, T. 1978. De mogelijkheid van altruïsme. Princeton: Princeton University Press. ISBN 0691072310 ISBN 9780691072319
 • Perry, R.B. 1926. Algemene waardetheorie: de betekenis en basisprincipes opgebouwd in termen van interesse. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Plato. 2004. Republiek, vertaald door G.M.A. Grube, herzien door C.D.C. Reeve. Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing Company. ISBN 0872207366 ISBN 9780872207363
 • Stevenson, C.L. 1944. Ethiek en taal. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
 • Wiggins, D. 1987. Behoeften, waarden, waarheid. New York, NY, VS: Blackwell. ISBN 0631140441 ISBN 9780631140443

Externe links

Alle links opgehaald 14 januari 2016.

 • Intrinsieke versus extrinsieke waarde - Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 • Encyclopedia of Earth-Value theory.

Algemene filosofiebronnen

 • Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 • De Internet Encyclopedia of Philosophy.
 • Paideia Project Online.
 • Project Gutenberg.

Pin
Send
Share
Send