Ik wil alles weten

Valentinus

Pin
Send
Share
Send


Valentinus (ca. 100 - ca. 160) was de bekendste en, voor een tijd, meest succesvolle theoloog in het vroege christelijke gnosticisme. In zijn Alexandrijnse en Romeinse academies beweerde hij een neoplatonische versie van de gnostische theologie, waarbij hij de nadruk legde op de uiteindelijk monistische aard van de kosmos. In christologisch opzicht volgde Valentinus de ketterij Docetist op, suggererend dat het sterfelijke lichaam van Jezus gewoon een illusoire emanatie van de ultieme werkelijkheid was. Deze opvattingen werden snel geanathematiseerd en verklaard ketters te worden, ondanks hun relatieve prevalentie in het vroege christelijke denken. De eerste (en meest gedetailleerde) van deze nog bestaande beschuldigingen zijn te vinden in Irenaeus's Adversus Haereses.1 Hoewel veel van de gnosticistische scholen die later als Valentinianus werden gekenmerkt, zeer uitgebreide theologische en metafysische systemen hebben, impliceert hun diversiteit dat hun oorspronkelijke bronnenmateriaal voldoende basaal was om een ​​zo breed scala aan interpretaties op te nemen.2

Biografie

Valentinus werd geboren in Phrebonis in de Nijl-delta en volgde een opleiding in Alexandrië, een grootstedelijk centrum van vroeg-christelijke theologie. Daar werd hij vertrouwd met de platonische filosofie en met de cultuur van gehelleniseerde joden, zoals de grote joodse allegorist en filosoof Philo Judaeus uit Alexandrië, die beide zijn latere filosofische systeem gingen beïnvloeden. Een erudiete geleerde en een charismatische spreker, Valentinus ontwikkelde al snel een toegewijde aanhang, zoals opgemerkt door Saint Jerome: "Niemand kan een invloedrijke ketterij tot stand brengen tenzij hij de aard bezit van een voortreffelijk intellect en geschenken heeft die door God zijn verstrekt. man was Valentinus. "3 Zijn Alexandrijnse volgelingen demonstreerden hun christelijke stamboom en suggereerden dat Valentinus een volgeling was van Theudas, die zelf een discipel was van Sint Paulus van Tarsus. Blijkbaar beweerde Valentinus zelf dat Theudas hem de geheime wijsheid had gegeven die Paulus privé aan zijn innerlijke cirkel had geleerd, waarnaar Paulus in het openbaar verwees in verband met zijn visionaire ontmoeting met de verrezen Christus (Romeinen 16:25; 1 Korinthiërs 2: 7 ; 2 Korinthiërs 12: 2-4; Handelingen 9: 9-10).4 De verspreiding van de 'gnostici' van deze 'openbaringen' begon in de stad waar hij werd opgeleid, hoewel hij naar Rome verhuisde rond 136, en daar woonde tijdens de pontificaten van Hyginus (r. Ca. 136-140), paus Pius I (r. 140-154) en Paus Anicetus (r. Ca. 154-167).

Volgens een latere traditie trok hij zich terug aan het eiland Cyprus aan het einde van zijn leven, waar hij doorging met lesgeven en aanhangers trekken. Hij stierf rond 160 G.T. Afgezien van deze schaarse details, blijft de historische Valentinus een mysterie, waardoor G. R. S. Mead riep dat hij 'de grote onbekende' in de geschiedenis van de school was.5

Gezien de intense kritiek op Valentinus en zijn volgelingen in vroege christelijke heresiologieën, werden veel aanvullende 'biografische' details aangeboden door orthodoxe christenen die de beweging in diskrediet probeerden te brengen (zoals Irenaeus, Tertullian en Epiphanius). Tertullianus bijvoorbeeld suggereert in zijn kritische biografie van de ketter dat Valentinus een kandidaat was geweest voor het bisdom Rome (ca. 143), maar dat hij was overgegaan ten gunste van een meer orthodoxe prediker. Blijkbaar was deze ongunstige gebeurtenis voldoende om de gnosticus te doen breken met de kerk en zijn zeer onconventionele theologie te ontwikkelen.

Valentinus had verwacht bisschop te worden, omdat hij een bekwaam man was, zowel geniaal als welsprekend. Omdat hij verontwaardigd was dat een ander de waardigheid verkreeg vanwege een claim die biechtschap hem had gegeven, brak hij met de kerk van het ware geloof. Net als die (rusteloze) geesten die, gewekt door ambitie, meestal ontstoken zijn door het verlangen naar wraak, legde hij zich uit alle macht in om de waarheid uit te roeien; en toen hij de aanwijzing van een bepaalde oude mening vond, markeerde hij voor zichzelf een pad met de subtiliteit van een slang.6

De Valentinians

Terwijl Valentinus leefde, verdiende hij vele discipelen, waarbij zijn systeem het meest verspreide van alle vormen van gnosticisme werd. Het ontwikkelde zich echter in verschillende versies, die niet allemaal hun afhankelijkheid van hem erkenden, zoals opgemerkt door Tertullian ("ze beïnvloeden hun naam niet").7 Onder de meer prominente discipelen van Valentinus waren Bardasanes, steevast verbonden met Valentinus in latere referenties, evenals Heracleon, Ptolemy en Marcus. Hoewel veel van de scholen gegroepeerd onder de noemer "Valentinianism" zeer uitgebreide theologische en metafysische systemen hebben, merkt Filoramo op dat hun zeer diversiteit impliceert dat hun oorspronkelijke bronnenmateriaal basaal genoeg was om een ​​zo breed scala aan interpretaties te herbergen.8

Veel van de geschriften van deze gnostici (en een groot percentage van Valentinus 'eigen literaire output) bestonden tot 1945 alleen in orthodoxe heresiologieën, toen de cache van geschriften in Nag Hammadi werd ontdekt. Een van deze teksten was een Koptische versie van de Evangelie van waarheid, dat is de titel van een tekst die volgens Irenaeus hetzelfde was als de Evangelie van Valentinus genoemd door Tertullian in zijn Adversus Valentinianos.9 Deze attributie komt overeen met de vroege wetenschappelijke consensus dat "de Evangelie van waarheid is geschreven door Valentinus zelf, vóór de ontwikkeling van typisch gnostische dogma's. "10

Theologisch systeem

Zoals hierboven vermeld, nam Valentinus aan dat zijn ideeën waren afgeleid van de verborgen onthullingen van Sint Paulus en als zodanig trok zijn systeem aanzienlijke inspiratie uit enkele boeken van het Nieuwe Testament. Intrigerend was de resulterende theologie in tegenstelling tot een groot aantal andere 'gnostische' systeemmythologieën (die uitdrukkelijk dualistisch waren), in die zin dat het diepgaand (misschien zelfs uiteindelijk) monistisch was.11 Als zodanig suggereert Shoedel dat 'een standaardelement bij de interpretatie van Valentinianisme en soortgelijke vormen van gnosticisme de erkenning is dat ze fundamenteel monistisch zijn'.12 Te dien einde suggereert het Valentijnse systeem dat het reguliere christendom het karakter van het goddelijke fundamenteel verkeerd interpreteert:

Terwijl de Valentinians publiekelijk geloofden in één God, drongen ze in hun eigen privévergaderingen aan op onderscheid tussen het populaire beeld van God - als meester, koning, heer, schepper en rechter - en wat het beeld vertegenwoordigde - God begreep de ultieme bron van alles zijn. Valentinus noemt die bron 'de diepte'; zijn volgelingen beschrijven het als een onzichtbaar onbegrijpelijk oerprincipe. Maar de meeste christenen, zeggen ze, verwarren louter beelden van God voor die realiteit. Ze wijzen erop dat de Schrift God soms afbeeldt als louter een vakman, of als een wrekende rechter, als een koning die in de hemel regeert, of zelfs als een jaloerse meester. Maar deze beelden, zeggen ze, kunnen niet worden vergeleken met de leer van Jezus dat 'God geest is' of de 'Vader van de waarheid'.13

Valentinus beschreef het oerwezen of Bythos als het begin van alle dingen die, na eeuwen van stilte en contemplatie, andere wezens hebben voortgebracht door een proces van emanatie. De eerste reeks wezens, de eonen, was dertig in getal en vertegenwoordigde vijftien syzygieën ("seksueel complementaire paren"). Door de fout van Sophia (een van de laagste eonen) en de onwetendheid van Sakla, wordt de lagere wereld met zijn onderwerping aan materie tot stand gebracht. Mensen, de hoogste wezens in de lagere wereld, nemen deel aan zowel psychische als stoffelijk (materiële) aard. In deze visie is de ultieme God (de bron van het bestaan) volkomen anders dan de demiurg, die de materiële wereld schiep. Deze "god" wordt gekenmerkt als "een tekortkomend wezen dat zich niet bewust lijkt te zijn van zijn tekort en die vastbesloten is dat zijn schepselen zich niet bewust blijven van hun bron."14

In de christologie en soteriologie die uit dit metafysische systeem voortkomen, is Jezus de Zoon van Maria niet relevant in zijn lichamelijke vorm, omdat zijn heilspotentieel alleen wordt gerealiseerd als hij wordt begrepen als een wezen van zuivere geest. Inderdaad, de Gnostici karakteriseren (in het algemeen) het werk van verlossing als het bevrijden van de hogere orde van zijn (het spirituele) van zijn dienstbaarheid naar de lagere - een taak die de 'geëmaneerde' Christus ideaal gelegen had om te voltooien:15

En er is er een die goed is! Zijn vrije daad van spreken is de manifestatie van de zoon. En alleen door hem kan een hart zuiver worden, wanneer elke boze geest uit het hart is gezet. Want de vele geesten die in het hart wonen, laten niet toe dat het zuiver wordt: integendeel, elk van hen verricht zijn eigen daden en overtreedt het op verschillende manieren met ongepaste verlangens ... Net zo is ook een hart onzuiver door de woning van vele demonen te zijn , totdat het vooruitdenkt. Maar wanneer de vader, die alleen goed is, het hart bezoekt, maakt hij het heilig en vult het met licht. En dus wordt iemand die zo'n hart heeft gezegend genoemd, want die persoon zal god zien.16

De tegenstanders van Valentinus

Kort na de dood van Valentinus begon Irenaeus aan zijn enorme werk Adversus Haereses ("Over de detectie en omverwerping van de zogenaamde gnosis"), die een klinkend polemische mening over Valentinus en zijn leer uiteen zette. Dergelijke gevoelens werden weerspiegeld in die van Tertullianus Adversus Valentinianos, hoewel deze tekst voornamelijk opnieuw vertaalde passages uit Irenaeus lijkt te bevatten zonder de toevoeging van origineel materiaal.17 Later heeft Epiphanius van Salamis hem ook besproken en ontslagen (Haer., XXXI). Zoals bij alle niet-traditionele vroegchristelijke schrijvers, is Valentinus vooral bekend geworden door citaten in de werken van zijn tegenstanders, hoewel een Alexandrijnse volger ook enkele fragmentarische delen als uitgebreide citaten bewaarde.18

Valentinus was een van de vroege christenen die probeerde het christendom in overeenstemming te brengen met het platonisme, door dualistische opvattingen te putten uit de platonische wereld van ideale vormen (pleroma) en de lagere wereld van fenomenen (kenoma). Van de denkers en predikers uit het midden van de tweede eeuw die door Irenaeus en latere reguliere christenen als ketters werden verklaard, is alleen Marcion zo opmerkelijk als een persoonlijkheid. De hedendaagse orthodoxe tegenhanger van Valentinus was Justin Martyr.

In een tekst die bekend staat als Pseudo-Anthimus, Valentinus wordt geciteerd als leer dat God bestaat uit drie hypostasen (verborgen spirituele realiteiten) en drie prosopa (personen), de Vader, de Zoon en de Heilige Geest genoemd - een leer die onflatend verbonden is met het platonisme:

Nu met de ketterij van de Ariomanen, die de Kerk van God heeft bedorven ... Deze leren dan drie hypostasen, net zoals Valentinus de heresarch eerst uitgevonden in het boek met de titel 'On the Three Natures'. Want hij was de eerste die drie hypostasen en drie personen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest uitvond, en hij wordt ontdekt dit te hebben gefilmd van Hermes en Plato.19

Intrigerend genoeg werd deze enkele Valentijnse leer als orthodox gezien, omdat het een nuttig middenveld bood tussen de Arische en Sabelliaanse posities.20

Notes

 1. ↑ Zie bijvoorbeeld "Tegen Heresies", boek I: hoofdstuk I, boek I: hoofdstuk VIII, boek I: hoofdstuk XI, boek II: hoofdstuk III en boek II: hoofdstuk XIV. Op 2 mei 2008 ontvangen.
 2. ↑ Giovanni Filoramo. Een geschiedenis van het gnosticisme, Vertaald door Anthony Alcock. (Oxford: Basil Blackwell, 1990), 167.
 3. ↑ Jerome, geciteerd door Tobias Churton. De gnostici. (Londen: Weidenfeld & Nicholson, 1987), 53.
 4. ↑ Hoewel heersend in de vroege jaren van de christelijke kerk, werd de claim van esoterische leringen in het midden van de 2de eeuw bagatelliseren. Zie het artikel over de katholieke encyclopedie over 'gnosticisme' voor een ongegeneerd kritisch verslag van deze claims.
 5. ↑ Zie de volgende bronnen voor een overzicht van het leven van de Gnosticus: Filoramo (166-167); Churton (53-54); Healey "Valentinus and Valentinians" (1912); Hoeller "Valentinus - A Gnostic for All Seasons A Journal of Western Inner Traditions 1 (herfst-winter) (1985-1986); Brons "Valentinus".De bibliotheek van de Gnostic Society. Ontvangen 2 mei 2008.
 6. ↑ Deze 'zure druiven'-verklaring van de theologie van Valentinus lijkt nogal zwak, maar kan in Tertullianus in detail worden onderzocht Adversus Valentinianos Hoofdstuk (IV). Christian Classics Etherische bibliotheek. Ontvangen 2 mei 2008.
 7. ↑ Tertullianus, Adversus Valentinianos (IV).
 8. ↑ Filoramo, 167.
 9. ↑ Jacqueline A. Williams, Bijbelse interpretatie in het gnostische evangelie van waarheid van Nag Hammadi. Society of Biblical Literature - Dissertation Series 79. (Atlanta, GA: Scholar's Press, 1988), 10-13, in een mijlpaal over dit onderwerp, erkent het verband tussen Valentinus en het evangelie van de waarheid, maar suggereert dat de Koptische versie van de tekst is afgeleid van een Grieks origineel, waardoor het moeilijk is de relatie tussen de tekst van de Valentinus en de ontvangen versie te achterhalen.
 10. ↑ Wilson, 133.
 11. ↑ Als Elaine Pagels. De gnostische evangeliën. (New York: Vintage Books, 1979), 31, merkt op: "Valentijns gnosticisme ... verschilt wezenlijk van dualisme."
 12. ↑ William Schoedel, "Gnostisch monisme en het evangelie van de waarheid" in De herontdekking van het gnosticisme. Deel I: De school van Valentinus, Uitgegeven door Bentley Layton. (Leiden: E.J. Brill, 1980), 390.
 13. ↑ Pagels, 32-33.
 14. ↑ Churton, 54-55.
 15. ↑ Pagels, 15. Churton merkt op dat redding (voor de Valentinianen) volledig gerelateerd was aan ervaringskennis, omdat het bestond uit het leggen van 'het verband tussen hun pneuma (geest) en 'Jezus' "(55).
 16. ↑ Valentinus, geciteerd in Clement of Alexandria Stromateis 2.114.3-6. Online toegankelijk op: earlychristianwritings.com.
 17. ↑ Mark T. Riley, proefschrift online, Q. S. FL. TERTULLIANI ADVERSUS VALENTINIANOS TEKST, VERTALING EN COMMENTAAR. 1. Ontvangen 2 mei 2008.
 18. ↑ Zie bijvoorbeeld Healey (1912); Filoramo, 166-167.
 19. ↑ Marcellus van Ancyra (Pseudo-Anthimus), "On the Holy Church ': tekst, vertaling en commentaar." Verzen 8-9. Journal of Theological Studies Nieuwe serie, 51 (1) (april 2000): 95.
 20. ↑ Intrigerend genoeg probeerde Marcellus van Ancyra de aanwezigheid van deze theorie in de geschriften van Valentinus te gebruiken als bewijs voor de onaanvaardbaarheid ervan. In plaats daarvan werd hij uiteindelijk zelf vervloekt en geëxcommuniceerd. Zie "Marcellus of Ancyra" J.P. Arendzen (1910).Katholieke Encyclopedie. Ontvangen 2 mei 2008.

Referenties

Dit artikel bevat tekst uit het publieke domein Katholieke Encyclopedie van 1913.

 • Churton, Tobias. De gnostici. Londen: Weidenfeld & Nicholson, 1987. ISBN 0297811045.
 • Filoramo, Giovanni. Een geschiedenis van het gnosticisme, Vertaald door Anthony Alcock. Oxford: Basil Blackwell, 1990. ISBN 0631157565.
 • Healy, Patrick J. "Valentinus and Valentinians" in de Katholieke Encyclopedie. 1912.
 • Hoeller, Stephan A. "Valentinus - Een gnosticus voor alle seizoenen." Gnosis: A Journal of Western Inner Traditions 1 (Herfst-Winter 1985-1986).
 • Lampe, Peter. Van Paul tot Valentinus: christenen in Rome in de eerste twee eeuwen, Vertaald door vertaald door Michael Steinhauser. Uitgegeven door Marshall D. Johnson. Minneapolis, MN: Fortress Press, 2003. ISBN 0800627024.
 • Legge, Francis. Voorlopers en rivalen van het christendom, vanaf 330 v.Chr. tot 330 C.E. New York: University Books, 1914 1964 (herdruk).
 • Pagels, Elaine. De gnostische evangeliën. New York: Vintage Books, 1979. ISBN 0679724532.
 • Schoedel, William. "Gnostisch monisme en het evangelie van de waarheid" in De herontdekking van het gnosticisme. Deel I: De school van Valentinus, Uitgegeven door Bentley Layton. Leiden: E.J. Brill, 1980. ISBN 9004061762.
 • Williams, Jacqueline A. Bijbelse interpretatie in het gnostische evangelie van waarheid van Nag Hammadi. Society of Biblical Literature - Proefschriftreeks 79. Atlanta, GA: Scholar's Press, 1988. ISBN 0891308768.

Externe links

Alle links opgehaald 14 januari 2016.

 • Valentinus and the Valentinian Tradition - een uiterst uitgebreide verzameling materiaal over de mythologie, theologie en traditie van Valentini (van de website van het Gnosis-archief).
 • Vroegchristelijke geschriften: Valentinus, inleidingen en e-teksten

Pin
Send
Share
Send