Pin
Send
Share
Send


De Noorse goden waren sterfelijk en alleen door de appels van Iðunn konden ze hopen te leven tot Ragnarök (J. Penrose, 1890)

De Vanir zijn een van de twee groepen goden in de Noorse mythologie, de andere is de relatief beter bekende Aesir. Hoewel Aesir af en toe wordt gebruikt als een algemene term om alle Noorse goden te beschrijven, is Vanir dat niet.1 Het verwijst naar een expliciet gescheiden deel van het pantheon, met banden met vruchtbaarheid, seksualiteit en wereldlijke welvaart (wat op zijn beurt een dramatische afwijking is van de algemene Noorse mythologische obsessie met invallen, strijd en fysieke bekwaamheid). De term "vanir" komt waarschijnlijk van de Proto-Indo-Europese wortel *wen, dat etymologisch verwant is aan "woorden in andere Indo-Europese talen die 'plezier' of 'verlangen' betekenen."2 De bekendste leden van de Vanir zijn Njord, Freyr en Freyja.

Noorse context

Als Noorse goden behoorde de Vanir tot een complex religieus, mythologisch en kosmologisch geloofssysteem gedeeld door de Scandinavische en Germaanse volkeren. Deze mythologische traditie, waarvan de Scandinavische (en met name de IJslandse) subgroepen het best worden bewaard, ontwikkelde zich in de periode vanaf de eerste manifestaties van religieuze en materiële cultuur in ongeveer 1000 v.G.T. tot de kerstening van het gebied, een proces dat voornamelijk plaatsvond van 900-1200 G.T.3 Hoewel de verhalen die in dit mythologische corpus zijn vastgelegd, meestal een verenigde culturele focus op fysieke bekwaamheid en militaire macht illustreren, werd de Vanir gezien als een waardevol ander perspectief.

The Vanir in Norse Mythology

Binnen dit kader postuleert de Noorse kosmologie drie afzonderlijke 'clans' van godheden: de Aesir, de Vaniren de Jotun. Het onderscheid tussen Aesir en Vanir is relatief, want er wordt gezegd dat de twee vrede hebben gesloten, gijzelaars hebben uitgewisseld, zijn getrouwd en samen na een langdurige oorlog hebben geregeerd. In feite is het belangrijkste verschil tussen de twee groepen in hun respectieve invloedsgebieden, waarbij de Aesir staat voor oorlog en verovering, en de Vanir voor exploratie, vruchtbaarheid en rijkdom.4 De Jotunaan de andere kant worden ze gezien als een algemeen kwaadaardig (hoewel wijs) ras van reuzen die de primaire tegenstanders van de Aesir en Vanir vertegenwoordigden. De goden (zowel Aesir als Vanir), hoewel onsterfelijk, waren enigszins "bederfelijker" dan hun Indo-Europese broeders. Niet alleen werd hun eeuwige jeugd kunstmatig in stand gehouden (door de consumptie van de gouden appels van Iðunn), ze konden ook worden gedood (velen waren bijvoorbeeld voorbestemd om te vergaan in de rampzalige slag om Ragnarök).

De veelsoortige vormen van interactie tussen de Aesir en de Vanir vormen een vaak aangepakt raadsel voor geleerden van mythe en religie. In tegenstelling tot andere polytheïstische culturen, waar godenfamilies doorgaans werden opgevat als 'ouder' of 'jonger' (zoals bij de Titanen en de Olympiërs van het oude Griekenland), werden de Æsir en Vanir afgeschilderd als hedendaags. De twee clans vochten gevechten, sloten verdragen en wisselden gijzelaars uit. Gezien het verschil tussen hun rollen / accenten, hebben sommige wetenschappers gespeculeerd dat de interacties tussen de Aesir en de Vanir de soorten interacties weerspiegelden die op dat moment plaatsvonden tussen sociale klassen (of clans) in de Noorse samenleving.5

Volgens een andere theorie is de Vanir (en de vruchtbaarheidscultus die ermee is geassocieerd) misschien archaïscher dan die van de meer oorlogszuchtige Aesir, zodat de mythische oorlog een half herinnerd religieus conflict kan weerspiegelen.6 Een ander historisch perspectief is dat de inter-pantheon-interactie een apotheose kan zijn van het conflict tussen de Romeinen en de Sabijnen.7 Ten slotte speculeerde de bekende vergelijkende religiewetenschapper Mircea Eliade dat dit conflict feitelijk een latere versie is van een Indo-Europese mythe over het conflict tussen en de uiteindelijke integratie van een pantheon van goden hemel / krijger / heerser en een pantheon van aarde / economie / vruchtbaarheidsgoden , zonder strikte historische antecedenten.8

De Vanir en de Elfen

De Poëtische Edda suggereert een mogelijke identificatie tussen de Vanir met de elven (Alfar), waarbij "Aesir en Vanir" en "Aesir en Alfar" vaak worden verwisseld om "alle goden" te betekenen.9 Omdat zowel de Vanir als de Alfar vruchtbaarheidskrachten waren, suggereert de uitwisselbaarheid dat de Vanir op de een of andere manier geassocieerd kan zijn met de elven. Het kan ook zijn dat de twee groepen een verschil in status weerspiegelden, waarbij de elfen en de Vanir een kleine en grote vruchtbaarheid hadden (respectievelijk).10 Deze identificatie wordt verder bevestigd door een niet-uitgewerkte verbinding tussen Freyr en Álfheim (de wereld van de elfen), die wordt beschreven in het Eddic Gedicht Grimnismol:

En Alfheim de goden | aan Freyr gaf ooit
Als tandcadeau in de oudheid.11

The Vanir in Norse Cosmology

De Vanir, als een groep, wordt verondersteld afkomstig te zijn van Vanaheimr (dat ook Vanaland wordt genoemd).12 Dit rijk wordt echter vaak ondergedompeld in Asgard (het rijk van de Aesir) in de Noorse kosmologie.

Een uitzondering op deze algemene tendens is te zien in de euhemeristische IJslandse historicus Snorri Sturluson uit de twaalfde eeuw Ynglinga Saga, die ervan uitgaat dat de Vanir ooit een menselijke stam was die overeenkomt met een bepaald grondgebied:

Het land van de mensen op de Vanaquisl heette Vanaland of Vanaheim; en de rivier scheidt de drie delen van de wereld, waarvan het meest oostelijke deel Azië wordt genoemd, en het meest westelijke Europa.13

Kenmerken

In het algemeen onderscheiden de Vanir zich van de Aesir door hun beschermheerschap van (en associatie met) bepaalde gebieden van belichaamde ervaring, met name vruchtbaarheid, maritiem leven (vooral navigatie) en materieel succes. Verder werden ze (vooral Freyja) geassocieerd met profetie en de magische kunsten. Hun verschillen met de Aesir omvatten ook seksueel gedrag, omdat men zegt dat ze endogamie en zelfs incest hebben beoefend.14 Zoals DuBois opmerkt,

De godheden van de aarde - de Vanir van Scandinavische teksten - waren over het algemeen een gepassioneerde, wulpse partij. Binnen het wereldbeeld van vroege landbouwers leidt de magie van natuurlijke regeneratie - de basis van de landbouw - natuurlijk tot magie van andere typen. Het Eddaic-gedicht Völuspá beeldt Vanir-magie af als een vernietigende, bedwelmende kracht, gehanteerd met macht en succes tegen de wapens van de Aesir. In zijn bespreking van Vanir-goden Freyja, Freyr en Njord in de Proza Edda. Snorri portretteert de goden als exoten, die hun eigen vreemde gewoonten hebben, zoals incest, en gegeven worden aan woedeaanvallen en begeerten.15

Lijst van Vanir

 • Freyja - de hoge godin van de Vanir, die werd geassocieerd met vruchtbaarheid en seksualiteit
 • Freyr - de hoge god van de Vanir, die werd geassocieerd met vruchtbaarheid
 • Gerðr - de Jotun-vrouw van Freyr 16
 • Gullveig - een mysterieus figuur wiens dood de Aesir / Vanir-oorlog veroorzaakte (althans volgens het verslag in de Völuspá)
 • Heimdall (?) - Sommige bronnen suggereren dat de schildwacht van de god zelf lid was van de Vanir
 • Kvasir - de 'wijste van de Vanir', die aan de Aesir wordt gegeven als een 'belofte van vrede' bij de beëindiging van hun vijandelijkheden 17
 • Lýtir - Een fallische vruchtbaarheidsgod die alleen wordt beschreven in de Flateyjarbók (een IJslandse tekst uit de late veertiende eeuw)
 • Njǫrðr - de god van wind en zee, en de vader van Freyr en Freyja
 • Óðr - de weinig bekende echtgenoot van Freyja 18
 • Skaði - de Jotun-vrouw van Njord

Verder verschijnen de goden Njörd en Freyr in Snorri's Ynglinga saga als euhemerized Kings of Sweden. Om deze reden zouden hun mythologische afstammelingen op de Zweedse troon ook Vanir kunnen worden genoemd. Ze bevatten:

 • Fjölnir, die de zoon was van Frey en de reusachtige Gerðr.
 • Sveigder, die trouwde met Vana van Vanaheimr en de zoon Vanlade had.
 • Vanlade, wiens naam hem verbindt met de Vanir, en die trouwde met een dochter van de Jotun Snær.19

Aesir / Vanir oorlog

Het aanvankelijke conflict tussen de Aesir en de Vanir wordt beschreven in twee primaire mythische bronnen: de Völuspá en het euhemeristische Ynglinga Saga. Volgens de vorige bron is de eerste oorzaak van de vijandelijkheden de mishandeling van de Aesir van Gullveig ("Gold-Might" - een mogelijk pseudoniem van Freyja):

De oorlog die ik me herinner, | de eerste ter wereld,
Wanneer de goden met speren | Gollveig had geslagen,
En in de hal | van Hor had haar verbrand
Drie keer verbrand, | en drie keer geboren,
Vaak en opnieuw, | maar toch leeft zij.20

Omgekeerd, de Ynglinga Saga (die de Aesir en Vanir beschrijft als twee strijdende stammen) portretteert het conflict eenvoudigweg als een strijd om betwist gebied:

Odin ging uit met een groot leger tegen het Vanaland-volk; maar zij waren goed voorbereid en verdedigden hun land; zodat de overwinning veranderlijk was en zij de landen van elkaar verwoestten en grote schade aanrichtten.21

Vermoeiend met deze constante strijd, klaagden de twee groepen voor vrede en kwamen overeen om gijzelaars uit te wisselen om hun wederzijdse naleving van het verdrag te verzekeren. In goed vertrouwen stuurden de Vanir het beste van hun clan (Njord, Freyr en Freyja). De Aesir daarentegen stuurde de wijze Mimir maar ook de terminaal onbekwaam Hœnir.

In een intrigerend knikje naar de theoretici die speculeren dat dit conflict een ruzie symboliseert tussen religieuze wereldbeelden, lijkt de Völuspá te suggereren dat het onderhandelingsproces een discussie inhield over welke groep een passend onderwerp voor aanbidding was:

Toen zochten de goden | hun zitplaatsen,
De heiligen, | en raad gehouden,
Of de goden | zou moeten geven,
Of voor iedereen | moet aanbidden horen.22

Notes

 1. ↑ Turville-Petre, 156.
 2. ↑ Lindow, 311.
 3. ↑ Lindow, 6-8. Hoewel sommige geleerden hebben gepleit tegen het homogeniserende effect van het groeperen van deze verschillende tradities onder de noemer van de "Noorse mythologie", neigt het diep verkennende / nomadische karakter van de Viking-samenleving dergelijke bezwaren te negeren. Zoals Thomas DuBois overtuigend betoogt: “wat we ook nog meer zeggen over de verschillende volkeren van het Noorden tijdens het Vikingtijdperk, we kunnen niet beweren dat ze geïsoleerd waren van of onwetend waren van hun buren…. Zoals religie de zorgen en ervaringen van haar menselijke aanhangers uitdrukt, verandert het voortdurend in reactie op culturele, economische en omgevingsfactoren. Ideeën en idealen werden frequent en regelmatig tussen gemeenschappen doorgegeven, leidend tot een onderling afhankelijke en interculturele regio met brede overeenkomsten van religie en wereldbeeld ”(27-28).
 4. ↑ Meer in het bijzonder, Georges Dumézil, een van de belangrijkste autoriteiten van de Noorse traditie en een bekende comparitivist, beweert vrij overtuigend dat het onderscheid tussen Aesir en Vanir een onderdeel is van een grotere triadische verdeling (tussen heersergoden, krijgsgoden en landbouwgoden en handel) die wordt weerspiegeld in de Indo-Europese kosmologieën (van Vedisch India, via Rome en in het Germaanse noorden). Verder merkt hij op dat dit onderscheid overeenkomt met patronen van sociale organisatie die in al deze samenlevingen worden gevonden. Zie Georges Dumézil's Gods of the Ancient Northmen (vooral pag. Xi-xiii, 3-25) voor meer informatie.
 5. ↑ Dumézil, 3-4, 18; Turville-Petre, 159-162.
 6. ↑ Dit argument werd voor het eerst voorgesteld door Wilhelm Mannhardt in 1877 (zoals beschreven in Dumézil, xxiii en in Munch, 288). Marija Gimbutas betoogt op dezelfde manier dat de Aesir en de Vanir de verplaatsing vertegenwoordigen van een inheemse Indo-Europese groep door een stam van oorlogszuchtige indringers (in navolging van haar Kurgan-hypothese). Zie haar zaak in De levende godin voor meer details.
 7. ↑ Turville-Petre, 161. Zie vooral 37 ev
 8. ↑ Zie dit patroon besproken in Eliade's Patronen in vergelijkende religie - Sectie II (30) - De vervanging van Sky Gods door Fecundators. New York: Sheed & Ward, 1958. Ter ondersteuning van deze positie merkt Turville-Petre op: 'In de ene beschaving en op een bepaald moment kunnen de gespecialiseerde goden van vruchtbaarheid overheersen, en in een andere de krijger of de god-koning. De hoogste god dankt zijn positie aan degenen die hem aanbidden, en als ze boeren zijn, zal hij een god van vruchtbaarheid zijn, of een van de Vanir "(162).
 9. ↑ Zie bijvoorbeeld Voluspa (48) in het Poëtische Edda, p. 21, waarin staat: "Hoe gaat het met de goden? | Hoe gaat het met de elfen?" Zie ook Havamol (160), Poëtische Edda , p. 66, wiens verteller zijn eigen intelligentie betokens door te zeggen: "Iedereen weet dat ik goed ben van de goden en elven." Lindow vermeldt ook de incidentele poëtische gelijkwaardigheid tussen de groepen (109).
 10. ↑ Zie bijvoorbeeld de beschrijving van Turville-Petre van een jaarlijks offer aan de elfen: "De álfablót vond plaats aan het begin van de winter, ongeveer tegelijkertijd met de dísablót. het offer aan Freyr en de Völsi. Het lijkt dus een offer voor de vruchtbaarheid te zijn "(231).
 11. ↑ "Grimnismol" (5), Poëtische Edda, p. 88.
 12. ↑ Boomgaard, 377.
 13. Ynglinga Saga (1). Online toegankelijk op www.sacred-texts.com (opgehaald op 10 juli 2007).
 14. ↑ Bijvoorbeeld, Freyr en Freyja waren kinderen van Njǫrðr en zijn zus (Nerthus).
 15. ↑ DuBois, 54-55.
 16. ↑ Boomgaard, 130.
 17. ↑ Dit komt overeen met het account in de Ynglinga Saga. In andere bronnen wordt Kvasir echter beschreven als een wezen gecreëerd uit het speeksel van de Aesir en de Vanir (gemaakt om hun nieuwe vrede te symboliseren). Lindow, 206-207.
 18. ↑ Boomgaard, 270-271.
 19. ↑ Zie Ynglinga Saga (11, 14-16), online middeleeuwse en klassieke bibliotheek. Ontvangen op 10 juli 2007.
 20. ↑ "Völuspá" (21), Poëtische Edda, p. 10.
 21. ↑ Zie Ynglinga Saga (4), online middeleeuwse en klassieke bibliotheek. Ontvangen op 10 juli 2007.
 22. ↑ "Völuspá" (24), Poëtische Edda, p. 11.

Referenties

 • Davis, Kenneth C. Weet niet veel over mythologie. New York: HarperCollins, 2005. ISBN 006019460X
 • DuBois, Thomas A. Noordse religies in het Vikingtijdperk. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1999. ISBN 0812217144
 • Dumézil, Georges. Goden van de oude Noormannen. Uitgegeven door Einar Haugen; Introductie door C. Scott Littleton en Udo Strutynski. Berkeley, CA: University of California Press, 1973. ISBN 0520020448
 • Grammaticus, Saxo. De Deense geschiedenis (Volumes I-IX). Vertaald door Oliver Elton (Norroena Society, New York, 1905). Online toegankelijk via de online middeleeuwse en klassieke bibliotheek. Ontvangen op 10 juli 2007.
 • Lindow, John. Handboek van de Noorse mythologie. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2001. ISBN 1576072177
 • Munch, P. A. Norse Mythology: Legends of Gods and Heroes. In de revisie van Magnus Olsen; vertaald uit het Noors door Sigurd Bernhard Hustvedt. New York: de Amerikaans-Scandinavische stichting; Londen: H. Milford, Oxford University Press, 1926.
 • Boomgaard, Andy. Cassell's Dictionary of Norse Myth and Legend. Londen: Cassell; New York: gedistribueerd in de Verenigde Staten door Sterling Pub. Co., 2002. ISBN 0304363855
 • De poëtische Edda. Vertaald en met aantekeningen van Henry Adams Bellows. Princeton: Princeton University Press, 1936. Online toegankelijk op sacred-texts.com. Ontvangen op 10 juli 2007.
 • Sturluson, Snorri. De proza ​​Edda. Vertaald uit het IJslands en met een inleiding door Arthur Gilchrist Brodeur. New York: Amerikaans-Scandinavische stichting, 1916. Online beschikbaar op Northvegr.org. Ontvangen op 10 juli 2007.
 • Turville-Petre, Gabriel. Mythe en religie van het noorden: The Religion of Ancient Scandinavia. New York: Holt, Rinehart en Winston, 1964. ISBN 0837174201

Pin
Send
Share
Send