Ik wil alles weten

Vienna Circle

Pin
Send
Share
Send


Moritz Schlick rond 1930

De Vienna Circle (in het Duits: der Wiener Kreis) was een groep filosofen die zich rond Moritz Schlick verzamelden toen hij in 1922 werd benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Wenen, en zich organiseerde in een filosofische vereniging met de naam Verein Ernst Mach (Ernst Mach Society). Onder zijn leden, naast Schlick, de organiserende figuur en voorzitter van de Ernst Mach Society, waren Gustav Bergmann, Rudolf Carnap, Herbert Feigl, Philipp Frank, Kurt Gödel, Hans Hahn, Victor Kraft, Karl Menger, Marcel Natkin, Otto Neurath, Olga Hahn-Neurath, Theodor Radakovic en Friedrich Waismann.

Leden van de Weense cirkel hadden een gemeenschappelijke houding ten opzichte van filosofie, gekenmerkt door twee hoofdkenmerken: ten eerste is ervaring de enige bron van kennis; ten tweede is logische analyse uitgevoerd met behulp van symbolische logica de voorkeursmethode voor het oplossen van filosofische problemen. Deze dubbele toewijding aan empiristisch positivisme en aan logica betekende dat ze bekend werden als logische positivisten, waardoor ze zich onderscheidden van eerdere positivisten en empiristen die niet de nadruk hadden gelegd op logica en haar rol of logische empiristen, en hun programma als logisch positivisme of logisch empirisme.

Geschiedenis van de Weense cirkel

De prehistorie van de cirkel van Wenen begon met vergaderingen over de filosofie van wetenschap en epistemologie vanaf 1907, gepromoot door Philipp Frank, Hans Hahn en Otto Neurath.

Hans Hahn, de oudste van de drie (1879-1934), was wiskundige. Hij behaalde zijn graad in wiskunde in 1902. Nadien studeerde hij onder leiding van Ludwig Boltzmann in Wenen, en onder David Hilbert, Felix Klein en Hermann Minkowski in Göttingen. In 1905 ontving hij de Habilitation in wiskunde. Hij gaf les in Innsbruck (1905-1906) en Wenen (vanaf 1909).

Otto Neurath (1882-1945) studeerde sociologie, economie en filosofie in Wenen en Berlijn. Van 1907 tot 1914 gaf hij les in Wenen aan de Neuen Wiener Handelsakademie (Weense handelsacademie). Neurath huwde Olga, de zus van Hahn, in 1911.

Philipp Frank, de jongere van de groep (1884-1966), studeerde natuurkunde aan Göttingen en Wenen bij Ludwig Boltzmann, David Hilbert en Felix Klein. Vanaf 1912 bekleedde hij de leerstoel theoretische fysica aan de Duitse universiteit in Praag.

Hun vergaderingen werden vanaf 1907 in Weense koffiehuizen gehouden. Frank herinnerde zich:

Na 1910 begon er in Wenen een beweging die de positivistische wetenschapsfilosofie van Mach als van groot belang voor het algemene intellectuele leven beschouwde ... Een poging van een groep jonge mannen om de meest essentiële punten van Machs positivisme te behouden, vooral zijn standpunt tegen misbruik van metafysica in de wetenschap. ... Tot deze groep behoorde de wiskundige H. Hahn, de politieke econoom Otto Neurath, en de auteur van dit boek, d.w.z. Frank, destijds instructeur in theoretische fysica in Wenen. ... We probeerden de ideeën van Mach aan te vullen met die van de Franse wetenschapsfilosofie van Henri Poincaré en Pierre Duhem, en ze ook te verbinden met de logische onderzoeken van auteurs als Couturat, Schröder, Hilbert, enz. (Geciteerd in Uebel 2003, 70)

Vermoedelijk stopten de vergaderingen in 1912, toen Frank naar Praag ging, waar hij de stoel bekleedde van theoretische fysica die Albert Einstein had verlaten. Hahn verliet Wenen tijdens de Eerste Wereldoorlog en keerde terug in 1921. Het volgende jaar regelde Hahn, in samenwerking met Frank, om de groep Moritz Schlick, die voorzitter was van de filosofie van de inductieve wetenschappen aan de Universiteit van Wenen, onder te brengen. Schlick had zijn twee belangrijkste werken al gepubliceerd Raum und Zeit in die gegenwärtigen Physik (Ruimte en tijd in de hedendaagse fysica) in 1917 en Allgemeine Erkenntnislehre (Algemene theorie van kennis) in 1918. Een centraal referentiekader voor de nieuw opgerichte discussiegroep was de Logisch-Philosophische Abhandlung (Tractatus Logico-Philosophicus), gepubliceerd door Ludwig Wittgenstein in 1918. In dat boek begon Wittgenstein met de verklaring: "De wereld is alles wat het geval is" en "De wereld is het geheel van feiten, niet van dingen." Naast andere prestaties, veranderde Wittgensteins werk filosofie van een onderzoek naar 'de wereld' of 'dingen' in een primaire focus op taal of taalkundige entiteiten. (Richard Rorty legde deze verandering in de filosofische methode vast in zijn boek uit 1967, De taalkundige draai. Chicago: University of Chicago Press.)

Onder leiding van Schlick werd een nieuwe regelmatige reeks vergaderingen gestart, en deze ging door tot de dood van Schlick in 1936. De groep kwam gewoonlijk op donderdagavond bijeen op het Instituut voor Wiskunde aan de universiteit. In 1926 regelden Schlick en Hahn om Rudolf Carnap aan de Universiteit van Wenen binnen te brengen. In 1928 de Verein Ernst Mach (Ernst Mach Society) werd opgericht, met Schlick als voorzitter. In 1929 het manifest van de Weense cirkel Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis (The Scientific Conception of the World. De cirkel van Wenen) werd uitgebracht. Het pamflet is opgedragen aan Schlick en het voorwoord is ondertekend door Hahn, Neurath en Carnap. In de bijlage staat de lijst met leden van de Weense cirkel.

Het manifest van de Weense cirkel

Het manifest van de Weense cirkel stelt de wetenschappelijke wereldopvatting van de Weense cirkel, die 'in wezen wordt gekenmerkt door twee functies. Eerste het is empirist en positivist: er is alleen kennis uit ervaring ... Tweede, de wetenschappelijke wereld-conceptie wordt gekenmerkt door de toepassing van een bepaalde methode, namelijk logische analyse” (The Scientific Conception of the World. De cirkel van Wenen geciteerd in Sarkar 1996, 331 - hierna VC).

Logische analyse is de methode om filosofische problemen op te helderen; het maakt uitgebreid gebruik van de symbolische logica en onderscheidt het empirisme van de Vienna Circle van eerdere versies. De taak van de filosofie ligt in het verhelderen van problemen en beweringen door de methode van logische analyse.

Logische analyse toont aan dat er twee verschillende soorten uitspraken zijn - de ene soort omvat uitspraken die herleidbaar zijn tot eenvoudiger uitspraken over het empirisch gegeven, de andere soort uitspraken die niet kunnen worden herleid tot uitspraken over ervaring en dus betekenisloos zijn. Metafysische uitspraken behoren tot deze tweede soort en hebben daarom geen betekenis. Daarom worden veel filosofische problemen afgewezen als pseudoproblemen die voortkomen uit logische fouten, terwijl andere opnieuw worden geïnterpreteerd als empirische uitspraken en dus het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek worden.

Een bron van de logische fouten die aan de oorsprong liggen van de metafysica is de dubbelzinnigheid van de natuurlijke taal. “Gewone taal bijvoorbeeld gebruikt hetzelfde deel van de spraak, het inhoudelijke, voor dingen ('appel') en voor kwaliteiten ('hardheid'), relaties ('vriendschap') en processen ('slaap'); daarom misleidt het je tot een dingachtig concept van functionele concepten ”(VC 329). Een andere bron van fouten is 'het idee dat denken kan ofwel uit eigen middelen leiden tot kennis zonder enig empirisch materiaal te gebruiken, of op zijn minst tot nieuwe inhoud komen door een gevolgtrekking uit de gegeven stand van zaken ”(VC 330). Dit laatste begrip is typisch in de Kantiaanse filosofie, volgens welke er synthetische verklaringen zijn a priori die kennis uitbreiden zonder ervaring te gebruiken. Synthetische kennis a priori wordt afgewezen door de Weense cirkel. Wiskunde, die op het eerste gezicht een voorbeeld lijkt te zijn van noodzakelijkerwijs geldige synthetische kennis die alleen uit pure rede is afgeleid, heeft in plaats daarvan een tautologisch karakter, dat wil zeggen dat de uitspraken analytische uitspraken zijn, dus heel anders dan de kantiaanse synthetische uitspraken. De enige twee soorten verklaringen die door de Vienna Circle worden geaccepteerd, zijn synthetische verklaringen een posteriori (d.w.z. wetenschappelijke verklaringen) en analytische verklaringen a priori (d.w.z. logische en wiskundige verklaringen).

De persistentie van metafysica hangt echter niet alleen samen met logische fouten, maar ook met 'sociale en economische worstelingen' (VC 339). Metafysica en theologie zijn verbonden met traditionele sociale vormen, terwijl de groep mensen die 'de moderne tijd tegemoet gaat, deze opvattingen verwerpt en haar standpunt inneemt op basis van empirische wetenschappen' (VC 339). De strijd tussen metafysica en wetenschappelijke wereldconceptie is dus niet alleen een strijd tussen verschillende soorten filosofieën, maar het is ook - en misschien vooral - een strijd tussen verschillende politieke, sociale en economische attitudes. Natuurlijk, zoals het manifest zelf erkende, "zal niet elke aanhanger van de wetenschappelijke wereldconceptie een vechter zijn" (VC 339). Veel historici van de Weense cirkel zien in de laatste zin een impliciete verwijzing naar een contrast tussen de zogenaamde 'linkervleugel' van de Weense cirkel, voornamelijk vertegenwoordigd door Neurath en Carnap, en Schlick. Het doel van de linkervleugel was om de penetratie van de wetenschappelijke wereldopvatting te vergemakkelijken in "de vormen van het persoonlijke en openbare leven, in onderwijs, opvoeding, architectuur en het vormgeven van het economische en sociale leven" (VC 339-340). Integendeel, Schlick was vooral geïnteresseerd in de theoretische studie van wetenschap en filosofie. Misschien zal de zin "Sommigen, blij met eenzaamheid, een teruggetrokken bestaan ​​leiden op de ijzige hellingen van de logica" (VC 339) is een ironische verwijzing naar Schlick.

Unified Science

Het uiteindelijke doel dat door de Vienna Circle werd nagestreefd was Unified Science, dat wil zeggen de constructie van een 'constitutief systeem' waarin elke legitieme verklaring wordt herleid tot de concepten van een lager niveau die rechtstreeks verwijzen naar de gegeven ervaring. "Het streven is om de prestaties van individuele onderzoekers in hun verschillende wetenschapsgebieden te koppelen en te harmoniseren" (VC 328). Vanuit dit doel volgt de zoektocht naar duidelijkheid, netheid, intersubjectiviteit en naar een neutrale symbolische taal die de problemen elimineert die voortvloeien uit de dubbelzinnigheid van natuurlijke taal. De Weense cirkel publiceerde een collectie, genaamd Einheitswissenschaft (Uniforme wetenschap), uitgegeven door Rudolf Carnap, Philipp Frank, Hans Hahn, Otto Neurath, Joergen Joergensen (na de dood van Hahn) en Charles Morris (vanaf 1938), wiens doel het was om een ​​uniforme visie op wetenschap te presenteren. Na de publicatie in Europa van zeven monografieën van 1933 tot 1939 werd de collectie verworpen vanwege de problemen die voortvloeiden uit de Tweede Wereldoorlog. In 1938 begon een nieuwe reeks publicaties in de Verenigde Staten. Het was de International Encyclopedia of Unified Science, een ambitieus, nooit afgerond project gewijd aan verenigde wetenschap. Alleen het eerste gedeelte,Fundamenten van de eenheid van wetenschappen, zoals gepubliceerd; het bevat twee delen voor een totaal van 20 monografieën gepubliceerd van 1938 tot 1969. Zoals herinnerd door Rudolf Carnap en Charles Morris in de Voorwoord bij de editie van 1969 van de International Encyclopedia of Unified Science:

De Encyclopedie was van oorsprong het idee van Otto Neurath. Het was bedoeld als een manifestatie van de eenheid van de wetenschapsbeweging ... Originele plannen voor de Encyclopedie waren ambitieus. Naast de twee inleidende delen zou er een paragraaf komen over de methodologie van de wetenschappen, een paragraaf over de bestaande staat van de eenwording van wetenschappen, en mogelijk een paragraaf over de toepassing van de wetenschappen. Het was de bedoeling dat het werk in zijn geheel ongeveer zesentwintig delen (260 monografieën) zou omvatten. (Fundamenten van de eenheid van wetenschappen 1, 1969, vii)

Het bekende werk van Thomas Kuhn, De structuur van wetenschappelijke revolutieswas, ironisch genoeg, gezien zijn anti-stichtend, anti-verificerend, anti-logistisch standpunt gepubliceerd in deze Encyclopedia in 1962, als de nummer twee in het tweede deel.

De eliminatie van metafysica

De houding van Vienna Circle ten opzichte van metafysica wordt goed uitgedrukt door Carnap in het artikel 'Überwindung der Metaphysik durch Logische Analyse der Sprache' in Erkenntnisvol. 2, 19321 Een taal, zegt Carnap, bestaat uit een vocabulaire, d.w.z. een set betekenisvolle woorden, en een syntaxis, d.w.z. een set regels voor het vormen van zinnen uit de woorden van de woordenschat. Pseudo-uitspraken (opeenvolgingen van woorden die op het eerste gezicht lijken op uitspraken maar in werkelijkheid geen betekenis hebben) worden op twee manieren gevormd: ofwel betekenisloze woorden komen voor, of ze worden gevormd op een ongeldige syntactische manier. Volgens Carnap komen beide pseudo-uitspraken voor in de metafysica.

Een woord w heeft een betekenis als aan twee voorwaarden is voldaan. Ten eerste, de modus van het optreden van w in de vorm van de elementaire zin (d.w.z. de eenvoudigste zin waarin w kan voorkomen) moet worden opgelost. Ten tweede, als w gebeurt is een elementaire zin S, is het noodzakelijk een antwoord te geven op de volgende vragen (die volgens Carnap een vergelijkbare formulering van dezelfde vraag zijn):

 • (1.) Wat zinnen is S afgeleid van, en uit welke zinnen kan worden afgeleid S?
 • (2.) Onder welke voorwaarden is dat S verondersteld waar te zijn, en onder welke voorwaarden onwaar?
 • (3.) Hoe S is te verifiëren?
 • (4.) Wat is de betekenis van S?

(Carnap, "De eliminatie van metafysica door logische taalanalyse", geciteerd in Sarkar, 12)

Een voorbeeld van Carnap betreft het woord 'arthropode'. De zin vormt "het ding X is een arthropode "is een elementaire zin die kan worden afgeleid van"X is een dier, ""X heeft een gesegmenteerde body "en"X heeft verbonden benen. "Omgekeerd zijn deze zinnen afgeleid van" het ding X is een arthropode. "Aldus wordt de betekenis van de woorden" arthropode "bepaald.

Volgens Carnap voldoen veel woorden van metafysica niet aan deze vereisten en zijn ze dus zinloos. Als voorbeeld beschouwt Carnap het woord 'principe'. Dit woord heeft een duidelijke betekenis, als de zin "X is het principe van Y"wordt verondersteld gelijk te zijn aan de zin"Y bestaat op grond van X"of"Y ontstaat uit X. "De laatste zin is volkomen duidelijk: Y ontstaat uit X wanneer X wordt altijd gevolgd door Yen de onveranderlijke associatie tussen X en Y is empirisch verifieerbaar. Maar, zegt Carnap, zijn metafysici niet tevreden met deze interpretatie van de betekenis van 'principe'. Ze beweren dat er geen empirische relatie tussen is X en Y kan de betekenis van "X is het principe van Y, "omdat er iets is dat niet kan worden begrepen door middel van de ervaring, iets waarvoor geen empirisch criterium kan worden gespecificeerd. Het is het ontbreken van een empirisch criterium, gelooft Carnap, dat het de betekenis van het woord 'principe' ontneemt wanneer het voorkomt in de metafysica. Daarom zijn metafysische pseudo-uitspraken zoals "water is het principe van het woord" of "de geest is het principe van de wereld" zonder betekenis omdat er een betekenisloos woord in voorkomt.

Er zijn echter pseudo-uitspraken waarin alleen betekenisvolle woorden voorkomen; deze pseudo-verklaringen worden op een contra-syntactische manier gevormd. Een voorbeeld is de woordreeks "Caesar is een priemgetal"; elk woord heeft een duidelijke betekenis, maar de reeks heeft geen betekenis. Het probleem is dat "priemgetal" een predicaat van getallen is, geen predicaat van menselijke wezens. In het voorbeeld is de onzin duidelijk; in de natuurlijke taal verbieden de grammaticaregels echter niet de vorming van analoge betekenisloze woordreeksen die niet zo gemakkelijk detecteerbaar zijn. In de grammatica van natuurlijke talen, elke reeks van het soort "X is Y", waar X is een zelfstandig naamwoord en Y is een predikaat, is acceptabel. In feite is er in de grammatica geen onderscheid tussen predikaat dat door mensen kan worden bevestigd en predikaat dat door cijfers kan worden bevestigd. Dus "Caesar is een algemeen" en "Caesar is een priemgetal" zijn beide goed gevormd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld "Caesar is en", die slecht gevormd is. In een logisch geconstrueerde taal, zegt Carnap, is een onderscheid tussen de verschillende soorten predicaten gespecificeerd, en pseudo-uitspraken als "Caesar is een priemgetal" zijn slecht gevormd.

Het belangrijkste punt van het argument van Carnap is dat metafysische uitspraken waarin geen betekenisloze woorden voorkomen niettemin zinloos zijn omdat ze worden gevormd op een manier die toelaatbaar is in natuurlijke talen, maar niet in logisch geconstrueerde talen. Carnap probeert de meest voorkomende foutenbronnen aan te geven waaruit metafysische pseudo-verklaringen kunnen voortkomen. Een bron van fouten is de dubbelzinnigheid van het werkwoord 'zijn', dat soms wordt gebruikt als een copula ('ik heb honger') en soms om het bestaan ​​aan te duiden ('ik ben'). De laatste bewering suggereert ten onrechte een voorspellende vorm en suggereert dus dat het bestaan ​​een predicaat is. Alleen moderne logica, met de introductie van een expliciet teken om het bestaan ​​aan te duiden (het teken ), wat alleen voorkomt in verklaringen zoals , nooit als predikaat, heeft aangetoond dat het bestaan ​​geen predicaat is, en heeft dus de logische fout onthuld waaruit pseudo-uitspraken zoals "cogito, ergo sum" zijn voortgekomen.

Een andere bron van fouten zijn type verwarring, waarin een predikaat van een soort wordt gebruikt als een predikaat van een andere soort. De pseudo-uitspraken 'we kennen het niets' zijn bijvoorbeeld analoog aan 'we kennen de regen', maar hoewel het laatste goed gevormd is, is het eerste slecht gevormd, althans in een logisch opgebouwde taal, omdat 'niets' wordt verkeerd gebruikt als een zelfstandig naamwoord. In een formele taal betekent 'niets' alleen , zoals 'er is niets dat buiten is', d.w.z. en dus 'Niets' komt nooit voor als een zelfstandig naamwoord of als een predikaat.

Wat is de rol van metafysica? Volgens Carnap, hoewel metafysica geen theoretische inhoud heeft, heeft het wel inhoud: metafysische pseudo-uitspraken drukken de houding van een persoon ten opzichte van het leven uit. Metaphysics is een kunstachtige lyrische poëzie. De metafysicus werkt, in plaats van het medium kunst te gebruiken, met het medium van de theoretische; hij verwart kunst met wetenschap, levenshouding met kennis, en produceert dus een onbevredigend en ontoereikend werk. "Metafysici zijn muzikanten zonder muzikaal vermogen" (Carnap, "The Elruption of Metaphysics," geciteerd in Sarkar, 30).

Invloed van de cirkel van Wenen

De Weense cirkel had een enorme invloed op de westerse filosofie en vooral de Anglo-Amerikaanse filosofie, zozeer zelfs dat bijna alle volgende filosofen op een of andere manier een akkoord moesten bereiken - ofwel akkoord of oneens, accepteren of afwijzen, of, vaker , een combinatie van zowel acceptatie als afwijzing - met zijn deelnemers, hun manifest en hun werk. Het is misschien niet te veel om te zeggen dat dit, met uitzondering van Plato's Academie, de belangrijkste en invloedrijkste studiegroep in de hele geschiedenis van de filosofie was.

In 1936 publiceerde de Britse filosoof A. J. Ayer het kleine boek, Taal, waarheid en logica. Ayer was pas 24 toen hij het boek begon en 26 toen het werd gepubliceerd, en dit verspreidde de centrale punten van het verificatieprogramma over de Engelstalige wereld. Men kan zeggen dat dit boek een evangelie is voor logisch positivisme of logisch empirisme. In die zin was het een inleiding en samenvatting van het manifest en de doelen van de Weense cirkel.

Bovendien zijn na de dood van Schlick en de machtsovername van de nazi's de meeste leden van de Weense cirkel Europa ontvlucht; de meerderheid van hen ging naar Amerika, waar ze professoren werden en dus een generatie of zo van nieuwe studenten beïnvloedden die op hun beurt professoren werden. Aldus werden verspreiding en onderzoek en kritiek op het programma en de doelen van de Weense cirkel een van de meest dominante krachten in de Amerikaanse filosofie gedurende enkele decennia, vooral in de filosofie van de wetenschap, ethiek, metafysica en studie van formele systemen (formele logica en formele taal) ). Latere filosofen reageerden tegen, bekritiseerden en verwierpen uiteindelijk elk punt in het manifest en programma van de Weense cirkel. Maar een uitgesproken en aanhoudende reactie op en kritiek op iets is zelf een bewijs van de status en de macht van wat men nodig vindt om te bekritiseren en af ​​te wijzen.

De ondergang van de cirkel van Wenen

De fysieke ondergang van de Weense cirkel vond plaats toen de leden van de cirkel werden verspreid door de macht van de nazi-partij in Duitsland en de overname van Oostenrijk. Veel leden van de Vienna Circle emigreerden naar de Verenigde Staten, waar ze les gaven aan verschillende universiteiten. Schlick bleef in Oostenrijk, maar in 1936 werd hij neergeschoten en vermoord door een gestoorde student aan de Universiteit van Wenen.

De intellectuele en filosofische ondergang van de Weense cirkel duurde langer, maar was nog completer en verwoestender. Het duurde niet lang voordat critici problemen begonnen op te merken met het programma van de logische positivisten / logische empiristen. Er zijn problemen gevonden met het verificatieprincipe en er is nooit een formulering gevonden die bevredigend was. Als het onder andere sterk genoeg zou zijn gemaakt om alle metafysische uitspraken te elimineren, dan elimineerde het wetenschappelijke wetten (omdat die wetten, zoals "Water bevriest bij 100 graden C", verder gaan dan de ervaring om algemene claims te maken over entiteiten die niet ervaren) en wiskunde. Als het zwak genoeg zou worden gemaakt om dergelijke wetenschappelijke, wet-achtige verklaringen toe te geven, dan zou het toegeven dat verklaringen "Water bevriest bij 100 graden Celsius of het Absolute onveranderlijk is".

Er werden paradoxen van bevestiging gevonden, zoals de bevestiging van de stelling "Alle zwanen zijn wit" door het onderzoeken van niet-witte niet-zwanen. Nelson Goodman's probleem van blauwgroen versus grue-bleen predikaten - met beide te specificeren in termen van de andere - werd uiteengezet. W.V.O. Quine publiceerde zijn verwoestende essay 'Twee dogma's van empirisme', waaruit blijkt dat het empirisme zelf fout was. De vraag wat fungeerde als een "verificateur" of "bevestiger" rees. Tegen 1950 had Carl G. Hempel zijn essay gepubliceerd waarin hij de problemen met het verifieerbaarheidscriterium 'Problemen en veranderingen in het empiristische criterium van betekenis' toelichtte. Meer en meer aanvallen op en weerleggingen van alle punten van het Vienna Circle Manifesto stapelden zich op, met als gevolg dat elk belangrijk punt in dat manifest uiteindelijk niet meer ondersteund kon worden door filosofen die op de hoogte waren van de kwesties. Die aanvallen konden slagen omdat het logische positivistische programma expliciet en strikt werd vermeld en logische methoden gebruikte. Het zou dus direct en strikt kunnen worden weerlegd en weerlegd, in tegenstelling tot die hoogvliegende, niet-specifieke en logica-willende metafysische systemen zoals gepresenteerd door Hegel en Martin Heidegger.

Tegen de jaren zestig zou John Passmore kunnen verkondigen: 'Logisch positivisme is dus dood, of zo dood als een filosofische beweging ooit wordt. Maar het heeft een erfenis achtergelaten.'2 Het faalde volledig in Duitsland, waar de metafysica van Heidegger alles vertegenwoordigde waar de positivisten tegen waren. Zijn grote erfenis was en is nog steeds in de Engelstalige landen en overal waar filosofie aanwezig was of aandacht besteedde aan logica en taal, niet "de wereld" en waar een waardering voor de logische strengheid en helderheid van logisch positivisme nog steeds bestaat en waar scepsis over hoogvliegende en otiose metafysica heerst nog steeds.

Later in zijn leven gaf A. J. Ayer zelf toe dat wat hij had verkondigd en verdedigd Taal, waarheid en logica was "helemaal verkeerd".

Congressen en publicaties

De Weense cirkel was erg actief in het adverteren van de nieuwe filosofische ideeën die het verdedigde. Verschillende congressen over epistemologie en wetenschapsfilosofie werden georganiseerd, met behulp van de Berlijnse cirkel. Er waren enkele voorbereidende congressen: Praag (1929), Königsberg (1930), Praag (1934) en daarna het eerste congres over wetenschappelijke filosofie in Parijs (1935), gevolgd door congressen in Kopenhagen (1936), Parijs (1937), Cambridge , UK (1938), Cambridge, Massachusetts (1939). Het congres van Königsberg (1930) was erg belangrijk, want Kurt Gödel kondigde aan dat hij de volledigheid van de logica van de eerste orde en de onvolledigheid van formeel rekenen heeft bewezen. Een ander zeer interessant congres was dat in Kopenhagen (1936), dat gewijd was aan kwantumfysica en causaliteit.

Tussen 1928 en 1937 publiceerde de Vienna Circle tien boeken in een genoemde collectie Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung (Monografieën over de wetenschappelijke wereld-conceptie), uitgegeven door Schlick en Philipp Frank. Karl Raimund Popper's boek Logik der Forschung werd gepubliceerd in deze collectie. Zeven werken werden gepubliceerd in een andere collectie, genaamd Einheitswissenschaft (Unified Science). In 1930 voerden Rudolf Carnap en Hans Reichenbach de redactie van het tijdschrift uit Erkenntnis, die werd gepubliceerd tussen 1930 en 1940 (vanaf 1939 waren de redacteurs Otto Neurath, Rudolf Carnap en Charles Morris).

Het volgende is een lijst met werken die zijn gepubliceerd in de twee collecties die zijn bewerkt door de Vienna Circle.

Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung (Monografieën over de wetenschappelijke wereld-conceptie), bewerken door Schlick en Frank.

 • von Mises, Richard. Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit. 1928.Waarschijnlijkheid, statistieken en waarheid. New York: Macmillan, 1939.
 • Carnap, Rudolf. Abriss der Logistik, 1929
 • Schlick, Moritz. Fragen der Ethik, 1930. Ethische problemen. New York: Prentice-Hall, 1939.
 • Neurath, Otto. Empirische Soziologie, 1931.
 • Frank, Philipp. Das Kausalgesetz und seine Grenzen, 1932. De wet van causaliteit en zijn grenzen. Boston: Kluwer, 1997.
 • Kant, Otto. Zur Biologie der Ethik, 1932.
 • Carnap, Rudolf. Logische Syntax der Sprache, 1934. De logische syntaxis van taal. New York: Humanities, 1937.
 • Popper, Karl. Logik der Forschung, 1934. De logica van wetenschappelijke ontdekking. New York: Basic Books, 1959.
 • Schächeter, Josef. Prolegomena zu einer kritischen Grammatik, 1935. Prolegomena tot een kritische grammatica. Boston: D. Reidel Pub. Co., 1973.
 • Kraft, Victor. Die Grundlagen einer wissenschaftliche Wertlehre, 1937. Fundamenten voor een wetenschappelijke waardeanalyse. Boston: D. Reidel Pub. Co., 1981.
 • Einheitswissenschaft (Unified Science), bewerking door Carnap, Frank, Hahn, Neurath, Joergensen (na de dood van Hahn), Morris (vanaf 1938):
 • Hahn, Hans. Logik, Mathematik und Natur toekennen, 1933.
 • Neurath, Otto. Einheitswissenschaft und Psychologie, 1933.
 • Carnap, Rudolf. Die Aufgabe der Wissenschaftlogik, 1934.
 • Frank, Philipp. Das Ende der mechanistischen Physik, 1935.
 • Neurath, Otto. Was bedeutet rationale Wirtschaftsbetrachtung, 1935.
 • Neurath, Otto, E. Brunswik, C. Hull, G. Mannoury, J. Woodger, Zur Enzyklopädie der Einheitswissenschaft. Vorträge, 1938.
 • von Mises, Richard. Ernst Mach und die empiristische Wissenschaftauffassung, 1939.

Deze werken zijn vertaald in Unified Science: The Vienna Circle Monograph Series Oorspronkelijk bewerkt door Otto Neurath, Kluwer, 1987.

Monografieën, geordend in chronologische volgorde, gepubliceerd in de International Encyclopedia of Unified Science:

 • Otto Neurath, Nils Bohr, John Dewey, Bertrand Russell, Rudolf Carnap, Charles Morris, Encyclopedie en verenigde wetenschap, 1938, vol.1 n.1
 • Charles Morris, Grondslagen van de theorie van tekens, 1938, vol.1 n.2
 • Victor Lenzen, Procedures van empirische wetenschappen, 1938, vol.1 n.5
 • Rudolf Carnap, Fundamenten van logica en wiskunde, 1939, vol.1 n.3
 • Leonard Bloomfield, Taalkundige aspecten van de wetenschap, 1939, vol.1 n.4
 • Ernest Nagel, Beginselen van de waarschijnlijkheidstheorie, 1939, vol.1 n.6
 • John Dewey, Theorie van waardering, 1939, vol.2 n.4
 • Giorgio De Santillana en Egdard Zilsel, De ontwikkeling van rationalisme en empirisme, 1941, vol.2 n.8
 • Otto Neurath, Grondslagen van sociale wetenschappen, 1944, vol.2 n.1
 • Joseph Henri Woodger, De techniek van theorievorming, 1949, vol.2 n.5
 • Philipp Frank, Fundamenten van fysica, 1946, vol.1 n.7
 • Erwin Frinlay-Freundlich, Kosmologie, 1951, vol.1 n.8
 • Joergen Joergensen, De ontwikkeling van logisch empirisme, 1951, vol.2 n.9
 • Egon Brunswik, Het conceptuele kader van psychologie, 1952, vol.1 n.10
 • Carl Hempel, Basisprincipes van conceptvorming in empirische wetenschap, 1952, vol.2 n.7
 • Felix Mainx, Fundamenten van de biologie, 1955, vol.1 n.9
 • Abraham Edel, Wetenschap en de structuur van ethiek, 1961, vol.2 n.3
 • Thomas Kuhn, De structuur van wetenschappelijke revoluties, 1962, vol.2 n.2
 • Gherard Tintner, Methodologie van wiskundige economie en econometrie, 1968, vol.2 n.6
 • Herbert Feigl en Charles Morris, Bibliografie en index, 1969, vol.2 n.10

Notes

 1. ↑ Engelse vertaling: "De eliminatie van metafysica door logische taalanalyse" in Sohatra Sarkar (ed.). Logisch empirisme op zijn hoogtepunt: Schlick, Carnap en Neurath. New York: Garland Pub., 1996, pp. 10-31.
 2. ↑ "Logical Positivism," in The Encyclopedia of Philosophyvol. 5, p. 56.

Referenties

 • Carnap, Rudolf. "Überwindung der Metaphysik durch Logische Analyse der Sprache" in Erkenntnis 2 (1932). Engelse vertaling: "De eliminatie van metafysica door logische analyse van taal" in Sahotra Sarkar (ed.). Logisch empirisme op zijn hoogtepunt: Schlick, Carnap en Neurath. New York: Garland Publishing, 1996. 10-31.
 • Fundamenten van de eenheid van wetenschappen vol. 1. Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
 • Uebel, Thomas. "On the Austrian Roots of Logical Empiricism" in Logisch empirisme - historische en hedendaagse perspectieven, ed. Paolo Parrini, Wesley C. Salmon, Merrilee H. Salmon. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2003. 76-93.
 • “Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis, ”1929. Engelse vertaling:“ The Scientific Conception of the World. De cirkel van Wenen ”in Sahotra Sarkar (ed.). De opkomst van logisch empirisme: van 1900 tot de cirkel van Wenen. New York: Garland Publishing, 1996. 321-340

Verder lezen

Er is een enorme literatuur over de Weense cirkel, logisch positivisme en logisch empirisme. Dit zijn enkele hoofdteksten en enkele studies van de beweging:

 • Ayer, Alfred Jules. Taal, waarheid en logica. Londen: Gollanez, 1936.
 • Ayer, Alfred Jules. Logisch positivisme. Glencoe, Ill: Free Press, 1959.
 • Barone, Francesco. Il neopositivismo logico. Roma Bari: Laterza, 1986.
 • Bergmann, Gustav. De metafysica van logisch positivisme. New York: Longmans Green, 1954.
 • Carnap, Rudolf. Der Logische Aufbau der Welt. Berlijn: Welkreis-Verlag, 1928
 • Cirera, Ramon. Carnap en de Weense cirkel: empirisme en logische syntaxis. Atlanta, GA: Rodopi, 1994.
 • Friedman, Michael, Heroverwegen van logisch positivisme. Cambridge, VK: Cambridge University Press, 1999.
 • Gadol, Eugene T. Rationaliteit en wetenschap: een herdenkingsvolume voor Moritz Schlick ter ere van zijn honderdjarig bestaan. Wien: Springer, 1982.
 • Geymonat, Ludovico. La nuova filosofia della natura in Germania. Turijn, 1934.
 • Giere, Ronald N. en Richardson, Alan W. Oorsprong van logisch empirisme. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.
 • <

  Bekijk de video: Logical Positivism - The Vienna Circle (Juni- 2021).

  Pin
  Send
  Share
  Send