Ik wil alles weten

Samuel ibn Tibbon

Pin
Send
Share
Send


Samuel ben Judah ibn Tibbon (1150 - 1230), beter bekend als Samuel ibn Tibbon, was een joodse filosoof en arts en de meest invloedrijke van de familie Tibbon die veel belangrijke werken van Griekse en Arabische wetenschap in het Hebreeuws vertaalde, waardoor ze toegankelijk werden voor Europese joodse geleerden. Hij is vooral bekend om zijn vertalingen van joodse rabbijnse literatuur uit het Arabisch naar het Hebreeuws, vooral zijn vertaling van Maimonides ' Gids voor de Perplex. Hij schreef ook originele filosofische werken waarin bijbelse exegese en commentaren op Maimonides werden gebruikt om Aristotelische concepten te introduceren en zijn eigen interpretaties naar voren te brengen. Hij wordt beschouwd als de oprichter van het Maimonideanisme. Hij verschilde van Maimonides in het benadrukken van het overwegen van goedheid als een moreel doel op zich, terwijl Maimonides geloofde dat het overwegen van goedheid zou moeten worden onderbouwd door positieve morele actie.

Samuel ibn Tibbon was de eerste die Aristoteles en Averroes in het Hebreeuws vertaalde. Hij produceerde ook de eerste Hebreeuwse verklarende woordenlijst van filosofische en bijbelse terminologie, die moest worden gebruikt als metgezel bij het bestuderen van Gids voor de Perplex.

Leven

Samuel ibn Tibbon werd geboren omstreeks 1150 in Lunel, een klein maar actief Joods centrum in Zuid-Frankrijk. Zijn vader, Juda ibn Tibbon (ca. 1120-1190), oorspronkelijk uit Granada, vestigde zich rond 1148 in Lunel, toen de Almohaden-vervolgingen van de Joden in het islamitische Spanje begonnen, en wijdde zich aan de vertaling van joods-Arabische werken in het Hebreeuws. Van zijn vader en andere leraren in Lunel ontving Samuel een opleiding in de Hebreeuwse, Joodse rabbijnse literatuur, geneeskunde, Arabisch en de seculiere kennis van zijn tijd. In zijn jeugd bezocht hij Marseille met zijn vader. Later woonde hij in verschillende steden in Zuid-Frankrijk (1199 in Béziers, 1204 in Arles) en reisde naar Barcelona, ​​Toledo, en zelfs twee keer naar Alexandrië (1210-1213). Hij voltooide zijn vertaling van Gids voor de Perplex in Arles in 1204. In 1211 vestigde hij zich blijkbaar in Marseille, waar hij zijn leerling en schoonzoon Jacob Anatoli onderwees. Joodse wijzen op weg naar het Heilige Land bezochten ibn Tibbon in Marseille om zijn vertaling van de te raadplegen Gids. Hij stierf rond 1230 in Marseille. Volgens de overlevering werd zijn lichaam na zijn dood getransporteerd naar het land Israël en wordt hij begraven in Tiberias.

Tussen 1148 en 1306 was de familie van Juda ibn Tibbon de belangrijkste vertalers van Arabische teksten in het Hebreeuws. Juda vertaalde de werken van Saadia Gaon, Jonah Ibn Janah, Solomon Ibn Gabirol, Bahya Ibn Paquda en Judah Ha-Levi. Samuel vertaalde Maimonides en produceerde de eerste Hebreeuwse versies van Aristoteles (de Meteorologie) en Averroes ('Drie verhandelingen over conjunctie,”Twee door Averroes en één door Averroes 'zoon' Abd Allah). Samuëls zoon Mozes vertaalde tientallen werken, en Jacob Anatoli (ca. 1194-1256), zijn schoonzoon en hoofdleerling, vertaalde de werken van Ptolemaeus, Averroes en al-Farghani. De laatste belangrijke figuur van het gezin was Jacob b. Makhir (c. 1236-1306). Van het hele gezin verspreidde de invloed van Samuel ibn Tibbon het verst en tijdens de dertiende en veertiende eeuw stond hij bekend als de Maimonideïsche autoriteit in filosofie en filosofische exegese.

Werkt en dacht

Filosofie

Samuel ibn Tibbon beïnvloedde het middeleeuwse joodse denken zowel door zijn vertalingen, vooral die van Maimonides ' Gids voor de Perplex (1190) (Hebreeuws Moreh Nevukhim) en door zijn oorspronkelijke geschriften. Hij wordt beschouwd als de vader van het Maimonideanisme; zijn werk, samen met dat van zijn zoon Mozes en discipel Jacob Anatoli, legde de basis voor een beweging van Joodse filosofie en exegese op basis van de leer van Maimonides. Deze beweging, hoewel het meest actief in de Provence, trok volgers in Italië en Byzantium, en tot op zekere hoogte in Spanje, en bleef een invloed gedurende de dertiende en veertiende eeuw en zelfs in de vijftiende.

Samuel ibn Tibbon werd geciteerd en geprezen door zijn tijdgenoot, David Kimhi, en beïnvloedde aanzienlijk het werk van zijn zoon Mozes en schoonzoon Jacob Anatoli. In de dertiende-eeuwse Provence werd hij geplagieerd door Gershom b. Solomon, geciteerd en besproken door Levi b. Abraham, en verdedigd door Menahem ha-Meiri. In Italië werden zijn geschriften geraadpleegd en becommentarieerd door Mozes van Salerno, Zerahyah b. Isaac b. Shealtiel Hen, Judah Romano, en vooral Immanuel van Rome, die grote delen uit de geschriften van ibn Tibbon heeft overgenomen en in zijn commentaren op de Bijbel heeft opgenomen. Samuel ibn Tibbon werd ook het doelwit van degenen die tegen de filosofie waren; Jacob b. Sheshet schreef een volledige kritiek op Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim, en Joseph b. Todros beschuldigde hem van het onthullen van de geheimen van de Gids aan de niet-ingewijden.

Samuel ibn Tibbon legde zijn filosofische ideeën neer in commentaren op Maimonides en verwijzingen naar bijbelse teksten. Dit verleende autoriteit aan zijn uitspraken en stond hem toe filosofische concepten aan de orthodoxen te verspreiden door ze te koppelen aan bijbelse exegese. In zijn werken onderzocht Ibn Tibbon herhaaldelijk de belangrijkste problemen van goddelijke voorzienigheid, de mogelijkheid van onsterfelijkheid en het uiteindelijke doel van het menselijk bestaan. Samuel ibn Tibbon kan ook worden gecrediteerd voor het initiëren van de creatie van een nieuw Hebreeuws literair genre, filosofische naslagwerken en studiehulpmiddelen. Zijn Biur meha-Millot ha-Zarot, was het eerste grote lexicon van het filosofisch Hebreeuws; en zijn opname van verklarende glosses in de marge van zijn vertaling van de gids legde de basis voor een traditie van commentaar.

Originele werken

Samuel ibn Tibbon schreef twee belangrijke originele werken, een Aristotelisch commentaar op Prediker en een filosofisch-exegetische monografie getiteld Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim. Hij schreef ook inleidingen op zijn vertalingen, brieven aan Maimonides en een korte verhandeling over de Reden voor de tafel en Shewbread. Hij plande twee aanvullende commentaren die nooit werden voltooid, een commentaar op de interne betekenissen van Spreuken en een esoterisch commentaar op Genesis, getiteld Ner ha-Hofes (zie Prov 20:27). Het commentaar op Prediker lijkt het eerste belangrijke exegese-werk van Ibn Tibbon te zijn geweest, voltooid tussen 1213 en 1221. Het bevat een voorwoord, een vers-voor-verscommentaar en verschillende uitweidingen die gerelateerde verzen van de Schrift verklaren of filosofische concepten introduceren. Ibn Tibbon legt uit dat Solomon het boek van heeft geschreven Prediker in zijn jeugd, om oude sceptici te weerleggen die de mogelijkheid van onsterfelijkheid ontkenden ("conjunctie met het actieve intellect").

Solomon onderzocht en weerlegde drie argumenten tegen onsterfelijkheid: dat het menselijk intellect intellect in materie is en daarom niet gescheiden kan worden van materie of afzonderlijke substanties kan overwegen; dat het intellect, hoewel het voortkomt uit een onlichamelijke gever van vormen, nog steeds een lichamelijke tegenhanger nodig heeft; en die ethiek is een eerste in plaats van een definitieve perfectie en kan de mens niet redden van dood en vernietiging. Ibn Tibbon heeft een vertaling bijgevoegd van het Drie verhandelingen over conjunctie van Averroes en 'Abd Allah, omdat hij volhield dat zij ook de doctrine van conjunctie tegen sceptici verdedigden.

Ma'amar Yikkawu ha-Mayim, een filosofische verhandeling in 22 hoofdstukken over Genesis 1: 9, werd voltooid na het commentaar op Prediker mogelijk in 1221 of 1231. Het gaat over fysieke en metafysische onderwerpen en interpreteert op een allegorisch-filosofische manier de bijbelverzen die door de auteur worden aangehaald. Aan het einde van het verhandeling zegt de auteur dat hij werd geleid om het te schrijven vanwege de verspreiding van filosofie onder heidenen en de onwetendheid van zijn coreligionisten in filosofische zaken.

Ibn Tibbon onderzocht vaak dezelfde bijbelse teksten die door Maimonides werden gekozen, maar kwam op een andere filosofische positie, waarbij hij het contemplatieve benadrukte als een wenselijk doel op zich, terwijl Maimonides benadrukte dat contemplatie tot positieve morele actie zou moeten leiden.

In 1213 componeerde Samuel ibn Tibbon aan boord van een schip dat terugkeerde uit Alexandrië Biur meha-Millot ha-Zarot, een verklaring van de filosofische termen van Gids voor de Perplex van Maimonides. Hij nam een ​​alfabetische woordenlijst op van de vreemde woorden die hij had gebruikt in zijn Hebreeuwse vertaling van de Gids (die oorspronkelijk in het Arabisch was). In de inleiding van de woordenlijst verdeelde hij deze woorden in vijf klassen:

 • Woorden voornamelijk afkomstig uit het Arabisch
 • Zeldzame woorden die voorkomen in de Mishna en in de Gemara
 • Hebreeuwse werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van substantieven naar analogie met het Arabisch
 • Homoniemen, gebruikt met speciale betekenissen
 • Woorden waaraan naar analogie met het Arabisch nieuwe betekenissen werden gegeven

Hij gaf een lijst met correcties die hij wilde aanbrengen in de kopieën van zijn vertaling van de Gids. De woordenlijst gaf niet alleen een korte uitleg van elk woord en de oorsprong ervan, maar ook in veel gevallen een precieze definitie met voorbeelden. Het omvatte uitgebreide discussies over sleutelbegrippen en werkt zowel als woordenlijst en lexicon, inleiding en inleiding. Veel filosofische ideeën verschenen voor het eerst in het Hebreeuws in het woordenboek; het introduceerde Hebreeuwse lezers in het gehele Aristotelische curriculum zoals het zich in de Arabische wereld had ontwikkeld (inclusief pseudo-Aristotelische werken). Hoewel het bedoeld was als een metgezel voor Gids voor de verwarde, er is bewijs dat de tekst zelf onafhankelijk is bestudeerd, als een algemeen naslagwerk of studiehulpmiddel.

Samuel ibn Tibbon heeft blijkbaar over het geheel een commentaar geschreven Bijbel, maar alleen de volgende porties zijn bekend:

 • Een filosofisch commentaar op Prediker geciteerd door Samuel in Ma'amar Yikkawu ha-Mayim; er bestaan ​​verschillende manuscripten
 • Een commentaar op de Lied van Solomon. Citaten uit dit werk, gevonden in zijn commentaar op Prediker; in Neubauer, "Cat. Bodl. Hebr. MSS." Nr. 1649, 2, fol. 21; en in het commentaar van zijn zoon op de Lied van Solomon zijn bewijs dat hij dit werk heeft geschreven; maar de inhoud is onbekend.

Samuel ibn Tibbon was een enthousiaste aanhanger van Maimonides en zijn allegorische interpretatie van de Bijbel; hij was van mening dat veel bijbelverhalen eenvoudig als gelijkenissen moeten worden beschouwd (Meshalim) en de religieuze wetten slechts als gidsen (Hanhagot) naar een hoger, spiritueel leven. Zulke verklaringen, niet vreemd in zijn tijd, wekten de toorn van de aanhangers van de letterlijke interpretatie van de Bijbel, de anti-Maimonidean-partij (zie Maimonides voor meer details).

Vertaalwerk

Samuel Ibn Tibbon is vooral bekend om zijn vertalingen uit het Arabisch in het Hebreeuws, vooral zijn vertaling van 'Maimonides' De gids voor de perplex | Gids voor de perplex (Moreh Nevukhim) in 1190. Zijn tegenstanders veranderden satirisch de titel in "Nevukhat ha-Morim,'of' Perplexity of the Rebellious '.

Voordat hij dit moeilijke werk afmaakte, raadpleegde Samuel Ibn Tibbon verschillende keren per brief Maimonides over enkele moeilijke passages. De antwoorden van Maimonides, waarvan sommige in het Arabisch zijn geschreven en later in het Hebreeuws zijn vertaald, misschien door Samuel zelf, prijzen het vermogen van de vertaler en erkennen zijn beheersing van het Arabisch. Na enkele algemene regels voor vertaling uit het Arabisch te hebben gegeven, legt Maimonides de twijfelachtige passages uit en geeft ze in het Hebreeuws weer.

De vertaling van Samuel ibn Tibbon werd voorafgegaan door een inleiding. Als motief voor zijn onderneming vermeldde hij dat de geleerden van Lunel hem hadden gevraagd om een ​​vertaling van de Moreh. Als referentie noemt hij de Hebreeuwse vertaling van zijn vader (die hij "de vader van de vertalers" noemt), werkt aan de Arabische taal en de Arabische geschriften in zijn eigen bibliotheek. Samuël schreef ook een index voor de bijbelverzen die in het Moreh. De eerste grote vertaling van Maimonides door ibn Tibbon was het commentaar op Avot, voltooid, volgens het manuscript, in 1202. Ibn Tibbon vertaalde het commentaar en de inleiding van Maimonides, getiteld Acht hoofdstukken. Het voorwoord, dat een aanpassing van de Aristotelische ethiek introduceerde, werd de standaardinleiding tot de filosofische ethiek in het Hebreeuws in de latere middeleeuwen.

Ibn Tibbon's vertalingen werden onderscheiden door hun nauwkeurigheid en trouw aan het origineel, in plaats van door vloeiendheid of literaire stijl. Hij gebruikte rabbijnse en bijbelse uitdrukkingen, volgde de syntaxis van het Arabisch, introduceerde een aantal Arabische woorden in het Hebreeuws en definieerde in sommige gevallen nieuwe betekenissen voor Hebreeuwse woorden; en bedacht nieuwe termen, gebaseerd op het Arabische model. Hoewel zijn methoden kritiek kregen van Juda al-Harizi en anderen, werden ze door de latere middeleeuwen als gezaghebbend geaccepteerd.

Samuel Ibn Tibbon vertaalde de volgende werken van Maimonides:

 • Gids voor de Perplex (Moreh Nevukhim)
 • Een verhandeling over opstanding onder de Hebreeuwse titel "Iggeret"of"Ma'amar Tehhiyath ha-Metim";
 • Mishnah-commentaar op Pirkei Avoth, inclusief de psychologische introductie, getiteld 'Shemonah Perakim" (de Acht hoofdstukken);
 • Maimonides ''Dertien geloofsartikelen"(oorspronkelijk onderdeel van zijn commentaar op Misjna over traktaat Sanhedrin, 10e hoofdstuk)
 • Een brief aan zijn leerling Joseph ibn 'Aknin,

Samuel Ibn Tibbon vertaalde ook de volgende geschriften van andere Arabische auteurs:

 • 'Ali ibn Ridwan's commentaar op de'Ars Parva"van Galen (volgens Parijs MS. 1114), eindigde in 1199 in Béziers (Steinschneider," Hebraeische Uebersetzung "p. 734).
 • Drie kleinere verhandelingen van Averroes, onder de titel "Sheloshah Ma'amarim " (bewerkt door J. Herez, met Duitse vertaling: "Drei Abhandlungen über die Conjunction des Separaten Intellects mit den Menschen von Averroes, aus dem Arabischen Uebersetzt von Samuel ibn Tibbon,"Berlijn, 1869). Samuel vertaalde deze drie verhandelingen beide als een bijlage bij zijn commentaar op Prediker (zie hierboven) en afzonderlijk (Steinschneider, ibid p. 199).
 • Yachya ibn Batrik's Arabische vertaling van Aristoteles 'Meteora," onder de titel "Otot ha-Shamayim"(ook geciteerd onder de titel"Otot 'Elyonot"), vertaald op een reis uit Alexandrië, tussen de twee eilanden Lampedosa en Pantellaria. Het bestaat in verschillende manuscripten. Het voorwoord en het begin van de tekst zijn als een exemplaar door Filipowski (ca. 1860) gedrukt. Samuel heeft dit gemaakt vertaling, op verzoek van Joseph ben Israel van Toledo, uit een enkele en slechte Arabische vertaling van Batrik (Steinschneider, ibid p. 132.).

Referenties

Primaire bronnen

Originele werken van Tibbon

 • Brief over de voorzienigheid,"Ed. Zvi Diesendruck, “Samuel en Moses Ibn Tibbon over Maimonides 'Voorzienigheidstheorie,Hebreeuws Union College Jaarlijks 11 (1936), 341-66
 • Perush ha-Millot ha-Zarot, appendix bij Maimonides, Moreh ha-Nevukhim, ed. Y. Even-Shemuel. Jeruzalem: Mosad ha-Rav Kook, 1987.
 • Annotaties 'in de gids, ed. Carlos Fraenkel, Van Maimonides tot Samuel Ibn Tibbon: Van de Dalâlat al-Hâ'irîn tot de Moreh ha-Nevukhim. (Ph.D. Dissertation, Freie University,) Berlijn, 2000.
 • Voorwoord bij het commentaar op Prediker ed. Ruth Ben-Meir. "Samuel Ibn Tibbon's voorwoord bij het commentaar op Prediker", Maimonidean Studies 4 (2000), Hebreeuwse sectie 13-44
 • Commentaar op Eccl 1: 1, ed. en trans. James T. Robinson, “Het commentaar van Samuel Ibn Tibbon op Prediker en het Prooemium van de filosoof,"In Studies in middeleeuwse joodse geschiedenis en literatuur, vol. 3, eds. I. Twersky en J. M. Harris. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. 83-146
 • Compleet commentaar op Prediker ed. en trans. James Robinson, het commentaar van Samuel Ibn Tibbon op Prediker. (Ph.D. Dissertation, Harvard University, 2002)
 • Voorwoord bij de vertaling van Maimonides, Commentaar op Avot, ed. Menahem Kellner, "Maimonides en Samuel Ibn Tibbon op Jeremia 9: 22-23 en menselijke perfectie," in Studies in Halachah en joodse gedachten gepresenteerd aan rabbijn professor Menahem Emanuel Rackman op zijn achtste verjaardag, ed. M. Beer. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1994. 49-57
 • Ma'amar Yiqqawu ha-Mayim, ed. M. Bisliches. Pressburg: Anton Edler von Schmid, 1837.

Vertalingen door Samuel Ibn Tibbon

 • Sonne, Jesaja. “Maimonides 'brief aan Samuel b. Tibbon volgens een onbekende tekst in het archief van de Joodse Gemeenschap van VeronaHebreeuws, Tarbiz 10 (1939), 135-154, 309-332
 • Maimonides. Verhandeling over de opstanding (Maqâla fî Tehiyyat ha-Metim): The Original Arabic en Samuel ibn Tibbon's Hebreeuwse vertaling en woordenlijst, ed. Joshua Finkel. New York: American Academy for Jewish Research, 1939.
 • Maimonides. Acht hoofdstukken, ed. met Engelse trans. door J. Gorfinkle. New York: Columbia University Press, 1912.
 • Maimonides. Commentaar op de Misjna, Abot, ed. M. Rabinowitz. Jeruzalem: Mosad ha-Rav Kook, 1961.
 • Maimonides. Moreh ha-Nevukhim, ed. Y. Even-Shemuel. Jeruzalem: Mosad ha-Rav Kook, 1987.
 • Maimonides, Moses Maimonides. ' Epistle to Yemen: The Arabic Original and the Three Hebrew Versions, ed. A. Halkin, Engelse trans. door B. Cohen. New York: American Academy for Jewish Research, 1952.
 • Otot ha-Shamayim. Samuel Ibn Tibbon's Hebreeuwse versie van de meteorologie van Aristoteles, ed. en trans. Resianne Fontaine. Leiden: E. J. Brill, 1995.
 • Averroes en 'Abd Allah. “Drie verhandelingen over conjunctie,"Ed. en trans. J. Hercz, Drei Abhandlungen über die Conjunction des seperaten Intellects mit dem Menschen von Averroes (Vater und Sohn), aus dem Arabischen übersetzt von Samuel Ibn Tibbon. Berlijn: H. G. Hermann, 1869.
 • Burnett, Charles en Mauro Zonta, Abu Muhammad 'Abdallah Ibn Rushd (Averroes Junior), Over of het actieve intellect zich verenigt met het materiële intellect terwijl het gekleed is met het lichaam: een kritische editie van de drie bestaande middeleeuwse versies samen met een Engelse vertaling. Archives d'histoire doctrinale et littéraire du moyen âge 67. 2000, 295-335.

Secondaire bronnen

 • Altmann, Alexander. "The Ladder of Ascension," in Studies in mystiek en religie gepresenteerd aan Gershon G. Scholem op zijn zeventigste verjaardag door leerlingen, collega's en vrienden. Jeruzalem: Magnes Press, 1967, 1-32
 • Eisen, Robert. Het boek Job in de middeleeuwse joodse filosofie. Oxford: Oxford University Press, 2004, ISBN 978-0195171532. 79-110
 • Fontaine, Resianne. "De vertaling van Samuel Ibn Tibbon van de Arabische versie van de meteorologie van Aristoteles" in De oude traditie in christelijk en islamitisch hellenisme, eds. G. Endress en R. Kruk. Leiden: Research School CNWS, 1997, 85-100
 • Halbertal, Moshe. Tussen Thora en Wijsheid: Menahem ha-Me'iri en de Maimonidean Halakhists in de Provence Jeruzalem. Magnes Press, 2000 Hebreeuws
 • Robinson, James T. "Het commentaar van Samuel Ibn Tibbon op Prediker en het Prooemium van de filosoof" in Studies in middeleeuwse joodse geschiedenis en literatuur, vol. 3, eds. I. Twersky en J. Harris. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000, 83-146
 • Robinson, James T. "De familie Ibn Tibbon: een dynastie van vertalers in de middeleeuwse Provence," in Be'erot Yitzhak: Studies in Memory of Isadore Twersky, ed. J. Harris. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005, 193-224
 • Schwartz, Dov. "Kuzari-commentatoren in de vijftiende-eeuwse Provence," in Studies in middeleeuwse joodse geschiedenis en literatuur, vol. 3, eds. I. Twersky en J. M. Harris. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000 (in het Hebreeuws)
 • Sermoneta, Joseph, "De kritische opmerkingen van Samuel Ibn Tibbon over de theorie van Intellects van Maimonides" in Proceedings of the Sixth World Congress of Jewish Studies. Jeruzalem: World Union of Jewish Studies, 1977, III, 315-319 (in het Hebreeuws)
 • Shatzmiller, Joseph. Joden, medicijnen en middeleeuwse samenleving. Berkeley: University of California Press, 1994. ISBN 978-0520080591
 • Achtersteven, Gregg, "De crisis van de filosofische allegorie in de Languedoc-joodse cultuur (1304-6)," in Interpretatie en Allegorie: Oudheid tot de moderne tijd, ed. Jon Whitman .Leiden: E. J. Brill, 2000, pp. 187-207

Externe links

Alle links zijn opgehaald op 31 augustus 2019.

Algemene filosofiebronnen

Bekijk de video: Carlos Fraenkel, "Reflections on Displacement, Identity, and Writing a Memoir" (Oktober 2020).

Pin
Send
Share
Send